[Ἀριθμητική καί γεωμετρία]. 1796.

137

[Ἀριθμητική καί γεωμετρία]. 1796.

Χειρόγραφο σέ χαρτί, 22-23 στίχοι ἀνά σελίδα, 4ο (228 x 167 mm.), [1]-[25]8 [26]-[27]12: [224] φ. (τά φ. [5]/7 & [5]/8 λευκά). Ἡ ἀριθμητική στά φ. [1]/1-[5]/6v («[ἀρχ.] Ἀριθμητικῆς Βιβλίον Α’. Ὁρισμοί. Ὁρισμός Α’. Ἀριθμητική ἐστιν ἐπιστήμη, τῶν ἀριθμῶν τούς λόγους καί τά ἰδιώματα θεωροῦσα, καί πῶς δεῖ τούτοις χρῆσθαι διδάσκουσα... [τελ.] ὡς ἐκ τοῦ πρώτου προβλήματος, καί ἐξ αὐτῶν τῶν ὁρισμῶν δῆλον. Τέλος τῆς ἀριθμητικῆς»), ἡ γεωμετρία στά φ. [6]/1-[25]/8v («[ἀρχ.] Τῶν κατά Γεωμετρίαν Βιβλίων τοῦ Πρώτου Ὁρισμοί. Αος. Σημεῖόν ἐστιν, οὗ μέρος οὐθέν. Βος. Γραμμή δέ, εἰσροή σημείου... [τελ.] ἄρα καί τό κβλ τμῆμα πρός τόν ἐν αὐτῷ ἐγγεγραμμένον κβλ κῶνον, ὡς αο:βο. Τέλος τῆς Γεωγραφίας [sic] καί τῶν τοῦ Ἀρχιμήδους Θεωρημάτων»), «Περί τῆς ἐπιπέδου τριγωνομετρίας Βιβλίον ἕν» στά φ. [27]/1-10r καί «Προστεθήτω δέ τῇ τριγωνομετρίᾳ τά Θεωρήματα ταῦτα, ἀναγκαῖα ὄντα διά τήν φυσικήν» στά φ. [27]/10v-12r, γεωμετρικά σχήματα ἐντός κειμένου, βιβλιογραφικό σημείωμα στό φ. [27]/12r («Τέλος, γραφήν δέ χειρί ματθαίου λάβεν. αψyςῳ Ἰουλίου ιςῃ»), χωρίς ἀρίθμηση τευχῶν, φύλλων ἤ σελίδων. Δέρμα σύγχρονο μέ τή γραφή (λείπει τμῆμα τῆς ράχης, μικρές φθορές).
Τό κείμενο τῆς ἀριθμητικῆς περιέχεται μαζί μέ ὁμοειδῆ κείμενα σέ χειρόγραφο τῆς Μονῆς Βατοπεδίου (209). Ὁ Γ. Καρᾶς τό ἐντάσσει στίς παραλλαγές τῆς ἀριθμητικῆς τοῦ Νικηφόρου Θεοτόκη. Βλ. Οἱ ἐπιστῆμες στήν Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα καί ἔντυπα, τ.Α’, Ἀθήνα 1992, σ. 98.

Τελική τιμή
€9786
Τιμή Εκτίμησης
€ 3.000-4.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382