Ἄνθος χαρίτων, αὐξημένον μέ διδασκαλίας καί παραδείγματα, ἁρμόδια εἰς τάς ἀρετάς καί κακίας,

008

Ἄνθος χαρίτων, αὐξημένον μέ διδασκαλίας καί παραδείγματα, ἁρμόδια εἰς τάς ἀρετάς καί κακίας, βιβλίον ὠφελιμώτατον εἰς ὅποιον ἐπιποθεῖ νά γυμνάζεται εἰς τήν ἰταλικήν καί γραικικήν γλῶσσαν. Βενετία, Φοῖνιξ, 1851.

8ο, 128 σ. (κομμένο τό ἐξωτερικό περιθώριο κατά τό ξάκρισμα, μέ ἀπώλεια γραμμάτων σέ ὁρισμένες σελίδες). Τίτλος στά ἑλληνικά καί ἰταλικά, ἰταλικό κείμενο καί ἑλληνική μετάφραση σέ 2 στῆλες. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (φθορές). Γκίνης & Μέξας, 5358. [δεμένο μαζί:] ΒΑΡΟΥΧΑΣ, Ἀθανάσιος. Λόγοι ψυχωφελεῖς εἰς τό σωτήριον πάθος καί εἰς τήν ἔνδοξον ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, συντεθέντες παρά Ἀθανασίου ἱερομονάχου Βαρούχα τοῦ Κρητός. Βενετία, F. Andreola, 1837. 8ο, 196 σ. (λερωμένα μερικά φύλλα, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἠλιού 1837.133. [δεμένο μαζί:] ΒΕΝΤΟΤΗΣ, Γεώργιος. Γραμματική τῆς γαλλικῆς διαλέκτου, συντεθεῖσα μέν παρά Γεωργίου Βεντότη, ἀφιερωθεῖσα δέ τοῖς εὐγενεστάτοις κυρίοις αὐταδέλφοις Ζωσιμᾶ, παρά Σπυρίδωνος Βλαντῆ. Βενετία, Ν. Γλυκύς, 1810. 8ο, 12 + 282 σ. (κομμένη ἡ πάνω ἐξωτερική γωνία ἑνός φύλλου: σ. 235-6, μέ ἀπώλεια κειμένου, ὀξείδωση, λεκέδες ἀπό νερό). Ἠλιού 1810.11 («δεύτερη ἐκτύπωση»). [δεμένο μαζί:] ΚΟΡΝΑΡΟΣ, Βιτσέντζος. Ἐρωτόκριτος, ποίημα ἐρωτικόν, συντεθέν παρά Βικεντίου Κορνάρου, τοῦ ἐκ τῆς Σιτίας χώρας, ἐν τῇ νήσῳ τῆς Κρήτης, ἔκδοσις δευτέρα. Βενετία, Φοῖνιξ, 1865. 8ο, 342 σ. (λείπει τό τελευταῖο φύλλο, λεκές ἀπό νερό). Ἠλιού & Πολέμη, 1865.203 (2 μόνο ἀντίτυπα).

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 300-400

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382