Quantcast

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 5:30 μ.μ.

Δημοπρασία
Ξενοδοχείο Athens Plaza
Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 5:30 μ.μ.

Εξέταση λαχνών
Η εξέταση των λαχνών θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 25 Μαΐου έως την Τρίτη 8 Ιουνίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. και Σάββατο, 10:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.) στα γραφεία της εταιρείας μας, μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο +30 210 3614897.

Συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή στη δημοπρασία μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής προσφοράς.
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να παρευρεθούν, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή για δέσμευση της θέσης τους, τηλεφωνικά στα γραφεία της εταιρίας στο +30 210 3614897. 

 


Lots (434)

LOT 209

ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ, Δημήτριος.

Τό κλῖμα τῆς Ἑλλάδος (ἔκδοση τῆς Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ).

2 τόμοι, 540 και 485 σ. (λείπουν οι τίτλοι σειράς, μικρή τρύπα από έντομο στα πρώτα τεύχη του Α' τόμου, σφραγίδα στους τίτλους). Με 2 αναδιπλούμενα πανοράματα και 34 φωτοτυπικές αναπαραγωγές φωτογραφιών. Δερμάτινη ράχη (ξεθωριασμένη). (2) 

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 211

ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Αθηνά.

Κάστρα καί πολιτεῖες τοῦ Μοριᾶ.

4ο, 260 σ. Έκδοση ει­κο­νο­γρα­φημέ­νη από τη συγ­γρα­φέ­α, με 4 έγ­χρω­μες αναπαραγωγές έρ­γων της ε­πι­κολ­λη­μέ­νες σε φύλλα εκτός κειμένου και πο­λυά­ριθ­μες α­να­πα­ρα­γω­γές σχε­δί­ων της και πα­λιών χα­ρα­κτικών εντός κειμένου. Δέρμα στη ράχη και τις γωνίες (μικρές φθορές, έχει διατηρηθεί το πάνω αρχικό εξώφυλλο, εικονογραφημένο).

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 212

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Πᾶσα ἀνθρωπίνη ἐνέργεια, ὅπως αποβῇ τελεοφόρος καί γόνιμος, δέον νά ὁρίζηται καί νά ὑπάρχῃ ἐν σχετικῇ ἁρμονίᾳ μετά τοῦ καιρού, ὅστις γεννᾷ, ἀναπτύσσει καί ὡριμάζει πάντα τά ἐν τῇ φύση καί τά ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ κοινωνία. [...] Ἡ Κέρκυρα ὡς νῆσος καί ὡς πόλις ὀνομάζεται πολλάκις ὑπό τῆς Ἐθνικῆς ἡμῶν ἱστορίας ἑστία ἑλληνικοῦ φωτός καί ἑλληνικῆς δυνάμεως, ὡς γεωγραφική θέσις ἀποτελεῖ τήν σπουδαίαν γωνίαν, ἐν ῇ παρεκατετέθησαν, ἐφυλάχθησαν καί ἐκαλλιεργήθησαν τῶν μεγάλων τῆς πατρίδος παραδόσεων τά πολύτιμα κληροδοτήματα. [...] Πρός τοῦτο συνιστῶμεν ἴδιον Σύλλογον οὖτινος βάσις καί χαρακτήρ εἶναι ἡ καθαρά ἑλληνική ἰδέα καί ἡ τελεία τῆς πατρίδος παλιγγενεσία. ... [τελειώνει:] Ἐν Κερκύρᾳ...Πρόεδρος... .

Δίφυλλο, 281 x 222 mm. (μικρή φθορά στις εσωτερικές γωνίες), λιθογραφημένο το κείμενο στη σ. [1]. $ Σύσταση πατριωτικού Συλλόγου με την υπογραφή του προέδρου Νικολάου Κ. Καλοσγούρου, η ημερομηνία συμπληρωμένη με το χέρι («τῇ 27 Ἰανουαρίου 1877»). $ Στη σ. [1] αυτόγραφη σημείωση του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη με την υπογραφή του («Ὑπόσχομαι νά τηρήσω τούς ὄρους τοῦ παρόντος προγράμματος. / Ἐν Λευκάδι / τῇ 21 Ἰουνίου 1877. / Α. Βαλαωρίτης»). Ακολουθούν στη σ. [2] ακόμα πέντε υπογραφές με την ίδια σημείωση.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 214

Ordinanze ossia regolamenti interni della nobilissima Assemblea Legislativa degli Stati Uniti Ionj.

8ο, 30 σ. Αρχικά απλά εξώφυλλα (μικρές φθορές στη ράχη). ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ. [μαζί:]  [Ordinanze ossia regolamenti interni della nobilissima Assemblea Legislativa degli Stati Uniti Ionj (7mo Parlamento, 1ma Sessione)]. Κέρκυρα, Τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1840. $ 8ο, (5)-26 σ. (λείπουν δύο φύλλα στην αρχή (τίτλος και ευρετήριο) και το τελευταίο φύλλο: σ. 27-8). Αρχικά μαρμαρογραφημένα εξώφυλλα (φθορές). Legrand & Pernot, 1333. (2)

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 215

PER Le Nobb. Sigg. Coo: Sorelle Bulgari, Eredi del qu. Nob. D. Marin Co: Bulgari CONTRO Il Nob. Sig. Zorzi Lisgarà AL LAUDO.

folio (290 x 194 mm.), 146 σ. (λεκέδες από νερό, αντίτυπο με τα φύλλα λίγο ζαρωμένα από υγρασία, τρύπες από έντομο στο κάτω περιθώριο). Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος στο εξώφυλλο). Αρχικά χαρτόνια (λερωμένα, μικρές φθορές). ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.

 

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 216

[ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Μιχαήλ Α., εκδότης].

Τῶν ἀποδημιῶν Ἀνδρονίκου τοῦ Νουκίου Κερκυραίου, κεφάλαια ΟΗ´—ΠΓ´ τοῦ λόγου Γ´, περιέχοντα τήν ἐξιστόρησιν τῆς ἐν ἔτει 1537 πολιορκίας τῆς Κερκύρας, νῦν πρῶτον ἐκδοθέντα ἐξ ἀντιγράφου τῆς Ἀμβροσιανῆς Βιβλιοθήκης.

8ο, 16 σ. (ελαφρά οξειδωμένο). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές). Ηλιού & Πολέμη, 1865.626, Legrand & Pernot, 2524. [μαζί:] ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Μιχαήλ Α. Ἱστορικῶν καί φιλολογικῶν ἀναλέκτων τόμος πρῶτος (δέν ἐκδόθηκε ἄλλος). Κέρκυρα, τυπογραφείο «Η Κέρκυρα», 1872. $ 8ο, ς´  + 206 σ. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές). Ηλιού & Πολέμη, 1872.280, Legrand & Pernot, 2827. (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 217

ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Ευγένιος Ρ.

Livre d’ or de la noblesse ionienne, Corfou, [–Céphalonie, –Zante].

3 τόμοι δεμένοι σε 2 (οι τόμοι Α´  & Γ´  δεμένοι μαζί, ο τόμος Β´  σε 2 μέρη δεμένα μαζί), 289, 355 και (362-709) και 270 σ. (λείπει το τεύχος 81 του Β´  τόμου: σ. 637-644, στη θέση του έχει ξαναδεθεί το τεύχος 83). Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές, ξεθωριασμένη, λίγο λερωμένη η ράχη του Β´  τόμου, μικρό σχίσιμο στην πάνω ένωση της). (2)

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 218

Olivo e Pasquale, melodramma giocoso dal rappresentarsi nel nobile teatro di S. Giacomo in Corfu l’ autunno dell’ anno 1831.

12ο, 51 σ. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές, σχισμένη η πάνω ένωση, χαλαρωμένη η πάνω σύνδεση). Pierris 190. [δεμένο μαζί:] Ser Marcantonio, dramma giocoso per musica in due atti dal rappresentarsi nel nobile teatro di S. Giacomo in Corfu l’ autunno dell’ anno 1831. Κέρκυρα 1831. $ 12ο, 55 σ. Πικραμένου-Βάρφη (Ερανιστής ΧIII) 6. [δεμένο μαζί:]  Il  carnovale di Venezia, dramma buffo per musica da rappresentarsi nel nobile teatro di S. Giacomo in Corfu nel carnovale dell’ anno 1832. Κέρκυρα 1832. $ 12ο, 47 σ. Pierris 195. [δεμένο μαζί:] Il trionfo della fede o sia gli Arabi nelle Gallie, melodramma serio di Luigi Romanelli da rappresentarsi nel nobile teatro di S. Giacomo in Corfu il carnovale dell’ anno 1831. Κέρκυρα 1831. $ 12ο, 42 σ. Pierris 189. [δεμένο μαζί:] L’ italiana in Algeri, dramma giocoso per musica da rappresentarsi nel nobile teatro di S. Giacomo in Corfu nel carnovale dell’ anno 1832. Κέρκυρα 1832. $ 12ο, 42  σ.  Μοσχονάς (Ερανιστής VIII) 10. [δεμένο μαζί:] Tancredi, melodramma serio eroico per musica da rappresentarsi nel nobile teatro di S. Giacomo in Corfu nel carnovale dell’ anno 1832. Κέρκυρα 1831. $ 12ο , 37 σ. Pierris 193. [δεμένο μαζί:] Il barbiere di Siviglia, dramma buffo per musica del celebre maestro Rossini da rappresentarsi nel nobile teatro di S. Giacomo in Corfu l’ autunno dell’ anno 1830. Κέρκυρα 1830. $ 12ο, 55  σ. ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ. [δεμένο μαζί:] Il Turco in Italia, dramma giocoso per musica con cori da rappresentarsi nel nobile teatro di S. Giacomo in Corfu il carnovale dell’ anno 1831. Κέρκυρα 1831. $ 12ο, 46  σ.  Παπαδόπουλος (Ιονική) 1989. [δεμένο μαζί:] Il matrimonio segreto, dramma giocoso per musica da rappresentarsi nel nobile teatro di S. Giacomo in Corfu l’ autunno dell’ anno 1830. Κέρκυρα 1830. $ 12ο, 40 σ. Παπαδόπουλος (Ιονική) 1936. [δεμένο μαζί:] L’ esule di Roma, melodramma serio da rappresentarsi nel nobile teatro di S. Giacomo in Corfu l’ autunno del 1832.  Κέρκυρα 1832. $ 12ο, 39  σ.  Μοσχονάς (Ερανιστής VIII) 9. [δεμένο μαζί:] Otello ossia il moro di Venezia, dramma per musica da rappresentarsi nel nobile teatro di S. Giacomo in Corfu l’ autunno dell’ anno 1830. Κέρκυρα 1830. $ 12ο, 39 σ. ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ. [δεμένο μαζί:] Matilde di Schabran ossia bellezza e cuore di ferro, melodramma giocoso per musica da rappresentarsi nel nobile teatro di S. Giacomo in Corfu l’ autunno dell’ anno 1830. Κέρκυρα 1830. $ 12ο, 53 σ. Pierris 181. [δεμένα μαζί, στην αρχή και ενδιάμεσα:] Δέκα λιμπρέτα ἐκδομένα στή Μάλτα. Μάλτα 1830-1840. [δεμένο μαζί, ενδιάμεσα:] Ἕνα λιμπρέτο. (χωρίς φύλλο τίτλου).

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 219

Πράξεις τῆς Ἕκτης Γερουσίας τοῦ Ἡνωμένου Κράτους τῶν Ἰονίων Νήσων ἐκδοθεῖσαι ὑπό τό Πολίτευμα τῶν 1817, ἐπί τῆς πρώτης αὐτῆς συναθροίσεως συγκροτηθείσης τό ἔτος 1839.

4ο, V + 11 σ. (το δεύτερο φύλλο: σ. [ΙΙΙ-IV] δεμένο μετά το τρίτο). Ο τίτλος στα αγγλικά και τα ιταλικά στη σ. [ΙΙΙ], ελληνικό κείμενο, αγγλική και ιταλική μετάφραση σε 3 στήλες, ξυλόγραφο έμβλημα στον τίτλο. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές). Ηλιού 1839.172, Legrand & Pernot, 1317. [δεμένο μαζί:] Πράξεις τῆς Ἑβδόμης Γερουσίας τοῦ Ἡνωμένου Κράτους τῶν Ἰονίων Νήσων ἐκδοθεῖσαι ὑπό τό Σύν­ταγμα τῶν 1817, ἐπί τήν πρώτην αὐτῆς συνάθροισιν συγκροτηθεῖσαν τό ἔτος 1840. Κέρκυρα, Τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1840. $ 4ο, VΙΙΙ + 83 σ. Ο τίτλος στα αγγλικά και τα ιταλικά στη σ. [ΙΙΙ], ελληνικό κείμενο, αγγλική και ιταλική μετάφραση σε 3 στήλες, ξυλόγραφο έμβλημα στον τίτλο. Ηλιού 1840.181, Legrand & Pernot, 1338. [δεμένο μαζί:] Πράξεις τῆς Ἑβδόμης Γερουσίας τοῦ Ἡνωμένου Κράτους τῶν Ἰονίων Νήσων ἐκδοθεῖσαι ὑπό τό Σύνταγμα τῶν 1817, ἐπί τήν δευτέραν (ἔκτακτον) αὐτῆς συνάθροισιν συγκροτηθεῖσαν τό ἔτος 1841. Κέρκυρα, Τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1841. $ 4ο, VΙΙ + 38 σ. Ο τίτλος στα αγγλικά και τα ιταλικά στη σ. [ΙΙΙ], ελληνικό κείμενο, αγγλική και ιταλική μετάφραση σε 3 στήλες, ξυλόγραφο έμβλημα στον τίτλο. Ηλιού 1841.136, Legrand & Pernot, 1374. [δεμένο μαζί:] Πράξεις τῆς Ἑβδόμης Γερουσίας τοῦ Ἡνωμένου Κράτους τῶν Ἰονίων Νήσων ἐκδοθεῖσαι ὑπό τό Σύνταγμα τῶν 1817, ἐπί τήν τρίτην αὐτῆς συνάθροισιν συγκροτηθεῖσαν τό ἔτος 1842. Κέρκυρα, Τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1842. $ 4ο, VΙΙΙ + 68 σ. Ο τίτλος στα αγγλικά και τα ιταλικά στη σ. [ΙΙΙ], ελληνικό κείμενο, αγγλική και ιταλική μετάφραση σε 3 στήλες, ξυλόγραφο έμβλημα στον τίτλο. Ηλιού 1842.179, Legrand & Pernot, 1398. [δεμένο μαζί:] Πράξεις τῆς Ἑβδόμης Γερουσίας τοῦ Ἡνωμένου Κράτους τῶν Ἰονίων Νήσων ἐκδοθεῖσαι ὑπό τό Σύνταγμα τῶν 1817, ἐπί τήν τετάρτην αὐτῆς συνάθροισιν συγκροτηθεῖσαν τό ἔτος 1844. Κέρκυρα, Τυπογραφία της Κυβερνήσεως, 1844. $ 4ο, Χ + 119 σ. Ο τίτλος στα αγγλικά και τα ιταλικά στη σ. [ΙΙΙ], ελληνικό κείμενο, αγγλική και ιταλική μετάφραση σε 3 στήλες, ξυλόγραφο έμβλημα στον τίτλο. Ηλιού 1844.180, Legrand & Pernot, 1460. 

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 220

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ, Άνθιμος.

Vite degli uomini illustri dell’ isola di Cefalonia, tradotte dal greco in italiano da N. Tommaseo.

8ο, XVI + 524 σ. (οξείδωση, εντονότερη στην αρχή). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). Blackmer 1102, Legrand & Pernot, 1436. [δεμένο μαζί:] LENORMANT, François. Βιογραφία τοῦ Κεφαλ­λῆ­νος κόμητος Ἀνδρέου Μεταξᾶ, ἀγωνιστοῦ καί διπλωμάτου τῆς νέας Ἑλλάδος, ἐκδοθεῖσα γαλλιστί τό 1861 ὑπό Φραγκίσκου Λένορμαν καί μετενεχθεῖσα εἰς νεοελληνικήν φωνήν ὑπό Ἀναστασίου Β. Τσιμάρα, οἰκοδιδασκάλου. Κεφαλληνία, τυπογραφείο Η Κεφαλληνία, 1867. $ 8ο, 40 σ. (ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο). Ηλιού & Πολέμη 1867.51, πρβ. Legrand & Pernot, 2175.     

Τιμή εκτίμησης:

€ 120 - 160 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 221

Πράξεις τῆς Ὀγδόης Γερουσίας τοῦ Ἡνωμένου Κράτους τῶν Ἰονίων Νήσων ἐκδοθεῖσαι ὑπό τό Σύνταγμα τῶν 1817, ἐπί τήν πρώτην [–δευτέραν – τρίτην (ἔκτακτον) –τετάρτην –πέμπτην (ἔκτακτον)] αὐτῆς συνάθροισιν συγκροτηθεῖσαν τό ἔτος 1845 [–1847 –1848 –1849].

5 έργα δεμένα σ᾽ έναν τόμο, 4ο, VΙΙΙ + 115, ΙΧ + 70, VI + 50, VI + 20 και VIII + 67 σ. Οι τίτλοι στα αγγλικά και τα ιταλικά, ελληνικό κείμενο, αγγλική και ιταλική μετάφραση σε 3 στήλες, ξυλόγραφο έμβλημα στους τίτλους. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές). Γκίνης & Μέξας 4219, 4627, 4829, 5032 και 5033, Legrand & Pernot, 1477, 1531, 1563, 1607 και 1608. 

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 222

HAUROWITZ, H. von.

Erinnerungen an Corfu im Sommer 1869.

8ο, 147 σ. (λεκές από νερό στην πάνω εσωτερική γωνία, λίγο οξειδωμένο αντίτυπο). Αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα (μικρές φθορές, λερωμένο το κάτω, αξάκριστο αντίτυπο). Πικραμένου-Βάρφη (Ερανιστής ΧIII) 75.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 223

ΠΙΝΙΑΤΩΡΟΣ, Μαρίνος και Νικόλαος.

Memorie storiche e critiche dell’ isola di Cefalonia, dai tempi eroici alla caduta della Repubblica Veneta, compilata da Marino e Nicolo Pignatorre.

2 τόμοι δεμένοι σ᾽ έναν, 4ο, 220 και 346 σ. (οξειδωμένος και λερωμένος ο τίτλος του πρώτου τόμου με έντυπη ετικέτα επικολλημένη στο εσωτερικό του περιθώριο «Socrate J. Loverdo [...]»). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (φθορές, λείπει τμήμα από τη βάση της, σχισμένη η πάνω ένωση, σπασμένη η αντίστοιχη σύνδεση, λερωμένα τα καλύμματα). Legrand & Pernot, 3547.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 120 - 160 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 224

PERILLA, F.

Le Mont Athos.

4ο, XV + 188 σ. Με 12 έγχρωμες αναπαραγωγές υδατογραφιών του συγγραφέα εκτός κειμένου, σκίτσα του εντός κειμένου, πίνακες με φωτογραφίες και μία αναδιπλούμενη αναπαραγωγή χάρτινης εικόνας. Εύκαμπτο μπλε δέρμα (μικρές φθορές, έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα, αξάκριστο αντίτυπο). 

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 225

ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ, Γεράσιμος.

Τό Ἅγιον Ὄρος.

μεγάλο 8ο, 703 + β´  σ. (σφραγίδες στον τίτλο και τα επόμενα δύο φύλλα, ελαφρά οξειδωμένα λίγα φύλλα, μικρή φθορά στο εσωτερικό περιθώριο ενός τεύχους). Με πολλές ολοσέλιδες εικόνες, αναδιπλούμενος χρωμολιθόγραφος χάρτης στο τέλος (κομμένο μικρό τμήμα από την αριστερή του πλευρά). Δερμάτινη ράχη. 

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 226

PERILLA, F.

Les Iles de la Grèce [3 τεύχη σ’ ἕναν τόμο].

4ο, 130 σ. Με 9 έγχρωμες επικολλημένες αναπαραγωγές υδατογραφιών του συγγραφέα, 15 φωτογραφίες εκτός και πολυάριθμα σκίτσα εντός κειμένου. Πανί (έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα).

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 228

Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Κρητικῶν Σπουδῶν.

4 τόμοι, η´  + 644, 598, 516 και 287 σ. Εικόνες εντός κειμένου και 2 αναδιπλούμενοι πίνακες στον Α´  τόμο. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές, έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα του Γ´  τόμου). (4)

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 229

Παράρτημα τῆς κρητικῆς ἱστορίας καί ἡ ἐπιμονή τοῦ κρητικοῦ λαοῦ.

Μονόφυλλο, 500 x 340 mm. (ελαφρά οξειδωμένο, μικρές τρύπες στις γωνίες, κομμένα 2 μικρά τμήματα από το πάνω περιθώριο). Σε τυπογραφικό πλαίσιο, με 2 ξυλογραφίες στην πάνω πλευρά, στίχους πάνω και στο μέσο και ανακοίνωση έκδοσης ιστορίας της Κρήτης σε φυλλάδια στην κάτω πλευρά. Η ένδειξη «Κρητικόν ποίημα Χωλοῦ» με μολύβι στην πίσω όψη.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 230

GRAZIANI, Antonio Maria.

Histoire de la guerre de Chypre, ecrite en latin par Antoine Maria Gratiani, Evesque d’ Amelia, et traduite en françois par Monsieur Le Peletier, Prieur de Saint Gemme et de Poüencé.

Πρώτη έκδοση στα γαλλικά, 4ο, 414 σ. (ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο). Χαλκόγραφο τυπογραφικό σήμα στον τίτλο, χαλκόγραφη προμετωπίδα (με τη θεά Αθηνά και τη θεά Αφροδίτη μπροστά από παραπέτασμα με χάρτη της Κύπρου και τον τίτλο), χαλκόγραφα επίτιτλα και αρχικά γράμματα. Δέρμα της εποχής της έκδοσης. Atabey 523, Ioannou, σ. 217, Cobham & Jeffery, σ. 24, Zacharakis 1581.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 231

ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Αθηνά.

Κύπρος.

2 τόμοι, 4ο, 490 και 587 σ. Με πολλές εικόνες εντός και εκτός κειμένου (35 έγχρωμες). Αρχικά εξώφυλλα (αποκολλημένα από τη ράχη τα εξώφυλλα του Α´  τόμου, μικρή φθορά στην κορυφή της ράχης του ίδιου τόμου, ελαφρά οξειδωμένη η ράχη στον Β´  τόμο). Ioannou, σ. 516-7. (2)

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 232

Indicateur des professions commerciales et industrielles publié a Smyrne par Jacob de Andria, directeur-propriétaire, avec l’ autorisation du Ministère de l’ Instruction Publique, sixième année, 1899.

4 μέρη σ᾽ έναν τόμο, XLII + 278 + 64 + 78 + 11 σ. (λείπουν 2 φύλλα του τρίτου μέρους: σ. 11-14, μικρές τρύπες από έντομο στην αρχή και το τέλος). Κείμενα στα γαλλικά και ελ­ληνικά, διαφημίσεις εντός κειμένου, τμήμα του τρίτου και όλο το τέταρτο μέρος τυπωμένα σε δια­φορετικό χαρτί (σομόν, κίτρινο, ροζ). Νεότερα εξώφυλλα. $ ΣΠΑΝΙΟ.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 233

DES RÉAUX DE LA RICHARDIERE.

Le voyage de Candie, fait par l’ armée de France en l’ année 1669.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 12ο (150 x 80 mm.), 148 σ. Δέρμα της εποχῆς της έκδοσης (φθορές). $ ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ. Δεν υπήρχε αντίτυπό του στις συλλογές Blackmer, Atabey και Κοντομηνά.

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.500 - 2.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 234

FEBURE, Michele.

Theatre de la Turquie, où sont representées les choses les plus remarquables qui s’ y passent aujourd’ huy touchant les moeurs, le gouvernement, les coûtumes & la religion des Turcs, & de treize autres sortes de nations qui habitent dans l’ Empire ottoman.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4ο (266 x 165 mm.), 558 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο). Γαλλικό δέρμα της εποχής της έκδοσης (πλατιά χρυσή μπορντούρα από επαναλαμβανόμενα διακοσμητικά στα καλύμματα, ήλιοι στις γωνίες τους, ρόδακας στο κέντρο, διακόσμηση τύπου βεντάλιας στις εσωτερικές γωνίες, χρυσωμένες οι ακμές). Blackmer 577.

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 235

DAPPER, Olfert.

Description exacte des isles de l’ Archipel, et de quelques autres adjacentes, dont les principales sont Chypre, Rhodes, Candie, Samos, Chio, Negrepont, Lemnos, Paros, Delos, Patmos, avec un grand nombre d’ autres.

Πρώτη έκδοση στα γαλλικά, folio (350 x 230 mm.), 556 σ. Χαλκόγραφος επιπρόσθετος τίτλος, 7 αναδιπλούμενοι χαλκόγραφοι χάρτες, 8 αναδιπλούμενες χαλκογραφίες με απόψεις και 19 χαλκόγραφοι πίνακες, από τους οποίους 3 αναδιπλούμενοι (2 με 4 ημισέλιδες χαλκογραφίες ο καθένας και ένας με 3 χαλκογραφίες), στους υπόλοιπους πίνακες περι­λαμβά­νονται 8 με 2 ημισέλιδες χαλκογραφίες ο καθένας (κυρίως χάρτες) και 5 με νομίσματα, 43 χαλκογραφίες εντός κειμένου (ανάμεσά τους 32 χάρτες και απόψεις). Δέρμα της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές). Blackmer 453, Weber II, 745, Cobham & Jeffery, σ. 14, Zacharakis, 1294-1325.

Τιμή εκτίμησης:

€ 3.000 - 4.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 236

Atene αttica, descritta da suoi principii sino all’ acquisto fatto dall’ Armi Venete nel 1687.

ΠΡΩ­ΤΗ ΕΚ­ΔΟ­ΣΗ. 4ο (266 x 185 mm.), 386 σ. (ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο, μικρές επιδιορθώσεις με σελοτέιπ σε κάποιες χαλκογραφίες). Χαλ­κό­γραφη προ­με­τω­πί­δα, 8 χαλ­κό­γρα­φα πορ­τραίτα ε­κτός κει­μέ­νου, 5 ανα­δι­πλού­με­νες και μί­α δι­σέ­λι­δη χαλ­κο­γρα­φί­α (η τε­λευ­ταί­α με πα­ρα­στά­σεις λε­ό­ντων), πο­λυάριθ­μες χαλ­κογρα­φί­ες εντός κει­μέ­νου (κυ­ρί­ως νο­μί­σμα­τα), χαλ­κό­γρα­φα επί­τι­τλα και αρ­χι­κά. Περ­γα­μη­νή της εποχής της έκ­δο­σης (λίγο λερωμένη). Blackmer 573, Weber, II, 756, Contominas 245.

Τιμή εκτίμησης:

€ 2.500 - 3.500 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 237

LE HAY.

Recueil de cent estampes representant differentes nations du Levant, gravées sur les tableaux peints d’ après nature en 1707 & 1708 par les ordres de M. de Ferriol, Ambassadeur du Roi à la Porte, et mis au jour en 1712 & 1713 par les soins de M. Le Hay.

Δεύτερη έκδοση (με το Β´  μέρος ενσωματωμένο στο πρώτο), μεγάλο folio (530 x 340 mm.), (ομοιόμορφη οξείδωση). Χαλκόγραφος τίτλος, 8 χαλκόγραφα φύλλα κειμένου ([2] + XIV σ.), ένα φύλλο με μουσική και 102 χαλκογραφίες (3 δισέλιδες, 2 χαλκογραφίες επιχρωματισμένες με το χέρι: οι 27 & 81). Χαρτόνια της εποχής της έκδοσης (φθορές, χαλαρωμένες οι συνδέσεις, αξάκριστο). Atabey 430, πρβ. Blackmer. $ Οι χαλκογραφίες αυτής της σπουδαίας έκδοσης χαράχτηκαν με βάση ζωγραφικά έργα του J.-B. van Mour (1671-1737).

Τιμή εκτίμησης:

€ 3.000 - 4.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 238

TOURNEFORT, Joseph Pitton de.

Relation d’ un voyage du Levant, fait par ordre du Roy, contenant l’ histoire ancienne & moderne de plusieurs isles de l’ Archipel, de Constantinople, des côtes de la Mer Noire, de l’ Arménie, de la Géorgie, des frontières de Perse & de l’ Asie Mineure.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, 4ο (250 x 190 mm.), 544 και 526 σ. (λίγο οξειδωμένο αντίτυπο). Με 152 χαλκογραφίες εκτός κειμένου (6 αναδιπλούμενες). Δέρμα της εποχής της έκδοσης (φθορές, κόκκινες οι ακμές). Blackmer 1318, Atabey 960, Weber, II, 458, Zacharakis, 3523-38, Contominas 743. (2) $ Ο Tournefort ταξίδεψε στην Ανατολή στο διάστημα 1700-1702, εντοπίζοντας πλήθος άγνωστων μέχρι τότε φυτών. Στις χαλκογραφίες περιλαμβάνονται αρκετοί χάρτες και απόψεις, ενώ οι υπόλοιπες απεικονίζουν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, ενδυμασίες, ζώα και φυτά.

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.000 - 1.500 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 239

TOURNEFORT, Joseph Pitton de.

Relation d’ un voyage du Levant, fait par ordre du Roi, contenant l’ histoire ancienne & moderne de plusieurs isles de l’ Archipel, de Constantinople, des côtes de la Mer Noire, de l’ Arménie, de la Géorgie, des frontières de Perse & de l’ Asie Mineure.

Τρίτη έκδοση (δεύτερη σε 4ο σχήμα), 2 τόμοι δεμένοι σ’ έναν, 4ο (249 x 200 mm.), 188 και 208 σ. Κείμενο σε 2 στήλες, 89 χαλκόγραφοι πίνακες (4 ανα­διπλούμενοι) και 46 χαλκογραφίες εντός κειμένου. Δέρμα της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές). Zacharakis, 3523-38, πρβ. Blackmer 1318 (η πρώτη έκδοση).

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 240

[CHOISEUL-GOUFFIER, Marie Gabriel Auguste Florent, comte de)].

Voyage pittoresque de la Grèce.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, πρώτη μορφή (με το κείμενο του «Discours préliminaire» να τελειώνει στον τέταρτο στίχο της σ. xvj), 2 τόμοι δεμένοι σε 3 [τα 2 μέρη του Β´  τόμου χωριστά], folio (492 x 325 mm.), XII + xvj + 204, 346 και + (347-518) σ. (το πορτραίτο και 8 φύλλα του Β´  τόμου δεμένα στήν αρχή του πρώτου: «Avertissement» και σ. I-XII, λίγο λερωμένα μερικά φύλλα, οξειδωμένος ο Β´  τόμος). 3 χαλκόγραφοι τίτλοι με βινιέτες, ένα χαλκόγραφο πορτραίτο, 2 αναδιπλούμενοι χάρτες, 285 χαλκογραφίες σε 168 φύλλα (αριθμημένες 1-126 στον πρώτο τόμο και 1-8, 8bis-76 & 76bis-157 στο δεύτερο, μερικές αναδιπλούμενες ή δισέλιδες), ανάμεσά τους αρκετοί χάρτες, 21 χαλκόγραφα επίτιτλα και βινιέτες και ένας δισέλιδος στοιχειοθετημένος γενεαλογικός πίνακας μεταξύ των σ. 184 και 185 του Β´  τόμου. Νεότερη δερμάτινη ράχη (έχουν διατηρηθεί τα μαρμαρογραφημένα ακρόφυλλα παλαιότερης βιβλιοδεσίας). Blackmer 342, Atabey 241, Weber, II, 571, Zacharakis 934 κ.ἑ. (3) $ Ο Choiseul-Gouffier ταξίδεψε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1776 σαν μέλος της επιστημονικής αποστολής που διηύθυνε ο μαρκήσιος Chabert. Η επιτυχία που γνώρισε η έκδοση του πρώτου τόμου του Voyage pittoresque συνέβαλε στο να διοριστεί το 1784 πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη, απ’ όπου έκανε επανειλημμένα ταξίδια στις γύρω περιοχές. Οι θαυμάσιες χαλκογραφίες αυτού του έργου έγιναν με βάση σχέδια κυρίως του J. B. Hilaire, αλλά και των L. F. Cassas, L. Fauvel καί Moreau le jeune.

Τιμή εκτίμησης:

€ 4.000 - 6.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 242

POUQUEVILLE, F. C. H. L.

Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie et dans plusieurs autres parties de l’ Empire othoman, pendant les années 1798, 1799, 1800 et 1801.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 3 τόμοι, 8ο, VII + 542, XV + 287 καί XXI + 344 σ. (λεκέδες από νερό, μπλέ λεκές στην κάτω εσωτερική γωνία των τελευταίων φύλλων του πρώτου τόμου). Μ’ ένα αναδιπλούμενο πανόραμα, 2 αναδιπλούμενα τοπογραφικά, 2 χαλκογραφίες εκτός κειμένου (επιχρωματισμένες με το χέρι) και έναν αναδιπλούμενο στοιχειοθετημένο πίνακα. Δέρμα της εποχής της έκδοσης (φθορές). Blackmer 1344, Atabey 988, Weber, I, 5, Contominas 575. (3)

Τιμή εκτίμησης:

€ 400 - 600 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 243

HAYGARTH, William.

Greece, a poem in three parts, with notes, classical illustrations and sketches of the scenery.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 4o (290 x 225 mm.), vii + 304 σ. (λίγο οξειδωμένες οι ακουατίντες και τα γειτονικά τους φύλλα). Με 9 ἀκουατίντες χαραγμένες από τον Charles Turner σε σχέδια του συγγραφέα και τυπωμένες με μελάνι χρώματος σέπιας. Ξαναφτιαγμένη η ράχη (χαλαρωμένες οι συνδέσεις). Blackmer 797, Weber, I, 35, Contominas 319.

Τιμή εκτίμησης:

€ 400 - 600 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 244

HUGHES, Thomas Smart.

Travels in Sicily, Greece and Albania.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, 4ο (265 x 205 mm.), xii + 532 και viii + 393 σ. Μ’ έναν αναδιπλούμενο πίνακα με τοπογραφικά, 2 χάρτες (ένας αναδιπλούμενος) και 12 χαλκογρα­φίες εκτός κειμένου (ανάμεσά τους 2 ακουα­­τίντες). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (φθορές, ελεύθερο το πάνω κάλυμμα του πρώτου τόμου, χαλαρωμένες οι συνδέσεις). Blackmer 842, Atabey 599, Weber, I, 86, Contominas 339. (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 400 - 600 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 245

LEAKE, William Martin.

The topography of Athens, with some remarks on its antiquities.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, cxiv + 48 + (*35-*48) + (49-435) σ. (λίγο οξειδωμένα μερικά φύλλα). Χαλκόγραφη προμετωπίδα, 8 αναδιπλούμενοι πίνακες με τοπογραφικά και σχέδια. Πάνινη ράχη της εποχῆς της έκδοσης (αξάκριστο αντίτυπο). Blackmer 971, Contominas 387.

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 246

MÜLLER, Christian.

Voyage en Grèce et dans les îles Ioniennes, pendant les six derniers mois de 1821, ouvrage où l’ on trouvera des détails sur l’ insurrection des Hellènes et sur le caractère et les talens de leurs chefs, leur constitution provisoire, et des documents sur la conduite des Anglais envers les Grecs et les habitans des îles Ioniennes, etc., etc., etc., traduit de l’ allemand de Christian Muller par Léon A*** [Astouin].

Πρώτη έκδοση στα γαλλικά, 8ο (195 x 120 mm.), viij [vj] + 425 σ. (λεκές από νερό στο εξωτερικό περιθώριο μερικών φύλλων). Χειρόγραφος αναδιπλούμενος χάρτης στο τέλος («Carte des deux Siciles et de la Grèce», υδατογραφία και μελάνι, 184 x 230 mm.). Δέρμα της εποχής της έκδοσης (κομμένο και συμπληρωμένο τμήμα από τη βάση της ράχης και το κάτω κάλυμμα, επιδιόρθωση στο πάνω). Droulia 353, πρβ. Legrand & Pernot, 1018, & Atabey 850 (η δεύτερη έκδοση).

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 247

STACKELBERG, Otto Magnus von.

Trachten und Gebräuche der Neugriechen [μέρος Α΄ (ἀπό τά 2)].

folio (380 x 250 mm.), 28 σ. Πρώτη έκδοση με επεξηγηματικά κείμενα (στα γερμανικά), χαλκόγραφη προμετωπίδα και 30 χαλκογραφίες (ελαφρά οξειδωμένες), οι λεζάντες στα γαλλικά και γερμανικά. Νεότερο δέρμα (έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα). Blackmer 1591, Colas 2790.

Τιμή εκτίμησης:

€ 2.500 - 3.500 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 248

DUPRÉ, Louis.

Voyage à Athènes et à Constantinople, ou collection de portraits, de vues et de costumes grecs et ottomans.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. μεγάλο folio (590 x 455 mm.), 52 σ. (επιδιορθωμένα σχισίματα στη λιθογραφία XXXI, μικρές επιδιορθώσεις στις ακμές των φύλλων κειμένου, οξείδωση στα φύλλα κειμένου και σε ορισμένες λιθογραφίες, κυρίως στα περιθώρια, σε λάθος σειρά δεμένες οι λιθογραφίες μετά τη XXXII). Με 40 λιθογραφίες των Formentin, Motte, Delpech, Sauvé και Lemercier σε σχέδια του Dupré, όλες επιχρωματισμένες με το χέρι, οι περισσότερες με ανάγλυφη σφραγίδα του καλλιτέχνη, αναδιπλούμενος πίνακας με τουρκικό διαβατήριο στο τέλος (εν μέρει επιχρωματισμένος), 12 μεγάλες λιθόγραφες βινιέτες εντός κειμένου. Δέρμα στη ράχη και τις γωνίες του τέλους του 19ου αιώνα (του J. Wright, μικρές φθορές, χρυσωμένες οι ακμές). Blackmer 517, Atabey 381, Ioannou, σ. 146-7, Weber, I, 131, Colas 916.

$ ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. $ Ο L. Dupré (1789-1837) έφθασε στην Κέρκυρα στις αρχές Μαρτίου του 1819. Στη συνέχεια πέρασε στα Ιωάννινα και διασχίζοντας την ηπειρωτική Ελλάδα κατέληξε στην Αθήνα, στα μέσα Απριλίου του ιδίου έτους. Δύο μήνες μετά αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη, όπου έμεινε μέχρι το Σεπτέμβριο. Στις πόλεις που επισκέφθηκε έγινε δεκτός από τους τοπικούς άρχοντες και την ανώτερη τάξη και συναντήθηκε με σημαίνοντες ξένους που βρίσκονταν τότε στην Ανατολή. Οι λιθογραφίες του Dupré αποπνέουν την αγάπη του για τον τόπο και τούς ανθρώπους, ενώ το κείμενό του προδίδει γνήσια φιλελληνικά αισθήματα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 40.000 - 60.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 249

STUART, James, και Nicholas REVETT.

The antiquities of Athens, a new edition.

4 τόμοι, folio (462 x 300 mm.), 82, 112, 128 καί [62] σ. (οξειδωμένες οι χαλκογραφίες και τα γειτονικά τους φύλλα). Χαλκόγραφες βινιέτες στους τίτλους, 2 χαλκόγραφα πορτραίτα και 191 χαλκόγραφοι πίνακες (4 δισέλιδοι), κατάλογος συνδρομητών στον τέταρτο τόμο. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (φθορές, χαλαρωμένες οι συνδέσεις). Πρβ. Blackmer 1617 (η πρώτη έκδοση). (4)

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 250

POUQUEVILLE, F. C. H. L.

Voyage de la Grèce, deuxième édition, revue, corrigée et augmentée.

6 τόμοι, 8ο, lxxviij + 418, 524, 552, 511, 624 καί 481 σ. (οξειδωμένα μερικά φύλλα). Με 7 αναδιπλούμενους χάρτες και 26 λιθογραφίες (9 αναδιπλούμενες). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (μικρές φθορές). Blackmer 1346, Atabey 991, Weber, I, 143, Contominas 579. (6) $ Ο αριθμός των χαρτών και των λιθογραφιών αυτής της έκδοσης δεν είναι ο ίδιος σε όλα τα αντίτυπα. Η L. Navari έχει καταγράψει 38 συνολικά χάρτες και λιθογραφίες, έχοντας εξετάσει 7 διαφορετικά αντίτυπα. Το αντίτυπο της συλλογής Blackmer είχε 6 χάρτες και 8 λιθογραφίες.

Τιμή εκτίμησης:

€ 500 - 700 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 251

BRACEBRIDGE, Selina.

Athens by Mrs Bracebridge, taken May 1839, [στο αριστερό άκρο:] Sketched from nature and on zinc by Mrs Bracebridge, May 1839.

Αναδιπλούμενο λιθόγραφο πανόραμα, 265 x 2710 mm. (μικρές επιδιορθώσεις). Επιχρωματισμένο με το χέρι. Αρχικό πανί (τίτλος στο πάνω κάλυμμα: «PANORAMIC / SKETCH OF ATHENS / BY / MRS BRACE­BRIDGE / TAKEN MAY 1839»). [στην αρχή δεμένο το επεξηγηματικό κείμενο:] Notes descriptive of a panoramic sketch of Athens, taken May, 1839, sold in aid of the funds of the London Benevolent Repository. Λονδίνο, W. H. Dalton, 1839. 4ο, (265 x 213 mm.), 8 σ. Blackmer 193, Weber, I, 1128. $ Το δεύτερο πανόραμα που σχεδίασε και χάραξε η Bracebridge κατά την παραμονή της στην Αθήνα. Το πρώτο φιλοτέχνησε το 1836 από διαφορετική θέση.

Τιμή εκτίμησης:

€ 2.000 - 3.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 252

[SKENE, Felicia Mary Frances].

Wayfaring sketches among the Greeks and the Turks, and on the shores of the Danube, by a seven years’ resident in Greece.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8o (189 x 115 mm.), 343 σ. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (επιδιορθωμένες φθορές στις ενώσεις). Blackmer 1545, Weber, I, 403.

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 253

LABORDE, L. E. S. J.

Athènes aux XVe, XVIe et XVIIe siècles.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, 8ο (241 x 150 mm.), XVIII + 276 και 392 σ. (οξειδωμένα μερικά φύλλα). Mε 20 (από τις 21) ξυλογραφίες, χαλκογραφίες και λιθογραφίες εκτός κειμένου (οι περισσότερες αναπαράγουν σχέδια, σελίδες χειρογράφων και παλιά χαρακτικά, 6 αναδιπλούμενες και 4 δισέλιδες, λείπει η οξυγραφία του Ch. Meryon), 2 επικολλημένες πρωτότυπες φωτογραφίες γλυπτών, ένα οκτασέλιδο πανομοιότυπο χειρογράφου μεταξύ των σ. 16 και 17 του πρώτου τόμου και ξυλογραφίες εντός κειμένου. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές, αξάκριστο). Blackmer 932, Atabey 644, Brunet, III, στ. 716, Contominas 369. (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 600 - 800 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 254

CHENAVARD, Antoine Marie.

Voyage en Grèce et dans le Levant, fait en MDCCCXLIII et MDCCCXLIV.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. folio (475 x 310 mm.). 2 χαλκόγραφοι χάρτες (αριθμημένοι 0 και 00) και 78 πίνακες σε σχέδια των Chenavard και E. Rey (αριθμημένοι I-XXVIII, XXVIIIbis, XXIX-LVI, LVIbis, LVII, LVIIbis, LVIII-LXXV, ο πίνακας LIV αναδιπλούμενος, κομμένος στα δύο), χωρίς τον πίνακα 48bis που προστέθηκε αργότερα, 81 φύλλα με επεξηγηματικά κείμενα (οξειδωμένα). Δερμάτινη ράχη της ε­ποχής της έκ­δο­σης (λείπει μέρος της, φθορές, χαλαρωμένες οι συνδέσεις). Blackmer 334, Atabey 230, Weber, I, 379, Contominas 145.

Τιμή εκτίμησης:

€ 2.000 - 3.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 255

MACKENZIE, G. Muir, και A. P. IRBY.

Travels in the Slavonic provinces of Turkey-in-Europe.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, πρώτη μορφή. 8ο, xxxii + 687 σ. Με 3 αναδιπλούμενους χάρτες (ένας χρωμολιθόγραφος), 2 αναδιπλούμενα πανοράματα και πολλές εικόνες εκτός κειμένου. Αρχικό πανί (φθορές, χαλαρωμένες οι συνδέσεις, εν μέρει άκοπο). Contominas 429.

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 256

ALDENHOVEN, Ferdinand.

Χάρτης τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος, διαγραφείς κατά τό 400,000 μόριον τοῦ φυσικοῦ μεγέθους κατά τούς τριγωνισμούς καί τά χωροσχέδια τῶν Κυρίων Ἀξιωματικῶν τῶν Ἐπιτελῶν τοῦ Γαλλικοῦ Στρατοῦ καί τάς παρά τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως κοινοποιηθείσας πληροφορίας, τῆς δέ Ἠπείρου καί Θεσσαλίας κατά τόν χάρτην τῶν Κων Συνταγματαρχῶν Λικίου καί Λαπίου, ἀφιερωθείς εἰς τήν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα τόν Βασιλέα τῆς Ἑλλάδος Ὄθωνα, ὑπό Φερδινάνδου Ἀλδενχόβεν, ἐν Ἀθήναις, 1838.

Λιθόγραφος χάρτης τοίχου φοδραρισμένος με πανί, 1196 x 1760 mm. (κομμένο μικρό τμήμα δεξιά στο μέσο και κάποια μικρότερα κατά μήκος των τσακίσεων). Χαραγμένος από τον Α. Φόρστερ, τίτλος, υπόμνημα και τοπωνύμια στα ελληνικά και γαλλικά. $ ΣΠΑΝΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Ο F. Alden­hoven έζησε αρκετά χρόνια στην Ελλάδα και είναι κυρίως γνωστός για το Itinéraire descriptif de l’ Attique et du Péloponèse (Αθήνα 1841). Ο χάρτης του αυτός αποτελεί σημαντικό εκδοτικό επίτευγμα των πρώτων οθωνικών χρόνων.

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.500 - 2.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 258

SCHIFFER, Carl.

α) Θησεῖο, β) Μνημεῖο Λυσικράτους.

Η δεύτερη με υπογραφή και τόπο στο αρνητικό («C. Schiffer in Athen»), τυπώματα αλμπουμίνας επικολλημένα σ᾽ ένα χαρτόνι, 167 x 207 και 171 x 210 mm.

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 259

BECK, Heinrich.

Ἡ Ἀκρόπολη καί ἡ πόλη τῆς Ἀθήνας από τά βορειοανατολικά.

Τύπωμα αλμπουμίνας επικολλημένο σε λεπτό χαρτόνι, 224 x 325 mm., υπογραφή και τόπος στο αρνητικό, λεζάντα με μελάνι στο χαρτόνι. $ Λήψη από το «Ξενοδοχείο Υψηλάντη». Η λήψη αυτή είναι διαφορετική από την αντίστοιχή της στο λεύκωμα του Beck, Vues d’ Athènes et de ses monuments, Βερολίνο & Λονδίνο, 1868.

Τιμή εκτίμησης:

€ 250 - 350 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 260

ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Πέτρος.

Πανόραμα τῆς Ἀθήνας.

Αναδιπλούμενο πανόραμα σε 6 μέρη, τυπώματα αλμπουμίνας επικολλημένα σε χαρτόνι, ολικές διαστάσεις: 185 x 1525 mm. (ελαφρά οξειδωμένο το πρώτο και το έκτο μέρος, λίγο λερωμένο το πρώτο και το δεύτερο). Στην πίσω όψη των μερών 2-6 καθώς και στο εσωτερικό του κάτω καλύμματος επικολλημένες 16 κάρτ-ποστάλ, οι περισσότερες με μνημεία της Αθήνας, 4 με αγάλματα, μία με άποψη της Κέρκυρας και μία με πανόραμα του Ναυπλίου. Πανί (τίτλος και στοιχεία του φωτογράφου στο πάνω κάλυμμα: «ATHÈNES/P. MORAΪTIS, PHOTOGRAPHE A ATHÈNES»). $ Το κεντρικό τμήμα του πανοράματος δημοσιεύτηκε στη Μεγάλη Ἑλληνική Ἐγκυκλοπαίδεια, τ. Β´ , Αθήνα 1927, σ. 160-1 («Πανοραμική ὄψη τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν κατά τό ἔτος 1882»).

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ