Βοτανική πρακτική, προσηρμοσμένη εἰς τήν ἰατρικήν καί οἰκονομίαν, μεθ’ ὅσης ἐπιμελείας

ΠΥΡΡΟΣ, Διονύσιος.135

Βοτανική πρακτική, προσηρμοσμένη εἰς τήν ἰατρικήν καί οἰκονομίαν, μεθ’ ὅσης ἐπιμελείας συνερανισθεῖσα, ἐκ διαφόρων συγγραφέων, καί συντεθεῖσα κατ’ ἀλφάβητον καί κατά τό σύστημα τοῦ σοφοῦ Λινναίου. Ἀθήνα, Α. Ἀγγελίδης, 1838.

2 τόμοι, 8ο, ιδ´ + 210 καί 200 σ. (λείπει ὁ κατάλογος συνδρομητῶν, ἐπιδιορθώσεις στό τελευταῖο φύλλο τοῦ δεύτερου τόμου, λερωμένα μερικά φύλλα, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Λιθόγραφο πορτραῖτο στήν ἀρχή («Ὁ Ἀρχιμανδρίτης / Διονύσιος ὁ Πύῤῥος Θετταλός / ὁ καί Ἰατροδιδάσκαλος, ἐτῶν 65»), 200 λιθογραφίες ἐκτός κειμένου ἐπιχρωματισμένες μέ τό χέρι, ἀναδιπλούμενος λιθόγραφος πίνακας ἐπιχρωματισμένος μέ τό χέρι στό τέλος τοῦ δεύτερου τόμου («Δένδρον Γενικόν μέ τάς 24 Κλάσεις»). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (φθορές στά καλύμματα). Ἠλιού 1838.22-3 (χωρίς ἀναφορά στό πορτραῖτο). (2)
ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ.
Ὁ πρῶτος τόμος εἶναι ἀφιερωμένος στή βασίλισσα Ἀμαλία, πού θά πρωτοστατήσει ἀργότερα στή δενδροφύτευση τῆς Ἀθήνας, καί ὁ δεύτερος στόν Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Στήν ἀφιερωτική ἐπιστολή πρός τόν τελευταῖο ὁ συγγραφέας ἀπαντάει καθώς φαίνεται σέ ἀρνητικά σχόλια γιά τήν ποιότητα τῆς εἰκονογράφησης: «... Γνωρίζω, ὅτι τά βιβλία μου ταῦτα πρῶτα ὄντα, δέν εἶναι ὡσάν ἐκεῖνα τῶν λαμπρῶν Παρισίων, μήτε ὡσάν τῆς ἄνω καί κάτω Γερμανίας, μήτε μέ χρυσολαμπροστίλβοντα χρώματα, καθώς τά θέλουσι μερικά ἀνθρωπάρια μέ πολλάς φρένας. Ἐγώ χωρίς νά φείδωμαι κόπους πολλούς καί ἔξοδα πολλά, καί χωρίς νά δώσω ἀκρόασιν εἰς κανένα, ἔκαμα ταῦτα πρός ὄφελος τῶν πλησίον μου, ἀφίνων τά λοιπά νά τά ἐκτελέσωσιν οἱ γινώσκοντες τά τέλεια...». Ἡ γενικά ἄτεχνη ἐπιχρωμάτιση τῶν λιθογραφιῶν παρουσιάζει διαφορές ἀπό ἀντίτυπο σέ ἀντίτυπο.

Τελική τιμή
€19571
Τιμή Εκτίμησης
€ 4.000-6.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382