Quantcast
Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 5:30 μ.μ.
Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

LOT 186

ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος. — Discorso letto nella Cattedrale di Corfù in morte del Conte Dionigi Solomos dal C.r Giorgio Marcoran Corcirese. Amicizia d' antichi anni e questi bianchi capelli animano la mia voce, fra tante che qui s' alzerebbero, molto più faconde, ma non più compunte, per rendere alla memoria di Dionigi Solomos, qui, su questo feretro, che il frale ne serra, un pubblico testimonio del culto d' affetto e d' ammirazione destato dalla sua vita, dell' immenso dolore eccitato dalla sua ultima ora. ... [τελειώνει:] Cristiani, ripetiamo il voto, che l' anima pura del nostro Dionigi sia, per divina misericordia, avviata a quelle sedi lucide, amene, di refrigerante espettazione, d' onde poi, nel gran giorno, sorga secura al suono della tremenda chiamata., [κάτω:] Tip. Sceria.

Τιμή εκτίμησης: € 800 - 1.200
Η τελική τιμή πώλησης περιλαμβάνει προμήθεια αγοραστή, τυχόν πνευματικά δικαιώματα καθώς και ΦΠΑ.
Πώς να αγοράσετε
Πληροφορίες

Μονόφυλλο, 424 x 279 mm. (ελαφρά οξειδωμένο, μικρό σχίσιμο στο αριστερό περιθώριο). Το κείμενο σε 3 στήλες και σε μαύρο πλαίσιο, ξυλόγραφη βινιέτα. Legrand & Pernot, 1909. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ. Ο επικήδειος λόγος του Γεωργίου Μαρκορά είναι ο ένας από τους έξι λόγους που εκφωνήθηκαν στην κηδεία του Διονυσίου Σολωμού στις 10/22 Φεβρουαρίου 1857 στην Μητρόπολη της Κέρκυρας και, όπως φαίνεται, ο μοναδικός που διασώθηκε. Δημοσιεύθηκε στο Παράρτημα του υπ᾽ αρ. 100 φύλλου της κερκυραϊκής εφημερίδας Τά Καθημερινά στις 21 Φεβρουαρίου 1857. Ο λόγος εκφωνήθηκε στα ιταλικά και τυπώθηκε σε δίγλωσσο φυλλάδιο (με την ελληνική μετάφραση κατά πάσα πιθανότητα από τον ίδιο τον Μαρκορά). Ένα τέτοιο δίγλωσσο οκτασέλιδο φυλλάδιο φυλάσσεται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Πρβ. Γ. Κεντρωτής, Γρικώντας τήν ἄπλαστη ἁρμονία τῶν οὐρανών. Ἐπικήδειοι, ἐπιτάφιοι καί νεκρολογίες γιά τόν Διονύσιο Σολωμό (1857), Αθήνα, Ύψιλον/βιβλία, 2002. Παραθέτουμε αποσπάσματα του ελληνικού κειμένου (από την έκδοση Κεντρωτή): «...Ὁ Ὕμνος, μέ τόν ὁποίον ὁ Διονύσιος προσηγόρευσε τότε τήν Ἑλληνικήν Παλιγγενεσίαν, ὑπῆρξεν ὁ ἀνατέλλων ἥλιος τῆς φήμης του, ἡ ὁποία ἐξετάθη μετά ταῦτα φαεινοτέρα και ἡ ὁποία περιέστιλψε διά φωτός ἀείποτε ζωηροτέρου τό ὄνομά του, ὅτε ἐκεῖνος ἠδυνήθη νά ἐντυποποιήσῃ τά ὑψηλότερα πλάσματα τῆς ποιητικῆς μεγαλονοίας μέ ἐθνικήν γλῶσσαν, ἥτις εἶναι ὡραία, ὁποία εἶναι, ἄν δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπανέλθῃ ὁποία ὑπῆρξε... [...] Ἡ φιλία—ἐν αὐτῷ ἐκλογή ὥριμος— ἦτον ζωηρά, σταθερά, ἐνεργητική. Ἔκλαιεν εἰς τόν κλαυθμόν τοῦ φίλου, ἠγάλλετο εἰς τήν χαράν του, προελάμβανε τάς τιμίας του ἐπιθυμίας, ὑπερασπίζετο τά δίκαιά του. Διῆγε τόν βίον μακράν τῶν θορυβωδῶν συναθροίσεων, πολύ σκεπτόμενος, ἡδύνων ἐνίοτε τούς προσφιλεστέρους του μέ τό μεγαλεῖον τῶν στοχασμῶν του καί μέ τήν γοητευτικήν ἁρμονίαν τῶν στίχων του, συνδιαλεγόμενος συχνάκις, ἐνίοτε μέ ὕψος, ἐνίοτε μέ τερπνότητα, καί ὄχι σπανίως εὐαρεστούμενος εἰς τούς ἀθώους ἀστεϊσμούς ζωηρῶν παίδων ὡς εἰς τήν εἰκόνα τῆς ἰδίας αὐτοῦ ἀκάκου ψυχῆς...».

Χαρακτηριστικά
  • Τίτλος: ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος. — Discorso letto nella Cattedrale di Corfù in morte del Conte Dionigi Solomos dal C.r Giorgio Marcoran Corcirese. Amicizia d' antichi anni e questi bianchi capelli animano la mia voce, fra tante che qui s' alzerebbero, molto più faconde, ma non più compunte, per rendere alla memoria di Dionigi Solomos, qui, su questo feretro, che il frale ne serra, un pubblico testimonio del culto d' affetto e d' ammirazione destato dalla sua vita, dell' immenso dolore eccitato dalla sua ultima ora. ... [τελειώνει:] Cristiani, ripetiamo il voto, che l' anima pura del nostro Dionigi sia, per divina misericordia, avviata a quelle sedi lucide, amene, di refrigerante espettazione, d' onde poi, nel gran giorno, sorga secura al suono della tremenda chiamata., [κάτω:] Tip. Sceria.
  • Στοιχεία έκδοσης: Κέρκυρα [1857].