Quantcast

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

23 & 24 Νοεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ.

Ξενοδοχείο Athens Plaza

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ. (Λαχνοί 1 - 226)
Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ. (Λαχνοί 227 - 452)

Η εξέταση των λαχνών θα πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 π.μ. – 5.00 μ.μ. και Σάββατο, 10.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.) στα γραφεία της VERGOS Auctions, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (τηλ. επικοινωνίας +30 210 3614897).

Συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία online ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας του Οίκου, καθώς και μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής προσφοράς.

Για όσους επιθυμούν να παρευρεθούν στη δημοπρασία, δεν είναι πλέον απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής για δέσμευση θέσης.


Lots (452)

LOT 157

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Φώτιος, ο «Φωτάκος».

Ἀπομνημονεύματα περί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἐκδοθέντα ὑπό Σταύρου Ἀνδροπούλου.

2 τόμοι δεμένοι σ’ έναν, 8ο, λα´  + 562 και 482 σ. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Ηλιού & Πολέμη, 1899.65-6, Λαγανάς 1585. (2)

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 158

Ὁδηγίαι διά τό προσωπικόν τῶν δασῶν. Instruction fuer das koenigl. griech. Forstpersonal.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. μικρό 8ο, 207 σ. (μικρές τρύπες από έντομο, εντονότερες στο δεύτερο τεύχος). Ελληνικό και γερμανικό κείμενο σε αντικρυστές σελίδες. Χαρτόνια της εποχής της έκδοσης (λερωμένα, φθορές στη ράχη, χρωματισμένες οι ακμές). Ηλιού 1837.147. $ Εμπεριέχεται όλη η νομοθεσία για τα δάση, την προστασία και την εκμετάλλευσή τους. ΣΠΑΝΙΟ.

 

 

 

 

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 159

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΡΟΥΡΑΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ. Ἡ Α. Μ. ηὐδόκησε νά ἐκδώσῃ τό ἐξῆς Διάταγμα ΟΘΩΝ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ἐπί τῇ προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπί τῶν Στρατιωτικῶν Γραμματέως τῆς Ἐπικρατείας, καί τῇ γνωμοδοτήσει τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου ἀπεφασίσαμεν καί διατάττομεν τά ἐξῆς· α.´ Χάριν τῆς ἐπιπόνου ὑπηρεσίας, τήν ὁποίαν ἐξεπλήρωσε μετά ζήλου ἡ Φρουρά τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως ἀπονέμομεν δωρεάν εἰς μέν τούς Ἀξιωματικούς δίμηνον μισθόν, εἰς δέ τούς Ὑπαξιωματικούς καί Στρατιώτας τρίμηνον. [...] Ὁ ἐπί τῶν Στρατιωτικῶν Γραμματεύς. Α. ΛΟΝΔΟΣ. / Ἡ Ἐθνική Συνέλευσις εὐηρεστήθη νέ ἐκδώσῃ τό ἀκόλουθον ψήφισμα · [...] Ἐν Ἀθήναις τήν 17 Μαρτίου 1844. / ΣΥΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ. ...[τελειώνει:] Τό κατ’ ἐμέ φίλοι συστρατιῶται, ἀδυνατῶ νά σάς ἐκφράσω τά αἰσθήματα τῆς πρός ὑμᾶς εὐγνωμοσύνης μου· εἰς τάς δεινάς τῆς Πατρίδος περιστάσεις, ἕξ ἤδη μῆνας δέν μοί ἐδώκατε, εἰμή δείγματα ἀγάπης καί ἐμπιστοσύνης. Δέν περιποιοῦμαι εἰς ἐμαυτόν οὔτε τό ἐλάχιστον μέρος τῆς δόξης σας· ἀνήκει ἀκεραία εἰς ὑμᾶς, καί αὐτή, καί ἡ εὐγνωμοσύνη τῆς Πατρίδος. Τό καύχημά μου θέλει εἶσθαι ὅμως ὅτι διῷκησα τοιαύτην φρουράν, καί ἠγαπήθην παρ’ αὐτῆς. Ὁ Βασιλεύς καί τό Σύνταγμα ἄς ἦναι εἰς τό ἑξῆς τῆς κοινῆς ἡμῶν ἀγάπης τά ἀντικείμενα. Ζήτω ὁ Βασιλεύς, Ζήτω τό Σύνταγμα!!! Ἐν Ἀθήναις τήν 18 Μαρτίου 1844. Ὁ Στρατιωτικός τῆς Πρωτευούσης Διοικητής καί Φρούραρχος τῆς Ἐθνοσυνελεύσεως. (Ὑπογ). Δ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ.

Μονόφυλλο, 422 x 278 mm. (σχίσιμο και μικροί λεκέδες στην αριστερή πλευρά).

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 160

ΓΟΥΔΑΣ, Αναστάσιος Ν.

Βίοι παράλληλοι τῶν ἐπί τῆς ἀναγεννήσεως τῆς Ἑλλάδος διαπρεψάντων ἀνδρῶν.

8 τόμοι δεμένοι σε 7 (οι Ζ´  και Η´  δεμένοι μαζί), 8ο, μζ´  + 447, μγ´  + 422, πζ´  + 368,  οη´  + 390, κη´  + 439, ιθ´  + 416, κε´  + 452 και κθ´ + 456 σ. (οι τόμοι Α´  και Β´  καθώς και οι Γ´  και Δ´ , ανά δύο από το ίδιο αντίτυπο, οι υπόλοιποι από διαφορετικά, λείπει ο τίτλος και 2 φύλλα του Ε´  τόμου: σ. 279-8 , κομμένο τμήμα από το τελευταίο φύλλο του ίδιου τόμου και από ένα φύλλο του ΣΤ´  (σ. α´ -β´ ) τόμου με απώλεια κειμένου, μικρά και μεγαλύτερα σχισίματα σε αρκετά τεύχη του Η´  τόμου, κομμένο το πάνω περιθώριο του τίτλου στον Α´  τόμο και το εξωτερικό περιθώριο 2 φύλλων του Ε´  τόμου: σ. γ´ -στ´ , τρύπα στον τίτλο του τόμου ΣΤ´  και σ’ ένα φύλλο του Ζ´  τόμου: σ. 65-6). Με 80 (από τα 82) ξυλόγραφα πορτραίτα εκτός κειμένου. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (λείπει τμήμα από τη ράχη του Α´  τόμου και η βάση του Β´ ). Ηλιού & Πολέμη, 1872.63, 1874.97, 1870.63, 1871.98, 1872.64, 1874.96, 1875.88 & 1876.77, Λαγανάς 1.304. (8)

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 161

Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ. Συμπληρωθείσης πρό πολλοῦ λαμπρῶς ἅμα καί καταλλήλως τῆς μιᾶς πλευρᾶς τοῦ διά συνδρομῆς τῶν ἁπανταχοῦ ὁμοεθνῶν ἀνεγειρομένου Πανεπιστημίου, ἔμεινεν εἰσέτι, εἰς ἀποπεράτωσιν τοῦ ὅλου, ἡ ἧττον δαπανηρά ἀνατολικοβόρειος πλευρά μετά τοῦ μέλλοντος νά συνδέσῃ ἀμφοτέρας Μεσοδόμου. Καί ἡ μέν ἤδη ὑφισταμένη περιλαμβάνει ἀριθμόν τινα ἀκροατηρίων πρός χρῆσιν τῶν τεσσάρων σχολῶν, τό Πρυτανεῖον, τήν ἐκ πλειόνων ἤ πεντήκοντα χιλιάδων τόμων τόγε νῦν συνισταμένην, καί καθ’ ἡμέραν πλουσιωτέραν ἑαυτῆς γινομένην Βιβλιοθήκην, τό Ἀνατομεῖον, καί ἕν προσωρινόν Χημεῖον·  ... [τελειώνει σ. [2]:] ...Ἡ ἐπί τῶν συνδρομῶν πρός ἀνέγερσιν Ἑλληνικοῦ Πανεπιστημίου Ἐπιτροπή. Γ. Κουντουριώτης, Πρόεδρος. Ν. Βάμβας. Κ. Δ. Σχινᾶς. Γ. Ἀ. Ράλλης. Γ. Γεννάδιος, [σ. [1], κάτω:] Ἐχαρ: ὑπό Ἰωάννου Κορωναίου. Ἐν Ἀθήναις 1846. Ἐκ τῆς Λιθ: Ἰωάννου Κορωναίου.

Λιθογραφημένο δίφυλλο, 271 x 211 mm, [2] σ. (το δεύτερο φύλλο λευκό). Το κείμενο σε χειρόγραφη μορφή (στη σ. [1] και σε διακοσμητικό πλαίσιο), παράσταση του Πανεπιστημίου στη σ. [1], η ένδειξη «18999» και σημείωση «Ἐν Ἀθήναις τῇ 1 Ἰανουαρίου 1847» γραμμένα με το χέρι στις σ. [1] και [2] αντίστοιχα. $ ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 162

GREGER, Johann Baptist.

Mosaik der hohen patriotischen Lieder zur Feier des fünf und zwanzigjährigen Regierungs-Jubiläums König Otto von Griechenland.

12ο, 120 σ. (ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο). Μ’ ένα λιθόγραφο πανομοιότυπο σε 3 φύλλα στο τέλος. Απόδετο (λυμένος ο τίτλος).

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 163

Τό Ὑπουργικόν Συμβούλιον πρός τόν ἑλληνικόν λαόν. Συμπολῖται. Ἀναδεχθέντες τήν ἐντολήν, ἥν ἀνέθηκεν ἡμῖν ὁ Βασιλεύς, θέλομεν ἐκτελέσει αὐτήν ὁδηγούμενοι ὑπό τῆς φωνῆς τῆς πατρίδος, ἥτις περιπαθῶς ἐπιθυμεῖ, ἐπί τῆς βασιλείας Αὐτοῦ, ν’ ἀκμάσῃ ὡς συνταγματική πολιτεία. Πρός τόν σκοπόν τοῦτον ἐπιμόνως θέλομεν ἐργασθῆ ὅπως ἐγκατασταθῇ εἰς τόν τόπον ἑδραίως καί ἀμετακλήτως πολιτική κατάστασις ἐνθαῤῥύνουσα τόν τέ λαόν τῆς Ἑλλάδος καί τούς φίλους αὐτῆς·  διότι μόνον έκ τῆς καταστάσεως ταύτης δύναται νά προέλθῃ ἡ ἀληθής καί ἑδραία τάξις, ἥτις εἶνε ἡ ἀφετηρία τῆς ἐθνικῆς προόδου καί ἡ πρωτίστη καί κυριωτάτη βάσις τῆς δημοσίας πίστεως. ... [τελειώνει:] Τέλος πεποιθότες εἰς τήν ἰσχυράν ἐπιῤῥοήν, ἥν ὁ χρόνος ἐξασκεῖ ἐπί τῶν μεγάλων πολιτικῶν καί κοινωνικῶν ζητημάτων, πεποιθότες εἰς τήν χαρακτηρίζουσαν τόν Ἑλληνικόν λαόν φιλοπατρίαν καί εἰς τά αἰσθήματα τοῦ Βασιλέως ἅπερ, ἀναβαίνων εἰς τόν Θρόνον ἐκήρυξεν εἰς τόν Ἑλληνικόν λαόν, ἀναλαμβάνομεν μετά θάῤῥους τήν Κυβέρνησιν ὅπως τό ἐφ’ ἡμῖν ἐργασθῶμεν πρός ἀπόλαυσιν τῆς τοσοῦτον ποθητῆς εὐνομίας. Ἐν Ἀθήναις, τῇ 21 Ὀκτωβρίου 1865. ΕΠ. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ Πρόεδρος, Θ. Α. ΖΑΪΜΗΣ, Δ. ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ, Δ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Δ. ΓΡΙΒΑΣ, ΑΝΤ. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ.

Μονόφυλλο, 425 x 285 mm. (κομμένες οι γωνίες της αριστερής πλευράς). Το κείμενο σε τυπογραφικό πλαίσιο. $ Η Κυβέρνηση Επ. Δεληγεώργη του Οκτωβρίου 1865 (20 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 1865), διήρκεσε μόνο 12 ημέρες, καθώς παραιτήθηκε σύσσωμη, διαμαρτυρόμενη για τις παρεμβάσεις του αυλικού συμβούλου Βίλχελμ Σπόνεκ.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 166

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΥΨΗΛΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 1. Τήν 22 Αὐγούστου, ἡμέραν Πέμπτην, θέλει τελεσθῇ, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Μητροπόλεως, τό Ἅγιον Βάπτισμα τῆς Α. Β. Υ. τοῦ Βασιλικοῦ Πρίγκηπος. 2. Τό ἐπίσημον τῆς τελετῆς θέλει ἀναγγείλει ἀπό πρωΐας ἑκατόν καί εἷς κανονοβολισμός καί ἡ στρατιωτική μουσική παιανίζουσα τό ἑωθινόν ἆσμα. [...] 8. Ἡ Μεγάλη Κυρία κατερχομένη τῆς ἀμάξης, θέλει κρατεῖ τόν βασιλικόν Πρίγκηπα ἐπί προσκεφαλαίου ὅπερ θά ὑποστηρίζωσι, παρ’ αὐτῇ βαδίζοντες, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου Κύριος Δημήτριος Βούλγαρης, ὁ Στρατηγός Τσώρτς καί ὁ Ναύαρχος Κανάρης. ... [τελειώνει:] 18. Ἰδιαίτερα προγράμματα θέλουσι κανονίσει τά τῆς στρατιωτικῆς καί ναυτικῆς παρατάξεως. Ἐν Ἀθήναις, τήν 19 Αὐγούστου 1868. [κάτω:] Τύποις ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ.

Μονόφυλλο, 625 x 470 mm. (λίγο τσαλακωμένο, μικρές φθορές). Κείμενο σε 2 στήλες και σε διακοσμητικό τυπογραφικό πλαίσιο.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 167

Ἀριθ. ἐγκ. 20. Ἀριθ. Πρωτ. 8665. Περίληψις. Περί αὐξήσεως τῆς ἀμοιβῆς ἐπί τῇ συλλήψει καί τῷ φόνῳ τινῶν ληστῶν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Πρός τούς Νομάρχας καί Ἐπάρχους τοῦ Κράτους. Κοινοποιοῦντες ὑμῖν παρακατιόν τό ὑπό χθεσινήν χρονολογίαν Β. Διάταγμα, διά τοῦ ὁποίου ηὐξήθησαν αἱ ἐπί τῇ συλλήψει, ἤ τῷ φόνῳ καί ἐπί τῇ ἀποτελεσματικῇ καταδείξει τῆς φωλεᾶς τῶν ἐν αὐτῷ μνημονευομένων λῃστῶν προσδιωρισμέναι χρηματικαί ἀμοιβαί, σᾶς παραγγέλομεν νά δημοσιεύσητε αὐτό δεόντως [...]. Ἐν Ἀθήναις τῇ 17 Μαρτίου 1871. Ἐντολῇ τοῦ Ὑπουργοῦ Ὁ Γενικός Γραμματεύς Γ. Κ. ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΣ. Ν. Βραχηνός. ΓΕΩΡΓΙΟΣ´ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπί τῶν Ἐσωτερικῶν ὑπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν. Αὐξάνονται αἱ προσδιωρισμέναι χρηματικαί ἀμοιβαί ἐπί μέν τῇ συλλήψει, ἤ τῷ φόνῳ ἑκάστου τῶν ἐπικεκηρυγμένων λῃστῶν Νάκου Φίρου ἤ Τριαντάφυλλος Ζυγογιάννη, σκηνίτου, Κώστα Καμάρα ἤ Καλαμπαλίκη ἐκ Γιαννιτσοῦς, Καραγιάννη Χ. Καραγιάννη ἤ Μπακογιάννη ἐκ Συγκρέλου τοῦ Δήμου Καρπενησίων, Νικολ. Τσουμπρούκη ἐκ Βράχας τοῦ δήμου Κτημενίων, Κώστα Ντουλαβέρη ἤ Τσιότσου, ἐκ τοῦ χωρίου Ἑρκίστας τοῦ δήμου Καρπενησίων, Σπυρ. Καστάνη ἐκ Λάσσης τοῦ δήμου Καρπενησίων καί Γεωργ. Καραλῆ ἐκ τοῦ δήμου Θέρμου εἰς δραχμάς δισχιλίας, ἐπί δέ τῇ ἀποτελεσματικῇ καταδείξει τῆς φωλεᾶς ἑκάστου αὐτῶν εἰς δραχμάς χιλίας. ... [τελειώνει:] Ἐν Ἀθήναις τῇ 16 Μαρτίου 1871. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. [κάτω δεξιά:] Α. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ.

Μονόφυλλο, 275 x 210 mm. (τσαλακωμένο, μικρές φθορές, κομμένα μικρά τμήματα από τη δεξιά πλευρά). Χειρόγραφη σημείωση στην κάτω πλευρά σχετική με την κοινοποίηση του παρόντος και την ένδειξη («Λευκάδα τήν 22 Μαρτίου 1871 / Α [..] Λογοθέτης»).

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 168

Κανονισμός τῆς ἐπί τῶν Ὀλυμπίων καί τῶν κληροδοτημάτων ἐπιτροπῆς, πρός συγκρότησιν τῆς Γ´ περιοδικῆς πανηγύρεως τῶν Ὀλυμπίων τελεσθησομένης ἐν ἔτει 1875.

8ο, 14 σ. (κομμένο μικρό τμήμα από την πάνω εσωτερική γωνία, σφραγίδες στον τίτλο, λίγο οξειδωμένος). Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα. Πανί (απομίμηση δέρματος). Ηλιού & Πολέμη, 1874.369. [δεμένο μαζί:] Ὀλυμπίων περίοδος Γ´ . Ἔτος 1875. Εἰδικός κανονισμός κατατάξεως τῶν ἐκθεμάτων κατά συναγωγάς καί κλάσεις. [Αθήνα 1875]. $ 8ο, 13 σ. (σφραγίδα στον τίτλο). Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα. Ηλιού & Πολέμη, 1875.516. [δεμένο μαζί:] Γεώργιος Α´ . Βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων. [Περί «τῶν κατά τήν Γ´ . συγκρότησιν τῶν Ὁλυμπίων ἀπονεμηθησομένων νομισματοσήμων καί ἐπαίνων»]. Αθήνα 1875. $ 8ο, 13 σ. Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα. Ηλιού & Πολέμη, 1875.108. [δεμένο μαζί:] Ὀλυμπίων περίοδος Γ´ . 1875. Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος. Ἀριθ. Πρωτ. 426. Ἐγκ. 23. Ἡ ἐπί τῶν Ὀλυμπίων καί τῶν κληροδοτημάτων Ἐπιτροπή. Πρός τούς ΚΚ. Νομάρχας, Ἐπάρχους καί Δημάρχους. Αθήνα 1875. $ 8ο, 45 σ. Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα. Ηλιού & Πολέμη, 1875.518.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 169

MENU. DINER du 3/15 Decembre 1886. Consommé à la royale. orge [—] Scherry Solera, Poissons Sce Ravigote verte [—] Marcobrunner, ...[τελειώνει:] Café, Cognac. Peppermint et Chartrence.

Χρωμολιθογραφία τυπωμένη σε λεπτό χαρτόνι, 305 x 228 mm. (κομμένη η πάνω δεξιά γωνία, μικρά σχισίματα). Το κείμενο σε διακοσμητικό πλαίσιο που ενσωματώνει μεταξύ άλλων το βασιλικό οικόσημο και τη γαλανόλευκη. [μαζί:] Diner du 4 juin 1889. Potages, Sevigné / Tortue à la Française. Petits Pâtés. ...[τελειώνει:] Suédoise de Fruits glacée. Dessert. [Αθήνα 1889]. $ Χρωμολιθογραφία επικολλημένη σε χαρτόνι, 285 x 212 mm. (κομμένα και συμπληρωμένα μικρά τμήματα). Σε σύνθεση με τις σημαίες και τα εμβλήματα της Ελλάδας και της Ρωσίας. (2)

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 170

Ἡ Ἑλλάς κατά τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνας τοῦ 1896, πανελλήνιον εἰκονογραφημένον λεύκωμα, [πάνω:] Καταστήματα «Ἀκροπόλεως» Β. Γαβριηλίδου.

2 τόμοι δεμένοι σ’ έναν, μεγάλο 4ο (423 x 290 mm), 358 και 20 σ. (μικρές τρύπες και επιδιορθωμένο σχίσιμο στον τίτλο, λίγο τσαλακωμένος και οξειδωμένος, μικρό σχίσιμο στο κάτω περιθώριο ενός φύλλου στον Β´  τόμο, κομμένα μικρά τμήματα από το κάτω περιθώριο ενός πίνακα). Με 7 λιθογραφίες σε 5 πίνακες (από τους 6), πολυάριθμες εικόνες εντός κειμένου. Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές στην πάνω ένωση, λίγο φθαρμένα τα καλύμματα, ο τίτλος στο πάνω κάλυμμα, λερωμένο). Ηλιού & Πολέμη, 1896.585-6.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 171

ΜΑΚΡΙΔΗΣ, Χ.

Ὁδηγός τῆς Ἑλλάδος μετά ἡμερολογίου, ἔτος Δ´, 1890, Μέρος Α´, Ὁδηγός τῆς Ἑλλάδος καί ἡμερολόγιον, [— Μέρος Β´, Ἀγγελίαι ἐμπορικῶν, βιομηχανικῶν, τραπεζικῶν, ἐκπαιδευτικῶν καί ἄλλων καταστημάτων καί ἑταιριῶν].

8ο, 2 μέρη σ’ έναν τόμο, 303 και 40 σ. (λείπουν τα 5 τελευταία φύλλα του Β´  μέρους: σ. 41-9). Αρχικό πανί (μικρές φθορές από υγρασία, ο τίτλος στο πάνω κάλυμμα). Ηλιού & Πολέμη 1899.946-7.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 172

Affaires de Crète.

93 σ. Αντίτυπο με ιδιόχειρη σημείωση του Πρίγκιπα Γεωργίου («Ἄγει πρός φῶς τήν ἀλήθειαν Χρόνος / Γεώργιος»). Αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα (μικρές φθορές στη ράχη, λερωμένη).

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 173

ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Παν. Σ.

Λεύκωμα τῶν ἐν Ἀθήναις Β´ Διεθνῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, 1906.

πλάγιο 4ο (218 x 308 mm), 163 σ. (μικρός λεκές σε 2 φύλλα: σ. 61-4). Με πολυάριθμες εικόνες εντός κειμένου. Αρχικό μπλε πανί με χρυσή διακόσμηση (σύνθεση του Νίκου Λύτρα, λίγο λερωμένο, μικρές φθορές από υγρασία κυρίως στο πάνω κάλυμμα, χαλαρωμένη η πάνω σύνδεση). $ Κυκλοφόρησε δεμένο σε διάφορα χρώματα, από τα οποία το μπλε φαίνεται πως είναι το σπανιότερο.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 350 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 174

Ἐπιτροπή τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α. Β. Υ. τοῦ Διαδόχου. Ὁδηγός τῶν Ἀθηνῶν.

16ο, 218 σ. Με 2 αναδιπλούμενους λιθόγραφους πίνακες (πανόραμα της Αθήνας και σχεδιάγραμμα του Παναθηναϊκού Σταδίου) και 16 αναπαραγωγές φωτογραφιών εκτός κειμένου (2 φωτοτυπικές, οι υπόλοιπες βαθυτυπικές), διαφημίσεις σε 19 φύλλα (χ.α.) στο τέλος. Αρχικά χρωμολιθόγραφα εξώφυλλα (λερωμένα, επιδιορθώσεις στη ράχη).

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 600 - 800 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 175

Ἐθνικόν λεύκωμα. Οἱ ἥρωες τῆς Μακεδονίας.

πλάγιο 4ο, [24] σ. (αμυδροί λεκέδες από νερό στα περιθώρια). Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (τα στοιχεία της έκδοσης από το εξώφυλλο), με πορτραίτα πεσόντων αγωνιστών. Αρχικά λιθόγραφα εξώφυλλα (μικρές φθορές).

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 176

[RIENCOURT, Louise].

Ἀν θέλωμεν.

30 σ. Αρχικά εξώφυλλα (σελοτέιπ στη ράχη, σπασμένες οι συνδέσεις). $ ΣΠΑΝΙΟ.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 177

ΠΑΝΑΣ, Φωκίων.

ΩΔΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ ΣΟΦΙΑΝ ΥΠΟ ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΠΑΝΑ, [κάτω:] Τύποις Σωτηρίου Α. Ρακοπούλου, Ἀθήναι.

Δίφυλλο, 285 x 154 mm, [4] σ. Με τον τίτλο στη σ. [1], και το κείμενο στις σ. [2] και [3]. Με ιδιόχειρη αφιέρωση («Τῷ Ἐριτίμῳ Κυρίῳ Κῳ Γ. Μελᾷ / Ἰδιαιτέρῳ Γραμματεῖ τῆς Ἀ. Μεγαλειότητος / Ἐλάχιστον τεκμήριον / Μεγίστης Ὑπολήψεως / Φ. Πανᾶς.»).

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 178

Ἡ αὐτοβιογραφία τοῦ Παναγῆ Κουταλιανοῦ, τοῦ ἐπικληθέντος Νέου Ἡρακλέους, ἐκδιδόμενη ὑπό τῶν υἱῶν του, Γεωργίου καί Ἕλληνος, ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ Ἀμερικῆς, 1916.

311 σ. (λεκές από νερό στο εσωτερικό περιθώριο, σχισμένο στα δύο ένα φύλλο: σ. 19-20, λυμένος ο τίτλος κι ακόμα ένα φύλλο: σ. 191-2, μικρή φθορά σε 4 φύλλα προς το τέλος: σ. 281-8). Με 10 ολοσέλιδες εικόνες, αντίτυπο υπογεγραμμένο από τους Γεώργιο και Έλληνα Κουταλιανό στην πίσω όψη του τίτλου. Αρχικό πανί (λερωμένο, φθορές, χαλαρωμένες οι συνδέσεις). $ Η παρούσα έκδοση δημοσιεύθηκε σε συνέχειες στην εφημερίδα Μαρμαρινά Νέα, τουλάχιστον μεταξύ του διαστήματος 1949-1953. $ ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 179

ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος.

The Greek National Anthem. The poem by D. Solomos (1823), the music by N. Mantzaros, english version by Rudyard Kipling.

Δίφυλλο, 347 x 267 mm, με το κείμενο σε διακοσμητικό πλαίσιο στη σ. [1] και παρτιτούρα στις σ. [2] και [3] (η σ. [4] λευκή). $ Η παρούσα μετάφραση επτά στροφών του Εθνικού Ύμνου από τον R. Kipling πρωτοδημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Daily Telegraph στις 17 Οκτωβρίου 1918 και μία εβδομάδα αργότερα στην εφημερίδα Ἑσπερία του Λονδίνου.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 180

L’ armée grecque et la victoire d’ Orient.

4ο, 78 σ. Με πολλές βαθυτυπικές αναπαραγωγές φωτογραφιών εντός κειμένου. Πάνινη ράχη (μικρές φθορές, έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα (ελαφρά λερωμένο το πάνω).

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 181

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ελευθέριος.

Ἡ Α. Ε. ὁ κύριος Ἐλευθέριος Βενιζέλος πρός τούς ἐν Ἀμερικῂ Ἕλληνας, Ἀθῆναι, τῇ 21 Δεκεμβρίου 1929.

Δίσκος 78 στροφών της «His Master’s Voice», διάμετρος: 300 mm. Αρχική εικονογραφημένη θήκη (κομμένο μικρό τμήμα). $ Δεν αναφέρεται στην καταγραφή του Διονύση Δημ. Μανιάτη, Η εκ περάτων δισκογραφία γραμμοφώνου, Αθήνα 2006.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 182

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ελευθέριος.

Ὁ χάρος [— Ὁ Διγενής] ὑπό τοῦ κ. Ἐλευθ. Βενιζέλου πρός ἐνίσχυσιν τοῦ Συλλόγου τῶν Δημοτικῶν Τραγουδιῶν.

Δίσκος 78 στροφών της «Pathé», διάμετρος: 250 mm. (μικρή φθορά στη β´ πλευρά). Αρχική εικονογραφημένη θήκη. $ Δεν αναφέρεται στην καταγραφή του Διονύση Δημ. Μανιάτη, Η εκ περάτων δισκογραφία γραμμοφώνου, Αθήνα 2006.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 183

ΘΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1936. — XI. OLYMPIADE BERLIN 1936. EHRENURKUNDE für S. K. H. Kronprinz Paul von Griechenland, ORGANISATIONSKOMITEE FÜR DIE XI OLYMPIADE BERLIN 1936 Dr. Th. Henath PRÄSIDENT — INTERNATIONALES OLYMPISCHES KOMITEE Baillet Latour PRÄSIDENT.

Λιθογραφία και φύλλα χρυσού με εμπίεστη διακόσμηση, 280 x 400 mm., επικολλημένη σε πασπαρτού (λίγο οξειδωμένο). Τιμητικό δίπλωμα (σύνθεση του Ernst Böhm), συμπληρωμένο με το χέρι για τον τότε Διάδοχο, Βασιλιά Παύλο Α´ , ο οποίος ήταν μεταξύ των Ελλήνων επισήμων που συνόδευσαν την ελληνική αποστολή. Αρχικό portfolio (λερωμένο, τίτλος στο πάνω κάλυμμα: «XI. OLYMPIADE / BERLIN 1936»).

 

 

 

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 184

ΠΑΠΑΓΟΣ, Αλέξανδρος.

Ὁ ἑλληνικός στρατός καί ἡ πρός πόλεμον προπαρασκευή του ἀπό Αὐγούστου 1923 μέχρι Ὀκτωβρίου 1940.

421 σ. Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση στον Αλέξανδρο Χατζηκυριάκο («Ναύαρχον κ. Ἀλέξ. Χατζηκυριάκον / μετά πλείστης τιμῆς / Ἀ. Παπάγος»). Αρχικά εξώφυλλα (λίγο λερωμένα, μικρές φθορές).

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 185

Κώδικας τοπικῆς αὐτοδιοίκησης. Πράξη τῆς ΠΕΕΑ, ἀριθ. 55) 12.8.1944, [κάτω:] Ἔκδοση τοῦ “Ρήγα”.

45 σ. (μικρό σχίσιμο στο τελευταίο φύλλο). Απλά εξώφυλλα (χειρόγραφος ο τίτλος στο πάνω, η ράχη συγκρατείται πρόχειρα με σπάγκο). [μαζί:] Οἱ ὅμηροι καί ἡ ἀλήθεια, [κάτω:] Ἔκδοσης Κ. Ε. ΕΑΜ, Τμῆμα Διαφώτισης. χτ. και χ. [1945]. $ 15 σ. Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα (άκοπο). (2)

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 186

Διατάξεις γιά τήν αὐτοδιοίκηση καί τή λαϊκή δικαιοσύνη, [πάνω:] Πολιτική Ἐπιτροπή Ἐθνικῆς Ἀπελευθέρωσης (ΠΕΕΑ), [κάτω:] Ἔκδοση Εὐβοίας, Ἰούνης 1944.

ιστ´  + 35 σ. Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα (με μορφή εξωφύλλων ο τίτλος και το τελευταίο φύλλο, η ράχη συγκρατείται πρόχειρα με λεπτό σπάγκο). $ Με τη διαταγή 2929 του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ της 1ης Δεκεμβρίου 1943, τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1944 σε όλες τις ελεγχόμενες από τον ΕΛΑΣ περιοχές της χώρας οι «Διατάξεις για την Αυτοδιοίκηση και Λαϊκή Δικαιοσύνη». Οι «Διατάξεις» αποτελούσαν συστηματοποίηση και ανάπτυξη του προγενέστερου «Κώδικα Στερεάς» και αποτελούνταν από 146 άρθρα.

 

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 187

Σπάμε τήν ἄτιμη τήν ἀλυσσίδα, [πάνω:] Ἑνιαία Πανελλαδική Ὀργάνωση Νέων (Ε.Π.Ο.Ν.), Συμβούλιο Περιοχῆς Πειραιά.

29 σ. (έχει διατηρηθεί τμήμα του τίτλου, επικολλημένο σε επιπρόσθετο φύλλο, λίγο οξειδωμένο αντίτυπο, κομμένα μικρά τμήματα από το εξωτερικό περιθώριο των 2 τελευταίων φύλλων). Πολυάριθμες εικόνες εντός κειμένου. Αρχικά εικονογραφημένα εξώφυλλα (του Μιχάλη Νικολινάκου, λίγο οξειδωμένα, επικολλημένα σε λεπτά χαρτόνια της εποχής της έκδοσης).

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 189

Ὁδηγός τῆς Ἑλλάδος Ἰγγλέση, περιοδικόν ἐκδιδόμενον καθ’ ἑξαμηνίαν, περίοδος Γ´, τεῦχος Α´, ἀριθμός 15, Ἰούλιος - Δεκέμβριος 1947, περιεχόμενα: Ἐπίσημος Ἑλλάς – Ἀθῆναι – Πειραιεύς – Προάστεια, ἰδιοκτησία «Ὁδηγοί Ἰγγλέση», [πάνω δεξιά:] 47ον ἔτος, 1947-1948, [5 μέρη σ’ ἕναν τόμο].

4ο, 552 σ. Με διαφημίσεις εντός κειμένου, σε λεπτά χαρτόνια στην αρχή κάθε μέρους, σε φύλλα διαφόρων χρωμάτων στο τέλος τους (συνυπολογίζονται στη σελιδαρίθμηση) και στα ακρόφυλλα. Αρχικό πανί (τίτλος και διαφημίσεις στα καλύμματα και τη ράχη).

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 190

ΧΑΤΖΗΑΝΑΡΓΥΡΟΥ, Ανάργυρος Α.

Τά Σπετσιωτικά, ἤτοι συλλογή ἱστορικῶν ἐγγράφων καί ὑπομνημάτων ἀφορώντων τά κατά τήν ἑλληνικήν ἐπανάστασιν τοῦ 1821, ἀρυσθεῖσα ἐκ τῶν ἀρχείων τῆς νήσου Σπετσῶν, συμπληρωθεῖσα δέ ἐκ τῶν τοῦ Κράτους ἀρχείων καί ἄλλων πηγῶν, τόμος πρῶτος.

8ο, ρλδ´  + 1231 [1131] σ. (μικροί λεκέδες σε 4 φύλλα: σ. 723-6 και 731-4, σβησμένη σημείωση στον ψευδότιτλο και τη σ. ε´ ). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (λείπει μικρό τμήμα από τη βάση της, σχισμένη η πάνω ένωση). Γκίνης & Μέξας, 8889, Λαγανάς 1170. $ Οι τόμοι Β´  και Γ´  δημοσιεύτηκαν το 1925 και το 1926 αντίστοιχα.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 191

ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Αναστάσιος.

Ναυτικά, ἤτοι ἱστορία τῶν κατά τόν ὑπέρ ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος ἀγῶνα πεπραγμένων ὑπό τῶν τριῶν ναυτικῶν νήσων, ἰδίως δέ τῶν Σπετσῶν.

2 τόμοι, 8ο, 440 και 519 σ. (λείπει ο κατάλογος συνδρομητών στο τέλος του Β´  τόμου: σ. 521-4, κομμένο μικρό τμήμα από το εξωτερικό περιθώριο ενός φύλλου του Β´  τόμου: σ. 175-6). Νεότερη δερμάτινη ράχη. Ηλιού & Πολέμη, 1869.322-3, Λαγανάς 1246. (2)

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 192

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Πέτρος.

Νομικός ὁδηγός τῶν ἐπ’ ἐμπορίᾳ ναυτιλλομένων Ἑλλήνων, σύγγραμμα βραβευθέν ἐν τῷ Κατελουζείῳ διαγωνισμῷ τῷ 1875.

8ο, ιδ´  + 624 σ. (λίγο οξειδωμένος ο τίτλος, υπόλειμμα από ταινία χαρτιού στο εσωτερικό περιθώριο των σ. 382-3). Στον ψευδότιτλο: «Ναυτικός ὁδηγός». Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (φθορές, χαλαρωμένη η πάνω σύνδεση). Ηλιού & Πολέμη, 1877.434. [δεμένο μαζί, του ιδίου:] Μελέτη ἐπί τοῡ νόμου περί ὑποθήκης πλοίων, δαπάνῃ Ὑπουργείου Ναυτικῶν. Αθήνα 1891. $ 8ο, στ´  + 355 σ. Ηλιού & Πολέμη, 1891.517.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 193

Ἔγγραφα διαμειφθέντα μεταξύ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀτμοπλοΐας καί τοῦ κυρίου Στεφάνου Σκουλούδη περί συστάσεως μεγάλης Ἑλληνικῆς Ἀτμοπλοϊκῆς Ἑταιρίας καί λοιπά σχετικά.

8ο, 48 σ. Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος στην αρχή του κειμένου). Αντίτυπο σε άρραφα τεύχη. ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ. $ Η παρούσα έκδοση αναφέρεται στο Δελτίον τῆς Ἑστίας (αρ. 262, 3 Ιανουαρίου 1882).

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 194

Κανωνική περιέχουσα τήν γυμναστικήν και πρακτικήν τοῦ πεζικοῦ στρατεύματος, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ γαλλικοῦ εἰς τήν γραικικήν γλῶσσαν, παρά Χ. Νικολαΐδου, Ἀδριανουπολίτου.

8ο, 494 + VIII σ. (οξειδωμένο αντίτυπο, κομμένα τμήματα από το εξωτερικό περιθώριο ενός φύλλου: σ. V-VI). Κτητορικές σημειώσεις στο πάνω ακρόφυλλο με χρονολογία «1915». Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές, σχισμένη η πάνω ένωση). Ηλιού 1824.32. [δεμένο μαζί:] Πίνακες ἀναφερόμενοι εἰς τήν Κανωνικήν περιέχουσα τήν γυμναστικήν και πρακτικήν τοῦ πεζικοῦ στρατεύματος, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ γαλλικοῦ εἰς τήν γραικικήν γλῶσσαν, παρά Χ. Νικολαΐδου, Ἀδριανουπολίτου. $ 8ο, 54 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο, λείπει το πρώτο (λευκό) φύλλο). Με 38 λιθόγραφους πίνακες στο τέλος (οι 35 αναδιπλούμενοι), αριθμημένους 1-39 (οι πίνακες 3, 4 & 5 σε κοινό φύλλο, 2 πίνακες φέρουν τον αριθμό 11). Ηλιού 1824.51. $ Πρόκειται για τη μετάφραση του ανωνύμου έργου Réglement concernant l’exercice et les manœuvres de l’ infanterie (Παρίσι, 1791), που κυκλοφόρησε μαζί με την έκδοση των Πινάκων τον Οκτώβριο του 1824, ενδεχομένως με έξοδα του Καποδίστρια. Στις σ. I-VIII της Κανωνικής περιλαμβάνεται το «Ἆσμα πολεμιστήριον», ποίημα του μεταφραστή εμπνευσμένο από την Ελληνική Επανάσταση.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 195

ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ, Δημήτριος.

Τό κλῖμα τῆς Ἑλλάδος (ἔκδοση τῆς Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ).

2 τόμοι, 540 και 485 σ. Με 2 αναδιπλούμενα πανοράματα και 34 φωτοτυπικές αναπαραγωγές φωτογραφιών. Δερμάτινη ράχη (έχουν διατηρηθεί τα αρχικά εξώφυλλα). (2) $ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 120 - 160 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 196

ΤΣΑΚΩΝΑΣ, Εμμ. Σπ.

Canal maritime de Corinthe, revue historique depuis les temps les plus reculés jusqu’ à nos jours.

8ο, 75 [=77] σ. Με 5 βαθυτυπικές αναπαραγωγές φωτογραφιών εκτός κειμένου και 2 λιθόγραφους αναδιπλούμενους πίνακες (ο ένας έγχρωμος). Αντίτυπο με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. Αρχικά εξώφυλλα (λίγο λερωμένα, μικρές φθορές, χρωμολιθογραφία στο πάνω, πιθανότατα έργο του Εμμ. Τσάκωνα). $ Η έκδοση κυκλοφόρησε το ίδιο έτος και στα ελληνικά, βλ. Ηλιού & Πολέμη, 1896.352.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 198

PER / Li Figliuoli, & Eredi del qu K. / Panagioti Doxarà / AL LAUDO.

folio (296 x 200 mm), 24 σ. Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος στο εξώφυλλο), το τελευταίο δημοσιευόμενο έγγραφο στην παρούσα έκδοση είναι του έτους 1744. Αρχικά χαρτόνια (λίγο λερωμένα). ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 199

Capitoli generali per tutti li pubblici dazj, rendite, ed officj della città ed’ isola di Corfù, formati dall’ onorando Magistrato alle Finanze, e Fondi Pubblici, ed’ approvati dall’ onoranda Deputazione Generale con decreto delli 26. Novembre 1801.

4ο (268 x 195 mm), 11 σ. (τρύπες από έντομο). Ξυλόγραφη βινιέτα στον τίτλο (έμβλημα της Επτανήσου Πολιτείας). Λείπουν τα εξώφυλλα. Παπαδόπουλος (Ιονική) 719. $ ΣΠΑΝΙΟ.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 200

Capitoli particolari per li dazj dogana grande, e decima d’ oglj della città ed’ isola di Corfù, formati dall’ onorando Magistrato alle Finanze, e Fondi Pubblici, ed’ approvati con decreto dell’ onoranda Deputazione Generale delli 26. Novembre 1801.

4ο (273 x 197 mm), 18 σ. (τρύπες από έντομο, μικρός λεκές στη σ. 3). Ξυλόγραφη βινιέτα στον τίτλο (έμβλημα της Επτανήσου Πολιτείας). Αρχικά απλά εξώφυλλα. Παπαδόπουλος (Ιονική) 720. $ ΣΠΑΝΙΟ.

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 201

Κανονισμοί διά τάς σπουδάς τοῦ Ἰονικοῦ Πανεπιστημίου.

8ο, 24 + 24 + 23 σ. (φθορές από υγρασία, εντονότερες στα πρώτα φύλλα). Το κείμενο στα ελληνικά, αγγλικά και ιταλικά, επιμέρους τίτλοι στην αρχή κάθε μέρους. Αρχικά μαρμαρογραφημένα εξώφυλλα (φθορές, λερωμένα, περιβάλλονται από νεότερα). Legrand & Pernot, 1284, πρβ. Ηλιού 1837.117, [μαζί:] Δηλοποίησις τοῦ Ὑπάρχου, Προέδρου τοῦ Ἐπιχωρίου Συμβουλίου τῆς Κερκύρας. Κανονισμοί διευθετίζοντες τόν ἐνταφιασμόν τῶν νεκρῶν ἐν τῷ κοιμητηρίῳ τῶν ὀρθοδόξων, καί πᾶν ὅ,τι ἀναφέρεται εἰς τό ἴδιον. Αριθ. Β´ . [Κέρκυρα 1840]. $ 8ο, 19 σ. (ελαφρά οξειδωμένο). Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου, ο τίτλος στην αρχή του κειμένου, τίτλος και κείμενο στα ελληνικά και ιταλικά σε αντικρυστές σελίδες. Αρχικά μαρμαρογραφημένα εξώφυλλα. Ηλιού 1840.51. [μαζί:] In occasione dell’ ammissione del barone Lionello de Rotschild nel Parlamento di Inghilterra, gl’ Israeliti di Corfu. Κέρκυρα, Η Ιονία αδελφών Κάων, 1858. $ 8ο, 8 σ. Αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα (μικρές φθορές). Pierris 477. [μαζί:] Poesie per gli esami scolastici dell’ anno 1872 nell’ istituto «Capodistria» diretto dal Sig. Leonida Vlacco. Κέρκυρα, Ι. Ναχαμούλης, 1872. $ 8ο, 31 σ. (λίγο οξειδωμένος ο τίτλος). Αρχικά εξώφυλλα (μικρές φθορές). Legrand & Pernot, 2859. [μαζί:] Ἀγγελία συνδρομῆς εἰς τό σύγγραμμα Ὅλοι ἔχουσι δίκαιον καί ὅλοι ἔχουσι ἄδικον ἤτοι Ἡ Ἀγγλική Κυβέρνησις καί ὁ Ἰόνιος Λαός, ἱστορική ἔκθεσις ὑπό τοῦ ἰππότου Ἀνδρέου Παπαδοπούλου Βρετοῦ Λευκαδίου. [Αθήνα 1860]. $ 8ο, 8 σ. (οξειδωμένο). Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου, ο τίτλος στην αρχή του κειμένου. Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα. Γκίνης & Μέξας 8099. (5)

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 202

[ΜΑΡΜΟΡΑΣ, Ανδρέας].

Raccolta di varie notizie concernenti l’ isola di Corfù, estratte dall’ istoria di questa isola del signor Andrea Marmora, a spese del padre Giorgio Varanguli.

4ο, 31 σ. (ελαφρά οξειδωμένο, μικρός λεκές από νερό στο εσωτερικό περιθώριο). Ο τίτλος και το κείμενο σε τυπογραφικό πλαίσιο. Αρχικά εύκαμπτα χαρτόνια (περιβάλλονται από νεότερα). Legrand & Pernot, 452 («rare»).

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 203

FEITHIUS, Everhardus, και Angelo Maria QUIRINI.

Αἱ καθ’ Ὅμηρον ἀρχαιότητες καί αἱ κερκυραϊκαί ἀρχαιολογίαι, ἐκ τῆς λατινίδος ἐπί τήν ἑλληνίδα φωνήν ἀντιμετακληθεῖσαι ὑπό Ε[ὐγενίου] Ἀ[ρχιεπισκόπου] τοῦ Β[ουλγάρεως], δι’ ἐπιμελοῦς ἐπιστασίας τοῦ πανοσιολογιωτάτου ἱερομονάχου Ἀγαθαγγέλου Ἀδριανοπολίτου.

4ο, IV + 467 σ. (μικρές τρύπες στον τίτλο, κομμένο τμήμα από την πάνω εξωτερική γωνία του, λερωμένα 2 φύλλα: σ. 3-6, ελαφρά οξειδωμένα κάποια άλλα, ενισχυμένο με ταινία χαρτιού το εσωτερικό περιθώριο ορισμένων φύλλων). Έκδοση σε γαλάζιο χαρτί. Νεότερη πάνινη ράχη. Ηλιού 1804.3, Legrand & Pernot, 656, Ελληνική Βιβλιοθήκη, 1342.

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 204

ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Ανδρέας.

ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Ανδρέας. Delle cose corciresi, volume primo (δέν ἐκδόθηκε ἄλλος).

4ο, 151 + (161-336) + (377-464) + (207-[208]) + (I-LXXII) + ([641]-672) + (681-696) σ. (οξειδωμένα αρκετά τεύχη). Αντίτυπο χωρίς πίνακα εκτός κειμένου. Πάνινη ράχη (οι σ. 207-208 και I-LXXII (“Appendice di documenti”) δεμένες μετά τη σ. 464, άκοπο και αξάκριστο). Legrand & Pernot, 1543.

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 205

ΚΕΦΑΛΑΣ, Νικόλαος, [και Δημήτριος ΓΑΛΑΝΟΣ].

Σύνοψις γνωμῶν ἠθικῶν τοῦ Ἰνδοῦ φιλοσόφου Σανακέα, ἐκ τῆς Σανσκρίτης, ἤτοι Βραχμανικῆς τῶν Ἰνδῶν διαλέκτου εἰς τήν Ἑλληνίδα καί Ἰταλίδα μετενεχθεῖσα φωνήν ὑπό τοῦ Ἕλληνος περιηγητοῦ Κ.ν Νικόλα Καιφαλᾶ τοῦ ἐκ Ζακύνθου, ἀφιερώνεται εἰς ὅλους γενικῶς τούς πατέρας τῶν φαμιλιῶν.

4ο, 49 σ. Τίτλοι στα ελληνικά και ιταλικά σε αντικρυστές σελίδες, ελληνική και ιταλική μετάφραση σε 2 στήλες. Χαρτόνια της εποχής της έκδοσης (λίγο λερωμένα, μικρές φθορές, λείπουν μικρά τμήματα από τη ράχη). Ηλιού 1825.68, Legrand & Pernot, 1068 («rare»). [δεμένο μαζί:] Traduzione di quattro lettere latine del conte Baldassar Castiglione. Μιλάνο 1826. $ 4ο, 106 σ. (λείπει το πορτραίτο).

Τιμή εκτίμησης:

€ 400 - 600 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 206

COSTA, Paolo.

Del metodo di comporre le idee e di contrassegnarle con vocaboli precisi, per poter scomporle regolarmente a fine di ben ragionare; e delle forze e dei limiti dell’ umano intelletto.

8ο, 290 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο). Μ’ έναν αναδιπλούμενο στοιχειοθετημένο πίνακα. Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (λείπει η βάση της και τμήμα από την κορυφή της, μικρές φθορές στα καλύμματα). Legrand & Pernot, 1165.

 

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 207

ΚΟΡΥΦΟΥΣ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1810. Ὀ Ἀμινιστρατόρος τῆς Διοικήσεως τῶν Κορυφῶν. Ὁ σκοπός τοῦ νά λάβωσιν ἕν κέρδος ποταπόν κάμνει ἵνα πολλοί ἔχωσι τήν ἄδειαν νά κόπτωσι τάς πολυτίμους ῥίζας τῶν ἐλαιῶν, ὁποῦ συνιστᾶσι τήν πρωτίστην πρόσοδον ταύτης τῆς Νήσου, μέ μεγίστην ζημίαν τῶν κερδῶν τῶν μερικῶν, καί ἐν ταυτῷ ἐκείνων τῆς Διοικήσεως. Ἔχει σκοπόν ἡ Αὐτ. Ἐξ. ὁ Κ. Αὐτόκ. Κομίσ. ἵνα μή λάβῃ τόπον μία τοιαύτη ἀταξία. Ὅθεν προειδοποιηθεῖσα αὕτη ἡ Ἀμινιστρατζιόνε παρά τῆς προευφημισθείσης αὐτοῦ [ὅξ]. Κυρύττει Ὅτι ἀπό τοῦ νῦν καί εἰς τό ἑξῆς ἐμποδίζεται, χωρίς μιᾶς ῥητῆς προσταγῆς ταύτης τῆς ἐντοπίου ἀρχῆς, ἡ ἔμβασις, εἰς τήν πόλιν καί εἰς τά προάστεια, τῶν ξύλων ἐλαίας, μέ ποινήν εἰς τόν παραβάτην δύο μηνῶν Φυλακῆς, ἐκτός τοῦ χαμοῦ τῶν ξύλων, ὁποῦ θέλει δοθῶσι δωρεάν εἰς ἐκεῖνον ὁποῦ θέλει τά πιάσει. ... [τελειώνει:] Ὁ τῆς Διοικήσεως Ἀμινιστράτωρ Βλασόπουλος. Ὁ Ἐπιστάτης τοῦ Βουροῦ τῆς Ἀμινιστρ. τοῦ τόπου, Σπυρίδων Δελβινιώτης.

Μονόφυλλο, 400 x 255 mm. (οξειδωμένο, λεκές από νερό). Ελληνικό και ιταλικό κείμενο σε 2 στήλες.

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 208

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Κλεάνθης.

La Macédoine, la question macédonienne dans l’ antiquité, au moyen-âge et dans la politique actuelle.

8ο, 267 σ. Μ’ έναν αναδιπλούμενο χρωμολιθόγραφο χάρτη. Αρχικά χαρτόνια (λερωμένο το πάνω), πάνινη ράχη.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ