Ἄτλας, ἤ χάρτης περιέχων καθολικούς γεωγραφικούς πίνακας τῆς ὑδρογείου σφαίρας κατά τε τήν

ΓΑΖΗΣ, Ἄνθιμος — GOLESCU, Gheorghe.337

Ἄτλας, ἤ χάρτης περιέχων καθολικούς γεωγραφικούς πίνακας τῆς ὑδρογείου σφαίρας κατά τε τήν ὀρθήν, παράλληλον καί πλαγίαν αὐτῆς θέσιν, τήν τε παραλληλόγραμμον και ἀλλοιότροπον γενικήν καταγραφήν τῆς ὑδρογείου σφαίρας καί ἡμικύκλιον περιέχον παλαιῶν τόπων ὀνομασίας κατά Διονύσιον τόν Περιηγητήν, καί μερικόν πίνακα τῆς Βλαχίας, πρός δέ τά τε συστήματα καί τάς σφαίρας και τούς πλανήτας [...] πρός γενικήν εἴδησιν γεωγραφίας καί ἀστρονομίας συντείνοντα, πονηθείς χάριν τῶν φιλομαθῶν ὑπό Γεωργίου υἱοῦ τοῦ ἐνδοξοτάτου ἄρχοντος μεγάλου Βορνίκου Ραδουκάνου Γολέσκου, οὗ και ἀναλώμασι τύποις ἐξεδόθη. [κάτω:] Ἐπιστασίᾳ καί διορθώσει Ἀνθίμου Α. Γαζῆ Μηλιώτου. Βιέννη 1800.

Μεγάλος χαλκόγραφος χάρτης σέ 4 φύλλα, 940 x 1200 mm. (φθορές σέ ὁλόκληρη τήν ἐπιφάνεια, συντηρημένος). Χαραγμένος ἀπό τόν K. Schindelmayer, τά περιγράμματα χρωματισμένα μέ τό χέρι. Γκίνης & Μέξας, 3, Tolias (Maps inGreek) 51.
Ἡ ἔκδοση τῶν 6 μεγάλων χαρτῶν πού ἐπιμελήθηκε ὁ Ἄνθιμος Γαζῆς στή Βιέννη τήν περίοδο 1800-1802, ἀποτελεῖ ἀναμφίβολα σταθμό στήν ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς χαρτογραφίας. Σημαντικότεροι ἀνάμεσά τους θεωροῦνται ὁ χάρτης τῆς Ἑλλάδας πού βασίστηκε στή Χάρτα τοῦ Ρήγα («Πίναξ γεωγραφικός τῆς Ἑλλάδος») καί ὁ παρών παγκόσμιος χάρτης στόν τύπο τῶν κυκλικῶν ἀπεικονίσεων τῶν δύο ἡμισφαιρίων πού ἀκολουθεῖ νεότερα χαρτογραφικά πρότυπα. Τόν παγκόσμιο χάρτη του ὁ Γαζῆς ὀνομάζει καί «Ἄτλαντα», ἀφοῦ τά δύο ἡμισφαίρια πλαισιώνουν 30 κυκλικοί χάρτες διαφόρων κλιμάκων χαρτογραφικοῦ καί ἀστρονομικοῦ περιεχομένου καί δυό «παραλληλόγραμμοι» χάρτες μικρῆς κλίμακας (ἕνας τῆς Βλαχίας καί ἕνας παγκόσμιος). Ὅπως καί οἱ ὑπόλοιποι χάρτες τοῦ Γαζῆ, ὁ ἐντυπωσιακός «Ἄτλας» του εἶναι σήμερα ἐξαιρετικῆς σπανιότητας: δέν εἶναι γνωστά περισσότερα ἀπό 4 ἄλλα ἀντίτυπα, ἕνα μόνο ἀπό τά ὁποῖα βρίσκεται στήν Ἑλλάδα (στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης). Γιά τόν παγκόσμιο χάρτη τοῦ Γαζῆ, βλ. Ε. Λιβιεράτος, Ἄνθιμος Γαζῆς, Ἄτλας ἤ χάρτης [...] τῆς ὑδρογείου..., 1800 [διαδικτ. ἔκδοση].

Τελική τιμή
€40366
Τιμή Εκτίμησης
€ 15.000-20.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382