Quantcast

Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

23 Ιουνίου 2016

Lots (440)

ΡΟΪΔΗΣ, Ε. Δ.
LOT 53

ΡΟΪΔΗΣ, Ε. Δ.

Ἡ Πάπισσα Ἰωάννα, μεσαιωνική μελέτη.

€ 80 - 120 € 165
ΡΩΤΑΣ, Βασίλης.
LOT 54

ΡΩΤΑΣ, Βασίλης.

Παιδιάτικα τραγούδια, Α (ἔκδοση τοῦ Θεατρικοῦ Σπουδαστηρίου).

€ 30 - 40 € 35
ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ, Ἀντώνης.
LOT 55

ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ, Ἀντώνης.

Ἀρνοῦμαι, διηγήματα.

€ 40 - 60 € 65
ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ, Ἀντώνης.
LOT 56

ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ, Ἀντώνης.

Τό λάθος, μυθιστόρημα.

€ 60 - 80 € 83
ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ, Μίλτος.
LOT 57

ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ, Μίλτος.

Μέ τό πρόσωπο στόν τοῖχο.

€ 70 - 90 € 83
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος.
LOT 58

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος.

Ἡμερολόγιο καταστρώματος Β´.

€ 1.500 - 2.000 € 4.484
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος.
LOT 59

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος.

Ἡμερολόγιο καταστρώματος β´.

€ 500 - 700
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος.
LOT 60

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος.

Ποιήματα, 1924-1946.

€ 60 - 80 € 94
ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος.
LOT 61

ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος.

Τρία κρυφά ποιήματα.

€ 200 - 300
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος.
LOT 62

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος.

Ὁ Χριστός στή Ρώμη, τραγωδία.

€ 80 - 120
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος.
LOT 63

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος.

Κωστῆς Παλαμᾶς.

€ 80 - 120 € 118
ΣΚΙΠΗΣ, Σωτήρης.
LOT 64

ΣΚΙΠΗΣ, Σωτήρης.

Ἀπολλώνιον ἄσμα, 1909-1916.

€ 40 - 60 € 47
ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος—ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Φάνης.
LOT 65

ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος—ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Φάνης.

Διονύσιος Σολωμός (1798-1857).

€ 80 - 120
ΣΠΑΤΑΛΑΣ, Γεράσιμος.
LOT 66

ΣΠΑΤΑΛΑΣ, Γεράσιμος.

Ἀντίλαλοι.

€ 30 - 40 € 35
ΤΑΧΤΣΗΣ, Κώστας.
LOT 67

ΤΑΧΤΣΗΣ, Κώστας.

Ἡ συμφωνία τοῦ Μπραζίλιαν.

€ 70 - 90 € 83
ΤΑΧΤΣΗΣ, Κώστας.
LOT 68

ΤΑΧΤΣΗΣ, Κώστας.

Τό τρίτο στεφάνι, μυθιστόρημα.

€ 100 - 150 € 201
ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ, Μάρκος.
LOT 69

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ, Μάρκος.

Τραγούδια τοῦ πόνου.

€ 30 - 40 € 77
ΤΣΙΡΚΑΣ, Στρατῆς.
LOT 70

ΤΣΙΡΚΑΣ, Στρατῆς.

Φελλάχοι, ποιήματα.

€ 30 - 40 € 153
ΦΙΛΥΡΑΣ, Ρῶμος.
LOT 71

ΦΙΛΥΡΑΣ, Ρῶμος.

Ρόδα στόν ἀφρό.

€ 30 - 40 € 59
ΒΕΝΤΟΤΗΣ, Γεώργιος.
LOT 72

ΒΕΝΤΟΤΗΣ, Γεώργιος.

Λεξικόν δίγλωσσον τῆς γαλλικῆς καί ῥωμαϊκῆς διαλέκτου [...], νῦν δέ τό δεύτερον...

€ 200 - 300 € 236
[ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Ἀνδρέας].
LOT 73

[ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Ἀνδρέας].

Ἑλληνομνήμων, ἤ σύμμικτα ἑλληνικά.

€ 150 - 200
LOT 74

Εὐρωπαϊκός Ἐρανιστής, ἤτοι συλλογή τῶν ἐγκριτωτέρων ἄρθρων διαφόρων περιοδικῶν σ...

€ 200 - 300
LOT 75

Κοχλίας, μηνιαία ἔκδοση τέχνης.

€ 200 - 300 € 354
LOT 76

Μαῦρος Γάτος, φιλολογικό καί λογοτεχνικό περιοδικό, διευθυντής Γεράσιμος Σπαταλᾶ...

€ 150 - 200 € 260
LOT 77

Νεοελληνικά σημειώματα, μηνιαία ἔκδοση ἐλέγχου, κριτικῆς καί μελέτης, ἱδρυτής κα...

€ 250 - 350 € 295
LOT 78

Νέοι Πρωτοπόροι, ὁμαδική προσπάθεια, μηνιάτικο ὄργανο τῶν πρωτοπόρων τῆς Ἑλλάδας...

€ 800 - 1.200 € 2.360
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΕΤΟΣ, Μαρῖνος Α.
LOT 79

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΕΤΟΣ, Μαρῖνος Α.

Ἡμερολόγιον διά τό ἔτος 1861 [–Ἐθνικόν ἡμερολόγιον διά τό ἔτος 1862 – διά τό ἔτο...

€ 1.000 - 1.500 € 1.298
LOT 80

Ἀριστοφάνους κωμῳδίαι ἐννέα, Πλοῦτος – Νεφέλαι – Βάτραχοι – Ἱππεῖς – Ἀχαρνεῖς –Σ...

€ 3.000 - 4.000 € 5.310
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ.
LOT 81

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ.

Λουκιανοῦ Σαμοσατέως θεῶν διάλογοι. Luciani Samosatensis deorum dialogi numero 7...

€ 2.000 - 3.000
ΔΙΩΝ ΚΑΣΣΙΟΣ.
LOT 82

ΔΙΩΝ ΚΑΣΣΙΟΣ.

Ἐκ τῶν τοῦ Δίωνος τοῦ Νικαέως Ρωμαϊκῶν ἱστοριῶν, ἀπό Πομπηΐου Μάγνου μέχρις Ἀλεξ...

€ 500 - 700 € 590
LOT 83

Ἀθηναγόρου Ἀθηναίου φιλοσόφου Χριστιανοῦ, ἀπολογία περί Χριστιανῶν – τοῦ αὐτοῦ,...

€ 300 - 400 € 354
CORNELIUS NEPOS.
LOT 84

CORNELIUS NEPOS.

Κορνηλίου Νέπωτος βίοι τῶν ἐξόχων ἡγεμόνων, μεταγλωττισθέντες ἐκ τῆς λατινίδος φ...

€ 150 - 200 € 177
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης.
LOT 85

ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης.

Λυκούργου λόγος κατά Λεωκράτους, ἐκδόντος καί διορθώσαντος Α. Κ[οραῆ] καί γαλλισ...

€ 80 - 120 € 153
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης.
LOT 86

ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης.

Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα καί Πλάτωνος Γοργίας, ἐκδιδόντος καί διορθοῦντος Α. Κ...

€ 40 - 60 € 83
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης.
LOT 87

ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης.

Πλουτάρχου τά Πολιτικά, ἐκδιδόντος καί διορθοῦντος Α. Κ[οραῆ] (Πάρεργα τῆς Ἑλλην...

€ 100 - 150 € 118
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης.
LOT 88

ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης.

Ἀρριανοῦ τῶν Ἐπικτήτου διατριβῶν βιβλία τέσσαρα, ἐκδόντος καί διορθώσαντος Α. Κ[...

€ 150 - 200 € 531
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης.
LOT 89

ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, ἐκδότης.

Χαρακτῆρες τοῦ Θεοφράστου, κατά τήν ὑπό τοῦ Α. Κοραῆ ἐν Παρισίοις τῷ 1799 ἑλληνο...

€ 60 - 80 € 177
ΑΛΛΑΤΙΟΣ, Λέων.
LOT 90

ΑΛΛΑΤΙΟΣ, Λέων.

Leonis Allatii de patria Homeri.

€ 150 - 200 € 708
ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Εὐγένιος.
LOT 91

ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Εὐγένιος.

Ἐπί τῶν ὑπομνηματικῶν παρεκβολῶν τοῦ σοφολογιωτάτου ἐν ἱεροδιακόνοις Νεοφύτου, τ...

€ 150 - 200 € 472
ΔΟΥΚΑΣ, Νεόφυτος.
LOT 92

ΔΟΥΚΑΣ, Νεόφυτος.

Ἐπιστολαί πρός τινας ἐν διαφόροις περιστάσεσι.

€ 80 - 120 € 531
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος.
LOT 93

ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος.

Συλλογή τῶν εἰς τήν Ἑλληνικήν Βιβλιοθήκην καί τά Πάρεργα προλεγομένων, καί τινων...

€ 60 - 80 € 71
ΦΩΤΙΑΔΗΣ, Φώτης Δ.
LOT 94

ΦΩΤΙΑΔΗΣ, Φώτης Δ.

Τό γλωσσικόν ζήτημα κ’ ἡ ἐκπαιδευτική μας ἀναγέννησις.

€ 30 - 40
ΛΑΜΠΡΟΣ, Π.
LOT 95

ΛΑΜΠΡΟΣ, Π.

Κατάλογος Β´ [-Γ´] σπανίων βιβλίων τῆς νεοελληνικῆς φιλολογίας πωλουμένων ἐν Ἀθή...

€ 100 - 150
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Γιάννης Μ.
LOT 96

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Γιάννης Μ.

Τά δημοτικά τραγούδια, μέρος Α´ [δέν ἐκδόθηκε ἄλλο]: Οἱ συλλογές.

€ 30 - 40
LOT 97

Λεόντειον Λύκειον ἐν Ἀθήναις. Lycée Léonin Saint Denis. Souvenir, σχολικόν ἔτος...

€ 80 - 120 € 94
LOT 98

Ποιήματα τέσσαρα, συνθεμένα παρ’ ἑνός δυτικοῦ ἱερέως ἐκ τῆς νήσου Θήρας, καί δύω...

€ 80 - 120 € 413
ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ, Φλωρεντία.
LOT 99

ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ, Φλωρεντία.

Τά μικρά τά κουνελάκια.

€ 80 - 120 € 201
LOT 100

Ἀκολουθία τῆς μακαρίας Παρθένου Μαρίας, κατά τήν ἐπανόρθωσίν τε καί ἔκδοσιν τοῦ...

€ 80 - 120 € 94
LOT 101

Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βησσαρίωνος, Ἀρχιεπισκόπου Λαρίσσης τοῦ Θαυμ...

€ 800 - 1.200 € 1.121
ΙΣΑΑΚ, ὁ Σύρος, ἐπίσκοπος Νινευή.
LOT 102

ΙΣΑΑΚ, ὁ Σύρος, ἐπίσκοπος Νινευή.

Τά εὑρεθέντα ἀσκητικά, ἀξιώσει μέν τοῦ Μακαριωτάτου, Θειοτάτου καί Σοφωτάτου Πατ...

€ 250 - 350
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Ἰβηρίτης μοναχός, ὁ Ἀρτηνός.
LOT 103

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Ἰβηρίτης μοναχός, ὁ Ἀρτηνός.

Κανονικόν, ἤτοι οἱ θεῖοι κανόνες τῶν ἁγίων καί πανσέπτων Ἀποστόλων, τῶν τε Οἰκου...

€ 200 - 300 € 236
ΜΑΚΡΑΙΟΣ, Σέργιος.
LOT 104

ΜΑΚΡΑΙΟΣ, Σέργιος.

Ὀρθόδοξος ὑμνωδός, ἤτοι ἱερά φιλοσοφία ἐν μέτροις πινδαρικοῖς.

€ 100 - 150