ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ 200 ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ—ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΟΑΙΜΑΠΙΠΤΕΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΣΑΣ. Ὁ

274

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ 200 ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ—ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΟΑΙΜΑΠΙΠΤΕΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΣΑΣ. Ὁ γερμανικός στρατός ἀνακοινεῖ: Εἰς τάς 27-4-44 ἐφόνευσαν Κομμουνισταί ἀντάρται κατόπιν ὑπούλου ἐπιθέσεως παρά τούς Μολάους ἕναν Γερμανόν στρατηγόν καί τρεῖς ἐκ τῶν συνοδῶν του. Κατά τήν ἐπίθεσιν ταύτην ἐτραυματίσθησαν ἀρκετοί Γερμανοί στρατιῶται. Ὡς ἀντίποινα ἀπεφασίσθη: 1) Ἡ ἐκτέλεσις 200 Κομμουνιστῶν τήν ἡμέραν τῆς 1-5-1944. 2) Ἡ ἐκτέλεσις ὅλων τῶν ἀνδρῶν, οἱ ὁποῖοι θά ἀνευρεθοῦν ὑπό τῶν γερμανικῶν στρατιωτικῶν τμημάτων ἐπί τῆς ὁδοῦ Μολάων - Σπάρτης, ἐκτός τῆς περιοχῆς τῶν χωρίων. Ὡς ἀντίποινα διά τό ἔγκλημα τοῦτο ἐξετέλεσαν τά ἑλληνικά ἐθελοντικά σώματα 100 Κομμουνιστάς ἰδίᾳ πρωτοβουλείᾳ. Ὁ ἑλληνικός λαός πρέπει ἐπί τέλους νά ἐννοήσῃ, ὅτι δέν ἀρκεῖ ἁπλῶς νά κατακρίνουν οἱ ὀρθῶς σκεπτόμενοι κύκλοι τά ἐγκλήματα τῶν ἀνταρτῶν, ἀλλ’ ὅτι εἶναι ἀνάγκη διά τῆς στάσεώς των καί διά τῆς πράξεως νά ἀντιταχθοῦν εἰς τήν μειονότητα τῶν ἐγκληματιῶν ἀνταρτῶν.

Μονόφυλλο, 110 x 112 mm. (τρύπες ἀπό διατρητική μηχανή στό πάνω περιθώριο). [μαζί:] ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. Ὁ Γερμανικός Στρατός ἔπραξε τό πᾶν, ὡς Δύναμις Κατοχῆς ἀπό τοῦ 1941, διά νά ἐξασφαλίσῃ εἰς τάς Ἀθήνας ἡσυχίαν καί τάξιν, νά συγκρατήσῃ τήν οἰκονομικήν ζωήν εἰς ἐπίπεδα κατά τό δυνατόν κανονικά καί νά καταστήσῃ εἰς πάντα Ἕλληνα δυνατήν μίαν ὑποφερτήν ὕπαρξιν παρά τόν πόλεμον. Τόν τελευταῖον καιρόν ὅμως πολλαπλασιάζονται αἱ περιπτώσεις, καθ’ἅς ἀναρχικοί ταραχοποιοί προκαλοῦν σημαντικάς διαταραχάς εἰς τόν δημόσιον βίον. [...] Ὁ Γερμανικός Στρατός ἀπεφάσισεν, ὅπως ἀμέσως καί μέ ὅλα τά εἰς τήν διάθεσίν του ὑπάρχοντα μέσα, παρέμβῃ μέ πᾶσαν δριμύτητα καί ἀνενδοιάστως ἐναντίον διαταραχῶν τῆς τάξεως. Τό ἀθῶον αἷμα, τό ὁποῖον θά ρεύσῃ κατά τήν διάρκειαν τοιούτων ἐνεργειῶν, θά βαρύνῃ ἀποκλειστικῶς τούς ὑποκινητάς τῶν ταραχῶν... [τελειώνει:] Ἐν περιπτώσει μή συμμορφώσεως μέ τήν παροῦσαν προειδοποίησιν, ὁ Γερμανικός Στρατός εἶνε ὑποχρεωμένος νά μεταχειρισθῇ τήν Ἑλλάδα ὡς ἐχθρικήν χώραν μέ ὅλας τάς συνεπείας. [1944]. Μονόφυλλο, 155 x 107 mm., [2] σ. (2)

Τελική τιμή
€531
Τιμή Εκτίμησης
€ 250-350

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382