Ἑλληνική Νομαρχία, ἤτοι λόγος περί ἐλευθερίας, δι’ οὗ ἀποδικνύεται, πόσον εἶναι καληωτέρα ἡ

168

Ἑλληνική Νομαρχία, ἤτοι λόγος περί ἐλευθερίας, δι’ οὗ ἀποδικνύεται, πόσον εἶναι καληωτέρα ἡ Νομαρχική Διοίκησις ἀπό τάς λοιπάς, ὅτι εἰς αὐτήν μόνον φυλάττεται ἡ Ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, τί ἐστί Ἐλευθερία, ὁπόσων μεγάλων κατορθωμάτων εἶναι πρόξενος, ὅτι τάχιστα ἡ Ἑλλάς πρέπει νά συντρίψῃ τάς ἁλύσσους της, ποῖαι ἐστάθησαν αἱ αἰτίαι ὁποῦ μέχρι τῆς σήμερον τήν ἐφύλαξαν δούλην, καί ὁποῖαι εἶναι ἐκεῖναι ὁποῦ μέλλει νά τήν ἐλευθερόσωσι, συντεθείς τε καί τύποις ἐκδωθείς ἰδίοις ἀναλώμασι πρός ὠφέλειαν τῶν Ἑλλήνων, παρά Ἀνονίμου τοῦ Ἕλληνος. χ.τ. [Λιβόρνο], 1806.

8ο, 145 x 100 mm., A-Q8R6, 266 σ. (λεκές ἀπό νερό στήν κάτω ἐσωτερική γωνία ἀπό τήν ἀρχή μέχρι τό τεῦχος G, ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα, λεκές πρός τό τέλος, λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις, λερωμένα τά ἀκρόφυλλα). Ἠλιού 1806.28, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1352, πρβ. Ἠλιού & Πολέμη (8 ἀντίτυπα).

Η ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ.

“... Φεῦ! ποῦ εἶσαι Ἐλευθερία ἱερά! ποῦ Νόμοι! ποῦ Νομοδόται! ὅσον γνωρίζομεν τήν ἀληθῆ σημασίαν σου, τόσον αὐξάνει ὁ πόθος μας εἰς τό νά σέ ἀπολαύσωμεν: ἐσύ εἶσαι ἡ μήτηρ τῶν μεγάλων ἀνδρῶν, σύ ὁ στῦλος τῆς δικαιοσύνης, σύ ἡ πηγή τῆς εὐτυχίας. Αἴ, πόσον καλόν λείπει ἐκείνων ὁποῦ σέ ὑστεροῦνται! πόσον θέλουν κλαύσει ὅσοι μέχρι τοῦδε δέν σέ ἐγνώριζον! ἡμεῖς δέ, ναί ἱερά Ἐλευθερία: μέ τούς ὀδόντας μας θέλωμεν συντρίψει τάς ἁλύσσους μας διά νά τρέξωμεν πρός ἀπάντησίν σου: εἶναι ἀδύνατον αἱ Ἑλληνικαί ψυχαί νά κοιμηθοῦν πλέον εἰς τήν ληθαργίαν τῆς Τυραννίας, ὁ λαμπρός ἦχος τῶν ἁρμάτων των πάλιν θέλει ἀκουσθεῖ πρός κατατρόπωσιν τῶν Τυράννων των, καί ταχέως...” (σ. 16). Μέ συγκροτημένη σκέψη καί ἰσχυρή ἐπιχειρηματολογία ὁ συγγραφέας τῆς Ἑλληνικῆς Νομαρχίας καταδεικνύει ὅτι ἰδανικό πολίτευμα εἶναι ἐκεῖνο στό ὁποῖο δίκαιοι νόμοι ἐφαρμόζονται ἀπό ἐλεύθερους πολίτες. Γιά νά τό ἀπολαύσουν οἱ Ἕλληνες θά πρέπει νά ξεσηκωθοῦν καί νά ἀποτινάξουν τόν ὀθωμανικό ζυγό. Στήν προσπάθεια τους αὐτή ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν τή διαφθορά τοῦ κλήρου, τή δουλοφροσύνη τῶν ἀρχόντων καί τήν ἀδιαφορία τῶν ὁμογενῶν τῆς διασπορᾶς. Σέ στρατιωτικό ἐπίπεδο ὅμως ἡ νίκη θά εἶναι εὔκολη καί γρήγορη, ἀφοῦ ἡ Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία βρίσκεται σέ τροχιά παρακμῆς καί ἀποσύνθεσης. Ὁ συγγραφέας τῆς Ἑλληνικῆς Νομαρχίας εἶναι βαθιά ἐπηρεασμένος ἀπό τή Γαλλική Ἐπανάσταση, τίς ἰδέες τῆς ὁποίας κατάφερε νά προσαρμόσει στήν πραγματικότητα τῆς πατρίδας του δίνοντας ἕνα ἔργο πρωτότυπο, πού πάλλεται ἀπό ἐνθουσιασμό καί ἀγάπη γιά τήν ἐλευθερία. Γιά τήν ταυτότητά του ἔχουν κατά καιρούς διατυπωθεῖ διάφορες ἀπόψεις, καμιά ἀπό τίς ὁποῖες δέν ἔτυχε μέχρι τώρα γενικῆς ἀποδοχῆς.

Τελική τιμή
€18880
Τιμή Εκτίμησης
€ 15.000-20.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382