Quantcast

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

23 & 24 Νοεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ.

Ξενοδοχείο Athens Plaza

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ. (Λαχνοί 1 - 226)
Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022, 6:00 μ.μ. (Λαχνοί 227 - 452)

Η εξέταση των λαχνών θα πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου έως και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 π.μ. – 5.00 μ.μ. και Σάββατο, 10.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.) στα γραφεία της VERGOS Auctions, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (τηλ. επικοινωνίας +30 210 3614897).

Συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία online ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας του Οίκου, καθώς και μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής προσφοράς.

Για όσους επιθυμούν να παρευρεθούν στη δημοπρασία, δεν είναι πλέον απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής για δέσμευση θέσης.


Lots (452)

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Φώτιος, ο «Φωτάκος».
LOT 157

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Φώτιος, ο «Φωτάκος».

Ἀπομνημονεύματα περί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἐκδοθέντα ὑπό Σταύρου Ἀνδροπούλ...

€ 80 - 120
LOT 158

Ὁδηγίαι διά τό προσωπικόν τῶν δασῶν. Instruction fuer das koenigl. griech. Forst...

€ 150 - 200
LOT 159

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΡΟΥΡΑΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ. Ἡ Α. Μ. ηὐδόκησε νά ἐκδώσῃ τό...

€ 100 - 150
ΓΟΥΔΑΣ, Αναστάσιος Ν.
LOT 160

ΓΟΥΔΑΣ, Αναστάσιος Ν.

Βίοι παράλληλοι τῶν ἐπί τῆς ἀναγεννήσεως τῆς Ἑλλάδος διαπρεψάντων ἀνδρῶν.

€ 150 - 200
LOT 161

Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠ...

€ 150 - 200
GREGER, Johann Baptist.
LOT 162

GREGER, Johann Baptist.

Mosaik der hohen patriotischen Lieder zur Feier des fünf und zwanzigjährigen Reg...

€ 80 - 120
LOT 163

Τό Ὑπουργικόν Συμβούλιον πρός τόν ἑλληνικόν λαόν. Συμπολῖται. Ἀναδεχθέντες τήν ἐ...

€ 80 - 120
LOT 164

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ Α.Α, Μ.Μ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ...

€ 200 - 300
LOT 165

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΣΙΩΝ ΓΑΜΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α´. ΜΕΤΑ ΤΗ...

€ 80 - 120
LOT 166

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΥΨΗΛΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Π...

€ 200 - 300
LOT 167

Ἀριθ. ἐγκ. 20. Ἀριθ. Πρωτ. 8665. Περίληψις. Περί αὐξήσεως τῆς ἀμοιβῆς ἐπί τῇ συλ...

€ 100 - 150
LOT 168

Κανονισμός τῆς ἐπί τῶν Ὀλυμπίων καί τῶν κληροδοτημάτων ἐπιτροπῆς, πρός συγκρότησ...

€ 150 - 200
LOT 169

MENU. DINER du 3/15 Decembre 1886. Consommé à la royale. orge [—] Scherry Solera...

€ 80 - 120
LOT 170

Ἡ Ἑλλάς κατά τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνας τοῦ 1896, πανελλήνιον εἰκονογραφημένον λεύκ...

€ 800 - 1.200
ΜΑΚΡΙΔΗΣ, Χ.
LOT 171

ΜΑΚΡΙΔΗΣ, Χ.

Ὁδηγός τῆς Ἑλλάδος μετά ἡμερολογίου, ἔτος Δ´, 1890, Μέρος Α´, Ὁδηγός τῆς Ἑλλάδος...

€ 80 - 120
LOT 172

Affaires de Crète.

€ 100 - 150
ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Παν. Σ.
LOT 173

ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Παν. Σ.

Λεύκωμα τῶν ἐν Ἀθήναις Β´ Διεθνῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, 1906.

€ 350 - 400
LOT 174

Ἐπιτροπή τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α. Β. Υ. τοῦ Διαδόχου. Ὁδη...

€ 600 - 800
LOT 175

Ἐθνικόν λεύκωμα. Οἱ ἥρωες τῆς Μακεδονίας.

€ 80 - 120
[RIENCOURT, Louise].
LOT 176

[RIENCOURT, Louise].

Ἀν θέλωμεν.

€ 80 - 120
ΠΑΝΑΣ, Φωκίων.
LOT 177

ΠΑΝΑΣ, Φωκίων.

ΩΔΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ ΣΟΦΙΑΝ ΥΠΟ ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΠΑΝΑ, [κάτω:] Τύπ...

€ 80 - 120
LOT 178

Ἡ αὐτοβιογραφία τοῦ Παναγῆ Κουταλιανοῦ, τοῦ ἐπικληθέντος Νέου Ἡρακλέους, ἐκδιδόμ...

€ 200 - 300
ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος.
LOT 179

ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος.

The Greek National Anthem. The poem by D. Solomos (1823), the music by N. Mantza...

€ 150 - 200
LOT 180

L’ armée grecque et la victoire d’ Orient.

€ 80 - 120
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ελευθέριος.
LOT 181

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ελευθέριος.

Ἡ Α. Ε. ὁ κύριος Ἐλευθέριος Βενιζέλος πρός τούς ἐν Ἀμερικῂ Ἕλληνας, Ἀθῆναι, τῇ 2...

€ 300 - 400
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ελευθέριος.
LOT 182

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ελευθέριος.

Ὁ χάρος [— Ὁ Διγενής] ὑπό τοῦ κ. Ἐλευθ. Βενιζέλου πρός ἐνίσχυσιν τοῦ Συλλόγου τ...

€ 300 - 400
LOT 183

ΘΕΡΙΝΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1936. — XI. OLYMPIADE BERLIN 1936. EHRENURKUNDE für S....

€ 800 - 1.200
ΠΑΠΑΓΟΣ, Αλέξανδρος.
LOT 184

ΠΑΠΑΓΟΣ, Αλέξανδρος.

Ὁ ἑλληνικός στρατός καί ἡ πρός πόλεμον προπαρασκευή του ἀπό Αὐγούστου 1923 μέχρι...

€ 80 - 120
LOT 185

Κώδικας τοπικῆς αὐτοδιοίκησης. Πράξη τῆς ΠΕΕΑ, ἀριθ. 55) 12.8.1944, [κάτω:] Ἔκδο...

€ 100 - 150
LOT 186

Διατάξεις γιά τήν αὐτοδιοίκηση καί τή λαϊκή δικαιοσύνη, [πάνω:] Πολιτική Ἐπιτροπ...

€ 150 - 200
LOT 187

Σπάμε τήν ἄτιμη τήν ἀλυσσίδα, [πάνω:] Ἑνιαία Πανελλαδική Ὀργάνωση Νέων (Ε.Π.Ο.Ν....

€ 100 - 150
LOT 188

Δράση στά βουνά (Συμβουλές γιά τό στρατιώτη καί τό διμοιρίτη), [πάνω:] Στρατηγοῦ...

€ 100 - 150
LOT 189

Ὁδηγός τῆς Ἑλλάδος Ἰγγλέση, περιοδικόν ἐκδιδόμενον καθ’ ἑξαμηνίαν, περίοδος Γ´,...

€ 80 - 120
ΧΑΤΖΗΑΝΑΡΓΥΡΟΥ, Ανάργυρος Α.
LOT 190

ΧΑΤΖΗΑΝΑΡΓΥΡΟΥ, Ανάργυρος Α.

Τά Σπετσιωτικά, ἤτοι συλλογή ἱστορικῶν ἐγγράφων καί ὑπομνημάτων ἀφορώντων τά κα...

€ 150 - 200
ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Αναστάσιος.
LOT 191

ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Αναστάσιος.

Ναυτικά, ἤτοι ἱστορία τῶν κατά τόν ὑπέρ ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος ἀγῶνα πεπραγμέν...

€ 150 - 200
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Πέτρος.
LOT 192

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Πέτρος.

Νομικός ὁδηγός τῶν ἐπ’ ἐμπορίᾳ ναυτιλλομένων Ἑλλήνων, σύγγραμμα βραβευθέν ἐν τῷ...

€ 100 - 150
LOT 193

Ἔγγραφα διαμειφθέντα μεταξύ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀτμοπλοΐας καί τοῦ κυρίου Στεφάνου Σκο...

€ 80 - 120
LOT 194

Κανωνική περιέχουσα τήν γυμναστικήν και πρακτικήν τοῦ πεζικοῦ στρατεύματος, μετα...

€ 200 - 300
ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ, Δημήτριος.
LOT 195

ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ, Δημήτριος.

Τό κλῖμα τῆς Ἑλλάδος (ἔκδοση τῆς Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ).

€ 120 - 160
ΤΣΑΚΩΝΑΣ, Εμμ. Σπ.
LOT 196

ΤΣΑΚΩΝΑΣ, Εμμ. Σπ.

Canal maritime de Corinthe, revue historique depuis les temps les plus reculés j...

€ 80 - 120
LOT 197

Πρακτικά τῆς Ἰονίου Ἑταιρίας. Τόμος Α´. 1860-1861. Ἐκδοθέντα ὑπό Ναπολέοντος Ζαμ...

€ 100 - 150
LOT 198

PER / Li Figliuoli, & Eredi del qu K. / Panagioti Doxarà / AL LAUDO.

€ 150 - 200
LOT 199

Capitoli generali per tutti li pubblici dazj, rendite, ed officj della città ed’...

€ 300 - 400
LOT 200

Capitoli particolari per li dazj dogana grande, e decima d’ oglj della città ed’...

€ 300 - 400
LOT 201

Κανονισμοί διά τάς σπουδάς τοῦ Ἰονικοῦ Πανεπιστημίου.

€ 150 - 200
[ΜΑΡΜΟΡΑΣ, Ανδρέας].
LOT 202

[ΜΑΡΜΟΡΑΣ, Ανδρέας].

Raccolta di varie notizie concernenti l’ isola di Corfù, estratte dall’ istoria...

€ 300 - 400
FEITHIUS, Everhardus, και Angelo Maria QUIRINI.
LOT 203

FEITHIUS, Everhardus, και Angelo Maria QUIRINI.

Αἱ καθ’ Ὅμηρον ἀρχαιότητες καί αἱ κερκυραϊκαί ἀρχαιολογίαι, ἐκ τῆς λατινίδος ἐπί...

€ 150 - 200
ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Ανδρέας.
LOT 204

ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Ανδρέας.

ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Ανδρέας. Delle cose corciresi, volume primo (δέν ἐκδόθηκε ἄλλος).

€ 300 - 400
ΚΕΦΑΛΑΣ, Νικόλαος, [και Δημήτριος ΓΑΛΑΝΟΣ].
LOT 205

ΚΕΦΑΛΑΣ, Νικόλαος, [και Δημήτριος ΓΑΛΑΝΟΣ].

Σύνοψις γνωμῶν ἠθικῶν τοῦ Ἰνδοῦ φιλοσόφου Σανακέα, ἐκ τῆς Σανσκρίτης, ἤτοι Βραχμ...

€ 400 - 600
COSTA, Paolo.
LOT 206

COSTA, Paolo.

Del metodo di comporre le idee e di contrassegnarle con vocaboli precisi, per po...

€ 80 - 120
LOT 207

ΚΟΡΥΦΟΥΣ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1810. Ὀ Ἀμινιστρατόρος τῆς Διοικήσεως τῶν Κορυφῶν. Ὁ σκοπ...

€ 100 - 150
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Κλεάνθης.
LOT 208

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Κλεάνθης.

La Macédoine, la question macédonienne dans l’ antiquité, au moyen-âge et dans l...

€ 80 - 120