Quantcast

Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

23 Ιουνίου 2016

Lots (440)

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Ἐπαμεινώνδας.
LOT 261

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Ἐπαμεινώνδας.

Σαμιακά, ἤτοι ἱστορία τῆς νήσου Σάμου ἀπό τῶν παναρχαίων χρόνων μέχρι τῶν καθ’ ἡ...

€ 200 - 300 € 330
ΚΡΗΤΙΚΙΔΗΣ, Ἐμμανουήλ Ι.
LOT 262

ΚΡΗΤΙΚΙΔΗΣ, Ἐμμανουήλ Ι.

Πραγματεία περί τῆς ἐρημώσεως καί τοῦ συνοικισμοῦ τῆς Σάμου.

€ 80 - 120 € 413
ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Ἀθηνᾶ.
LOT 263

ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Ἀθηνᾶ.

Δωδεκάνησα.

€ 400 - 600
ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ, Ἀντώνιος.
LOT 264

ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ, Ἀντώνιος.

Κυκλαδικά, ἤτοι γεωγραφία καί ἱστορία τῶν Κυκλάδων νήσων ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρό...

€ 40 - 60 € 89
LOT 265

Ἀριθ. Πρωτ. 2,416, Διεκ. 103. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΤΗΝΟΥ...

€ 80 - 120 € 224
ΚΥΠΡΑΙΟΣ, Νικηφόρος Γ.
LOT 266

ΚΥΠΡΑΙΟΣ, Νικηφόρος Γ.

Τά Πάρια, ἤτοι ἱστορική συλλογή περί τῆς νήσου Πάρου, ἐκδόται Ἀδελφοί Π. Μαρινόπ...

€ 30 - 40 € 100
BALLOT, Jules.
LOT 267

BALLOT, Jules.

Histoire de l’ insurrection crétoise.

€ 50 - 70 € 153
SKINNER, John Edwin Hilary.
LOT 268

SKINNER, John Edwin Hilary.

Roughing it in Crete in 1867.

€ 150 - 200 € 260
SPRATT, Thomas Abel Brimage.
LOT 269

SPRATT, Thomas Abel Brimage.

Instructions sur l’ île de Crète ou Candie, par le Commandant Spratt, traduction...

€ 60 - 80 € 130
LOT 270

Ἐπίσημα πρακτικά τῆς Βουλῆς τῶν Κρητῶν, Σύνοδος Γ´, 1905.

€ 50 - 70 € 165
LOT 271

Ἐπίσημος ἐφημερίς τῆς Κρητικῆς Πολιτείας, ἔτος Δ´, τεῦχος πρῶτον [– δεύτερον – τ...

€ 250 - 350 € 354
ΓΕΔΕΩΝ, Μανουήλ Ι.
LOT 272

ΓΕΔΕΩΝ, Μανουήλ Ι.

Βυζαντινόν ἑορτολόγιον, μνῆμαι τῶν ἀπό τοῦ Δ´ μέχρι μέσων τοῦ ΙΕ´ αἰῶνος ἑορταζο...

€ 100 - 150 € 118
LOT 273

Κανονισμός καί πρόγραμμα τοῦ Κολλεγίου τῆς Ἀνατολῆς ἐν Μαρσοβανίῳ.

€ 50 - 70 € 94
ΚΤΕΝΑΣ, Θεμιστοκλῆς.
LOT 274

ΚΤΕΝΑΣ, Θεμιστοκλῆς.

Αἱ ἀφιερώσεις, ἤ τά βακούφια κατά τό ὀθωμανικόν δίκαιον.

€ 50 - 70 € 77
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Ἀλέξανδρος.
LOT 275

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Ἀλέξανδρος.

Ἑλληνο-ὀθωμανικόν ἐγκόλπιον, περιέχον καί τόν Αὐτοκρατορικόν Προνομιακόν Ὀργανικ...

€ 60 - 80 € 224
LOT 276

Κανονισμός τῆς ἐν Χάλκῃ Ἑλληνεμπορικῆς Σχολῆς.

€ 40 - 60 € 177
LOT 277

Ἑλληνική Ἐμπορική Σχολή Χάλκης, σχολικόν ἔτος 1882-83 [– (1884-85)].

€ 40 - 60 € 177
LOT 278

Ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 1905, ἔτος πρῶτον, [πάνω:] Ἐθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα...

€ 70 - 90 € 83
ΠΑΣΠΑΤΗΣ, Α. Γ.
LOT 279

ΠΑΣΠΑΤΗΣ, Α. Γ.

Βυζαντιναί μελέται, τοπογραφικαί καί ἱστορικαί.

€ 150 - 200
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Περικλῆς.
LOT 280

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, Περικλῆς.

Ἡ ἐν Πόντῳ ἑλληνική φυλή, ἤτοι τά Ποντικά, ᾗ προσετέθησαν καί λόγοι τινές ἐν Τρα...

€ 60 - 80 € 94
LOT 281

Ποίημα. Τά νέα ἑκατόν λόγια τῆς ἀγάπης, ἐκδότης Κ. Γ. Ρῶσος.

€ 30 - 40 € 77
ΤΑΚΟΣ, Δημήτριος Γ.
LOT 282

ΤΑΚΟΣ, Δημήτριος Γ.

Ἡμερολόγιον τῶν Ἱεροσολύμων τοῦ ἔτους 1899, ἐκ συνεργασίας Ἱεροσολυμιτῶν λογίων.

€ 60 - 80 € 94
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Θωμᾶς, ὁ Σιατιστεύς.
LOT 283

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Θωμᾶς, ὁ Σιατιστεύς.

Χειραγωγός ἔμπειρος τῆς πραγματείας, ἤτοι βιβλίον περιέχον ὅλους τούς ἀναγκαίους...

€ 150 - 200 € 590
ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ, Ν. Α.
LOT 284

ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ, Ν. Α.

Λαϊκή οἰνοποιΐα, ἤτοι τρόπος κατασκευῆς ὅλων ἐν γένει τῶν οἴνων καί τοῦ ρητινίτο...

€ 40 - 60 € 71
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ, Κλαύδιος.
LOT 285

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ, Κλαύδιος.

Geographia universalis, vetus et nova, complectens Claudii Ptolemaei Alexandrini...

€ 10.000 - 15.000 € 15.340
SANDYS, George.
LOT 286

SANDYS, George.

A relation of a iourney begun An. Dom. 1610, foure bookes, containing a descript...

€ 250 - 350 € 389
CORONELLI, Vincenzo Maria.
LOT 287

CORONELLI, Vincenzo Maria.

Historische und topographische ausführliche Beschreibung der Reiche Morea und Ne...

€ 2.000 - 3.000 € 2.360
LEONARD, Jean, ἐκδότης.
LOT 288

LEONARD, Jean, ἐκδότης.

Histoire des conquestes des Venitiens, depuis 1684 jusques à present.

€ 600 - 800 € 2.596
CORONELLI, Vincenzo Maria.
LOT 289

CORONELLI, Vincenzo Maria.

[Τopografia della Sacra Lega. Regni, provincie, città, fortezze, terre, castelli...

€ 3.000 - 4.000 € 7.080
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ, πατριάρχης Ἱεροσολύμων.
LOT 290

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ, πατριάρχης Ἱεροσολύμων.

Εἰσαγωγή εἰς τά γεωγραφικά καί σφαιρικά.

€ 1.500 - 2.000 € 1.888
[LAMBERT DE SAUMERY, Pierre].
LOT 291

[LAMBERT DE SAUMERY, Pierre].

Anecdotes venitiennes et turques, ou nouveaux memoires du comte de Bonneval, dep...

€ 400 - 600 € 472
ΜΟΙΣΙΟΔΑΞ, Ἰώσηπος.
LOT 292

ΜΟΙΣΙΟΔΑΞ, Ἰώσηπος.

Θεωρία τῆς γεωγραφίας, τῇ ὁποίᾳ ὑποσυνήφθη πρῶτον μέν μία ἔκθεσις τῶν κυριωτέρων...

€ 300 - 400 € 1.062
LAURENT, Peter Edmund.
LOT 293

LAURENT, Peter Edmund.

Recollections of a classical tour through various parts of Greece, Turkey and It...

€ 300 - 400 € 708
MAZIER DU HEAUME, Hippolyte.
LOT 294

MAZIER DU HEAUME, Hippolyte.

Voyage d’ un jeune grec à Paris.

€ 300 - 400
ΠΥΡΡΟΣ, Διονύσιος.
LOT 295

ΠΥΡΡΟΣ, Διονύσιος.

Γεωγραφία μεθοδική καί καταγραφή ἁπάσης τῆς Οἰκουμένης, ἐκ παλαιῶν τε καί νεωτέρ...

€ 400 - 600 € 472
WORDSWORTH, Christopher.
LOT 296

WORDSWORTH, Christopher.

Athens and Attica, journal of a residence there, second edition.

€ 150 - 200 € 260
FELLOWS, Charles.
LOT 297

FELLOWS, Charles.

A journal written during an excursion in Asia Minor, 1838.

€ 600 - 800 € 708
FELLOWS, Charles.
LOT 298

FELLOWS, Charles.

An account of discoveries in Lycia, being a journal kept during a second excursi...

€ 600 - 800 € 944
LEAR, Edward.
LOT 299

LEAR, Edward.

Views in the seven Ionian Islands.

€ 5.000 - 7.000 € 5.900
SCHRANZ, Joseph.
LOT 300

SCHRANZ, Joseph.

Vue générale du Bosphore de Constantinople à Roumeli-Hissari (prise d’ Asie) [–...

€ 3.000 - 4.000 € 5.900
CONZE, Alexander.
LOT 301

CONZE, Alexander.

Reise auf den Inseln des Thrakischen Meeres.

€ 200 - 300 € 236
CONZE, Alexander.
LOT 302

CONZE, Alexander.

Reise auf der Insel Lesbos.

€ 300 - 400 € 708
LOT 303

Ὁδηγός τῶν Σιδηροδρόμων τῆς Ἑλλάδος, ἐπίσημος ἔκδοσις τῶν Σιδηροδρόμων τοῦ Ἑλλην...

€ 80 - 120
PUAUX, René.
LOT 304

PUAUX, René.

Grèce, terre aimée des dieux.

€ 200 - 300
SÉBAH, Pascal, Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, κ.ἄ.
LOT 305

SÉBAH, Pascal, Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, κ.ἄ.

Ἄλμπουμ μέ 81 φωτογραφίες ἀπό τήν Τουρκία (11), τήν Ἑλλάδα (40) καί τήν Αἴγυπτο...

€ 1.500 - 2.000 € 3.540
BORRI, Bartolomeo.
LOT 306

BORRI, Bartolomeo.

Τριάντα φωτογραφίες τῆς Κέρκυρας.

€ 800 - 1.200 € 1.888
ΡΩΜΑΪΔΗΣ, Ἀριστ. καί F. ZEITZ.
LOT 307

ΡΩΜΑΪΔΗΣ, Ἀριστ. καί F. ZEITZ.

Ὁ Κωνσταντίνος μέ τόν στρατηγό Μοσχόπουλο.

€ 800 - 1.200 € 944
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, Γ. Μ.
LOT 308

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, Γ. Μ.

Δυό φωτογραφίες τοῦ Ναπολέοντα Λαπαθιώτη ἀπό τό ταξίδι του στήν Αἴγυπτο.

€ 200 - 300 € 260
LOT 309

Πορτραῖτο τοῦ Νικολάου Πλαστήρα.

€ 100 - 150
ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Ν.
LOT 310

ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Ν.

Πορτραῖτο τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης.

€ 150 - 200 € 236
LOT 311

Πορτραῖτο τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου.

€ 150 - 200 € 189
ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Ν.
LOT 312

ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Ν.

Πορτραῖτο τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου.

€ 200 - 300 € 260