Χάρτα τῆς Ἑλλάδος, ἐν ᾗ περιέχονται αἱ νῆσοι αὐτῆς καί μέρος τῶν εἰς τήν Εὐρώπην καί Μικράν

ΡΗΓΑΣ, Βελεστινλῆς384

Χάρτα τῆς Ἑλλάδος, ἐν ᾗ περιέχονται αἱ νῆσοι αὐτῆς καί μέρος τῶν εἰς τήν Εὐρώπην καί Μικράν Ἀσίαν πολυαρίθμων ἀποικιῶν αὐτῆς, περιοριζομένων, ἀπ’ ἀνατολῶν, διά τῶν Μύρων τῆς Λυκίας μέχρι τοῦ Ἀργανθονίου ὄρους τῆς Βυθινίας, ἀπ’ἄρκτου, διά τοῦ Ἄκ Κερμανίου, τῶν Καρπαθίων ὀρῶν καί Δουνάβεως καί Σάββα τῶν ποταμῶν, ἀπό δυσμῶν, διά τοῦ Οὖννα καί τοῦ Ἰωνίου πελάγους, ἀπό δέ μεσημβρίας, διά τοῦ Λιβυκοῦ, τά πλείω μέ τάς παλαιάς καί νέας ὀνομασίας, πρός δέ, 9 ἐπιπεδογραφίαι τινῶν περιφήμων πόλεων καί τόπων αὐτῆς συντείνουσαι εἰς τήν κατάληψιν τοῦ Νέου Ἀναχάρσιδος, μία χρονολογία τῶν βασιλέων καί μεγάλων ἀνθρώπων αὐτῆς, 161 τύποι ἑλληνικῶν νομισμάτων ἐρανισθέντων ἐκ τοῦ αὐτοκρατορικοῦ ταμείου τῆς Ἀουστρίας πρός ἀμυδράν ἰδέαν τῆς ἀρχαιολογίας, νῦν πρῶτον ἐκδοθεῖσα παρά τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ Θετταλοῦ, χάριν τῶν Ἑλλήνων καί φιλελλήνων. Βιέννη 1797.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, πρῶτο στάδιο. Μεγάλος χαλκόγραφος χάρτης σέ 12 φύλλα ἀριθμημένα 1-12, διαστάσεις φύλλου: 550 x 750 mm., συνολικές διαστάσεις: 2200 x 2400 mm. (λείπει μέρος ἀπό τό ἀριστερό περιθώριο (φ. 1), σχισίματα σέ διάφορα σημεῖα, λεκέδες, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, παλιά ἐπικόλληση σέ χαρτί ἐπικολλημένο σέ πανί). Χαραγμένος ἀπό τόν Franz Muller σέ σχέδια τοῦ Ρήγα. Λαδᾶς & Χατζηδῆμος, II, 190, Zacharakis 1519.

Ἡ ἔκδοση τῆς περίφημης Χάρτας τῆς Ἑλλάδος ἐντάσσεται στό πλαίσιο τῶν ἐπαναστατικῶν σχεδίων τοῦ Ρήγα, πού περιλάμβαναν ἀφενός τήν ἀφύπνιση τῆς ἐθνικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων καί ἀφετέρου τή δημιουργία ὁμοσπονδίας τῶν βαλκανικῶν λαῶν, στήν ὁποία θά ἐφαρμόζονταν οἱ δημοκρατικές καί φιλελεύθερες ἰδέες τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης. Ἀπό χαρτογραφική ἄποψη ὁ Ρήγας στηρίχθηκε σέ χάρτη τοῦ Guillaume Delisle, στόν ὁποῖο ἐπεξέτεινε τό γεωγραφικό παράθυρο πρός βορρά ὥστε νά ἀπεικονίσει καί τίς παραδουνάβιες περιοχές. Ἐπιπλέον παρέθεσε σέ πολλές περιπτώσεις δίπλα στά ἀρχαῖα καί τά ἀντίστοιχά τους νεότερα τοπωνύμια, ὅπως αὐτά καταγράφονταν στή Γεωγραφία παλαιά καί νέα τοῦ Μελετίου (1728) καί στή Νεωτερική γεωγραφία τῶν Δ. Φιλιππίδη καί Γ. Κωνσταντᾶ (1791). Γιά τή Χάρτα τοῦ γενικά βλ. Γ. Τόλιας, Ἱστορία τῆς χαρτογραφίας τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου, 1420-1800. Χάρτες τῆς συλλογῆς Μαργαρίτας Σαμούρκα, Ἀθήνα 2008, σ. 383-7. Γιά τά δυό στάδια (states) τῆς ἔκδοσης, πού χρονολογικά θά πρέπει νά τοποθετηθοῦν κατά τή διάρκεια τῆς ἐκτύπωσης, βλ. E. Livieratos, «On the unveilinig of two versions of Rigas Velestinlis Charta», e-Perimetron, 3.3. (2008).

Τελική τιμή
€53100
Τιμή Εκτίμησης
€ 40.000-60.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382