Κατάστιχον τῆς Κοινότητος τῶν Ψαῤῥῶν δι’ ὅσας ἐκστρατείας καί ἔξοδα ἔκαμε ἀπό τούς 1821, Ἀπριλλίου 1, μέχρι τῆς καταστροφῆς τῶν Ψαῤῥῶν, ἀπό Ν. 1 ἕως Ν. [50]. [π. 1830].

141

Κατάστιχον τῆς Κοινότητος τῶν Ψαῤῥῶν δι’ ὅσας ἐκστρατείας καί ἔξοδα ἔκαμε ἀπό τούς 1821, Ἀπριλλίου 1, μέχρι τῆς καταστροφῆς τῶν Ψαῤῥῶν, ἀπό Ν. 1 ἕως Ν. [50]. [π. 1830].

50 λογαριασμοί ἀριθμημένοι 1-50 σέ 3 τεύχη συνδεδεμένα πρόχειρα μεταξύ τους μέ σπάγκο, folio, 320 x 217 mm., [24], [22] καί [22] φ. Ὁ τίτλος στό πρῶτο φύλλο τοῦ πρώτου τεύχους (ἐλαφρά λερωμένος). Περιέχει τούς λογαριασμούς τῶν 41 Ψαριανῶν πλοιάρχων (ἀρ. 1-41), «Πυρπολικῶν καταγραφή τά ὁποῖα μετεχειρίσθημεν ἀπό τόν πρῶτον χρόνον τῆς ἐπαναστάσεως, ἤτοι ἀπό τούς 1821, Ἀπριλλίου 6, μέχρι τῆς καταστροφῆς τῶν Ψαῤῥῶν» (ἀρ. 42), «Ἰδού ἡ καταγραφή τῶν ἐξόδων μερικῶν καραβίων καί μυστίκων τά ὁποῖα ἐχρησίμευσαν εἰς τό νά μετακομίζουν οἰκογενείας καί εἰς διαφόρους ἀνάγκας τῶν ἐκστρατειῶν» (ἀρ. 43), «Ὅσα πλοῖα μᾶς ἡρπάχθησαν ἀπό τούς ἐχθρούς εἰς τήν καταστροφήν τῶν Ψαῤῥῶν, τά ὁποῖα ἀφοῦ ἐκτιμήση ἡ Σ. Κυβέρνησις θέλει ἀπεράση εἰς πίστιν τοῦ γεν. λ/μοῦ μας» (ἀρ. 44), «Ὅσα γολετόμπρικα καί μίστυκα ἁρπάχθησαν ἀπό τούς ἐχθρούς εἰς τήν καταστροφήν τῶν Ψαῤῥῶν, τά ὁποῖα ἀφοῦ ἐκτιμήση ἡ Σ. Κυβέρνησις θέλει ἀπεράση εἰς πίστιν τοῦ γενικοῦ λ/μοῦ μας» (ἀρ. 45), «Ἔξοδα τά ὁποῖα ἡ κοινότης τῶν Ψαῤῥῶν ἔκαμεν ἀφ’ἧς ὥρας ἐπίραμε τά ὅπλα, ἤτοι ἀπό τούς 1821 Ἀπριλ. 1 μέχρι τῶν 1824 Ἰουνίου 20, χρόνους 3, μήνας 3, διά τῆς τάπιες, πολεμοφόδια, φύλακας, στρατιώτας ὁποῦ μέ μισθόν εἴχομεν, καί λοιπά ἀναγκαῖα ἔξοδα τά ὁποῖα ἐγίνοντο ἀπό τούς κατά καιρόν δημογέροντας ὡς ἀκολ.» (ἀρ. 46), «Ὁμολογίαι ἐθνικαί πρός τό κοινόν δι’ ὅσα γρόσια μετά τήν θεώρησιν τῶν τότε λ/μῶν μας ἔμεινεν ἡ Διοίκησις νά χρεωστῇ πρός ἐξόφλησιν, καί μέ τό νά μήν εὑρίσκοντο εἰς τό Ταμεῖον μετρητά ἔδωσεν αὐτῷ τάς κάτωθεν ὁμολογίας [1825-1827]» (ἀρ. 47), «Ὁμολογίαι πρός τούς Καπιτάνους, τάς ὁποίας αἱ κατά καιρόν Διοικήσεις, θεωρήσαντες τῶν πλοίων τούς λ/μούς καί μή ἔχοντες μετρητά διά νά τούς ἀποπληρώσουν διά τάς τότε ἐκστρατείας, δι’ ἄλευρα πρός αὐτάς ἔδοσαν, διά πολεμοφόδια καί λπ., καί δι’ ἄλλας ὑπηρεσίας κατά διαταγήν τῆς Δοικήσεως, ἔδωσαν εἰς αὐτούς αὐτάς πρός ἐξόφλησιν ὡς ἀκολούθως [1825-1828]» (ἀρ. 48), «Καταγραφή τῶν ὅσων ἐσυνάξαμεν ἀπό διάφορα δικαιώματα τοῦ τόπου, δηλ. ἀπό τελώνια, δασμόν, λιμεναρχία, δικαιώματα λειῶν καί συνεισφοράς, ὡς ἀκολούθως» (ἀρ. 49) καί «Τά παρά τῆς Διοικήσεως σταλθέντα μας εἰς διαφόρους ἐποχάς καί μέ τούς κάτωθεν καί ὄνομα, ἤγουν» (ἀρ. 50).

Τελική τιμή
€30680
Τιμή Εκτίμησης
€ 8.000-12.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382