Διά τούς ἐφέδρους. Διά μιᾶς ἀνακοινώσεως δημοσιευθείσης χθές εἰς τάς ἐφημερίδας,

245

Διά τούς ἐφέδρους. Διά μιᾶς ἀνακοινώσεως δημοσιευθείσης χθές εἰς τάς ἐφημερίδας, ἀπαριθμοῦνται τά μέτρα τά ὁποῖα ἐλήφθησαν ἀπό τῆς κηρύξεως τοῦ πολέμου καί ἐντεῦθεν ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας διά τάς οἰκογενείας τῶν ἐφέδρων πολεμιστῶν [...] τό καθῆκον τοῦτο εἶχε παραμεληθῇ. (Ἐδημοσιεύθη εἰς τό φύλλον τῆς Ἐφημερίδος «Καθημερινή» τῆς 17-1-41). Ταξειδιῶται! Ἄν θέλετε νά ἐπισκεφθῆτε τήν Ἰταλίαν καταταγῆτε πάραυτα εἰς τόν Ἑλληνικόν Στρατόν. (Ρεκλάμα τῆς «Ἀδριάτικα» Λονδίνου). Ἐδημοσιεύθη εἰς τόν «Κήρυκα» τῆς Παλαιστίνης τῆς 7-1-41. Ὁ Σόντου ἀναγνωρίζει τήν γενναιότητα τοῦ στρατοῦ μας... [τελειώνει:] Ὁ στρατηγός Ἀνώτερος Διοικητής τῶν ἐν Ἀλβανίᾳ ἐνόπλων δυνάμεων (Ὑπογρ.) Οὐ. Σόντου. (Ἐδημοσιεύθη εἰς τό φύλλον τῆς Ἐφημερίδος «Ἐλεύθερον Βῆμα» τῆς 19-1-41).

Μονόφυλλο, 257 x 168 mm. Κείμενο σέ 2 στῆλες. [μαζί:] «Ἡ νίκη μας ὀφείλεται εἰς τήν παντοδυναμίαν τοῦ Θεοῦ». Ἡ ἀλληλογραφία μέ τούς στρατιῶτας. [...] (Ἐδημοσιεύθη εἰς τό φύλλον τῆς Ἐφημερίδος «Ἐλεύθερον Βῆμα»). Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν. Πρός τόν κ. Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως ἀπεστάλη ἐκ Χίου τό κάτωθι τηλεγράφημα...[τελειώνει:] Ἡ ψυχή του νά σᾶς εὐλογῇ. Ι. Μεταξᾶς, Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως. (Ἐδημοσιεύθησαν εἰς τό φύλλον τῆς ἐφημερίδος «Τύπος» τῆς 16-1-41). Μονόφυλλο, 344 x 166 mm. Κείμενο σέ 2 στῆλες. [μαζί:] «Ἀναμένομεν μέ λαχτάρα τήν τελικήν νίκην μας. Κατωτέρω δημοσιεύομεν χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα ἐπιστολῶν στρατιωτῶν μας πρός συγγενεῖς καί φίλους των καί τἀνάπαλιν: [...] (Ἐδημοσιεύθησαν εἰς τό φύλλον τῆς ἐφημερίδος «Ἐλεύθερον Βῆμα» τῆς 19-1-41). Ὁ κ. Πρωθυπουργός πρός τούς οἰκείους ἡρωϊκῶν νεκρῶν. [...] Ὁ υἱός σου εἶνε τώρα εἰς τήν αἰωνιότητα, ἀφοῦ ἡρωϊκῶς ἐθυσίασε τήν ζωήν του ὑπέρ Πατρίδος καί Πίστεως. (Ἐδημοσιεύθησαν εἰς τό φύλλον τῆς ἐφημερίδος «Ἐστία» τῆς 20-1-41). Μέ Ἐθνικήν ὑπερηφάνειαν. Πρός τόν κ. Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως ἀπεστάλη ἐξ Ἄστρους Κυνουρίας τό κάτωθι τηλεγράφημα... [τελειώνει:] Εὐχομαι τά τρία ἄλλα παιδιά σου νά δώσουν εἰς τά αἰσθήματά σου πλήρη ἱκανοποίησιν. Ἰωάν. Μεταξᾶς, Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως. (Ἐδημοσιεύθησαν εἰς τό φύλλον τῆς Ἐφημερίδος «Βραδυνή» τῆς 22-1-41). Μονόφυλλο, 346 x 165 mm. Κείμενο σέ 2 στῆλες. (3)

Τελική τιμή
€98
Τιμή Εκτίμησης
€ 80-120

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382