Quantcast

Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

23 Ιουνίου 2016

Lots (440)

ΣΥΜΕΩΝ, ὁ Μεταφραστής.
LOT 105

ΣΥΜΕΩΝ, ὁ Μεταφραστής.

Νέος Παράδεισος, ἤτοι λόγοι διάφοροι καί βίοι ἁγίων ἐκ τοῦ Μεταφραστοῦ Συμεῶνος,...

€ 250 - 350 € 319
ΙΩΑΝΝΗΣ, ὁ Δαμασκηνός.
LOT 106

ΙΩΑΝΝΗΣ, ὁ Δαμασκηνός.

Περί τῶν ἐν πίστει κεκοιμημένων λόγος, εἰς τήν κοινήν διάλεκτον παραφρασθείς.

€ 80 - 120 € 389
FLEURY, Claude abbé.
LOT 107

FLEURY, Claude abbé.

Ἤθη Ἰσραηλιτῶν [– Χριστιανῶν], εἰς τά ὁποῖα φαίνεται ὁ τύπος ἁπλῆς καί εἰλικρινο...

€ 150 - 200
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, μεταφραστής — [DURANTIBUS, Vic. de, E. FALCETA καί G. BUSDRAGUS].
LOT 108

ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, μεταφραστής — [DURANTIBUS, Vic. de, E. FALCETA καί G. BUSDRAGUS].

Συμβουλή τριῶν ἐπισκόπων, ἐπισταλθεῖσα κατά τό 1553 ἔτος πρός τόν Πάπαν Ἰούλιον...

€ 80 - 120 € 153
LOT 109

Ὀκτώηχος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, περιέχουσα τήν ἐν ταῖ...

€ 150 - 200 € 260
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ὁ Λαμπαδάριος.
LOT 110

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ὁ Λαμπαδάριος.

Σύντομον δοξαστάριον, μεταφρασθέν κατά τήν νέαν μέθοδον τῆς μουσικῆς τῶν μουσικο...

€ 500 - 700 € 826
LOT 111

Συλλογή χορικῶν ᾀσμάτων, ὑπό Α. Βιτζεντίνη, [στό τέλος:] (ἐκ τῶν ἀνεκδότων τῆς «...

€ 60 - 80 € 71
LOT 112

ΑΓΓΕΛΙΑ. ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΡΩΤΗΝ ΗΔΗ ΦΟΡΑΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ). Πρό δε...

€ 50 - 70
ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Εὐγένιος.
LOT 113

ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Εὐγένιος.

Ἡ λογική, ἐκ παλαιῶν τε καί νεωτέρων συνερανισθεῖσα, ἧς προτέτακται ἀφήγησις προ...

€ 250 - 350 € 295
FONTENELLE, Bernard Le Bovier de.
LOT 114

FONTENELLE, Bernard Le Bovier de.

Ὁμιλίαι περί πληθύος κόσμων, μεταφρασθεῖσαι ἀπό τῆς γαλλικῆς διαλέκτου εἰς τήν κ...

€ 250 - 350 € 295
[ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος] «ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Στέφανος».
LOT 115

[ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος] «ΠΑΝΤΑΖΗΣ, Στέφανος».

Διατριβή αὐτοσχέδιος περί τοῦ περιβοήτου δόγματος τῶν σκεπτικῶν φιλοσόφων καί τῶ...

€ 60 - 80 € 106
NICOLAS, Auguste.
LOT 116

NICOLAS, Auguste.

Φιλοσοφικαί μελέται περί χριστιανισμοῦ, ἐξελληνισθεῖσαι ὑπό Π. Βράϊλα Ἀρμένη καί...

€ 80 - 120
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ, Κων.
LOT 117

ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ, Κων.

Πραγματεία φιλοσοφίας, φιλοπονηθεῖσα καί συνταχθεῖσα ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Κωνστ...

€ 50 - 70 € 130
TACQUET, Andreas.
LOT 118

TACQUET, Andreas.

Στοιχεῖα γεωμετρίας, μετά σημειώσεων τοῦ Οὐίστωνος, ἐξελληνισθέντα ἐκ τῆς λατινί...

€ 300 - 400 € 1.534
CHOMEL, Auguste François.
LOT 119

CHOMEL, Auguste François.

Στοιχεῖα γενικῆς παθολογίας, ὑπό Α. Φ. Σχομέλου, μεταφρασθέντα κατά τήν τρίτην γ...

€ 40 - 60 € 47
ΓΥΠΑΡΗΣ, Ε.
LOT 120

ΓΥΠΑΡΗΣ, Ε.

Ἡ ὁμοιοπαθητική θεραπεία καί τά πλεονεκτήματα αὐτῆς.

€ 30 - 40 € 71
ΚΟΡΔΕΛΛΑΣ, Ἀνδρέας.
LOT 121

ΚΟΡΔΕΛΛΑΣ, Ἀνδρέας.

Le Laurium.

€ 250 - 350 € 472
BECCARIA, Cesare Bonesana, marchese di.
LOT 122

BECCARIA, Cesare Bonesana, marchese di.

Περί ἁμαρτημάτων καί ποινῶν, πολιτικῶς θεωρουμένων, μεταφρασθέν ἐκ τῆς ἰταλικῆς...

€ 250 - 350 € 319
BECCARIA, Cesare Bonesana, marchese di.
LOT 123

BECCARIA, Cesare Bonesana, marchese di.

Περί ἀδικημάτων καί ποινῶν, μεταφρασμένον ἀπό τήν ἰταλικήν γλῶσσαν [ὑπό Α. Κοραῆ...

€ 60 - 80 € 130
LOT 124

Δωρητήριο ἔγγραφο σέ περγαμηνή γραμμένο ἀπό τόν νοτάριο τῆς Κέρκυρας («Ὁ τ(ῆς) π...

€ 400 - 600 € 472
LOT 125

[«Ἅγιον φυλακτήριον» περιέχον εὐχές γιά προστασία ἀπό δαίμονες, γιά λύση κατάδεσ...

€ 1.500 - 2.000 € 5.310
LOT 126

[Νομοκάνονας σέ 297 κεφάλαια].

€ 5.000 - 7.000 € 14.160
LOT 127

[Λόγοι στή Μεγάλη Τεσσαρακοστή σέ δημώδη γλώσσα].

€ 2.500 - 3.500 € 3.540
ΜΠΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ἰωάννης, π. 1735-1807, Ἀθηναῖος λόγιος καί διδάσκαλος.
LOT 128

ΜΠΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ἰωάννης, π. 1735-1807, Ἀθηναῖος λόγιος καί διδάσκαλος.

Διδασκαλία χριστιανική κατ’ ἐρωταπόκρισιν, περί τῶν ἀναγκαίων δογμάτων τῆς πίστε...

€ 5.000 - 7.000 € 12.980
BEAUJOUR, Louis Auguste Félix, 1765-1836, πρόξενος τῆς Γαλλίας στή Θεσσαλονίκη, συγγραφέας.
LOT 129

BEAUJOUR, Louis Auguste Félix, 1765-1836, πρόξενος τῆς Γαλλίας στή Θεσσαλονίκη, συγγραφέας.

Extrait d’ un Mémoire du C(itoye)n Félix, Consul à Salonique et en Grèce sur la...

€ 200 - 300 € 649
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, 1748-1833, ὁ πρωτεργάτης τοῦ νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ.
LOT 130

ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος, 1748-1833, ὁ πρωτεργάτης τοῦ νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ.

Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Κοραῆς») πρός τόν Παντ. Βλαστό στό Ἄμστ...

€ 2.000 - 3.000 € 2.360
LOT 131

Ἔγγραφο τοῦ Προσωρινοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Δ. Χρηστίδη πρός τόν Ν...

€ 100 - 150 € 201
LOT 132

Ἀγωνισταί Σουλίου Ἠπείρου.

€ 1.500 - 2.000 € 2.596
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ, Ἀθανάσιος, 1795-1867, Σουλιώτης ἀγωνιστής, ὑποστράτηγος.
LOT 133

ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ, Ἀθανάσιος, 1795-1867, Σουλιώτης ἀγωνιστής, ὑποστράτηγος.

Εἰκοσιέξι ἔγγραφα ἀπό τό ἀρχεῖο του, μεταξύ τῶν ὁποίων «Φύλλον Μητρῴου», Ἀγρίνιο...

€ 1.000 - 1.500
LOT 134

Ἔγγραφο τῆς Διοικητικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἑλλάδος μέ τίς ὑπογραφές τῶν Α. Ζαΐμη, Σ....

€ 600 - 800
LOT 135

Ἔγγραφο τῆς Διοικητικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἑλλάδος μέ τίς ὑπογραφές τῶν Α. Ζαΐμη, Π....

€ 400 - 600 € 472
CHURCH, Richard, 1784-1873, Ἄγγλος στρατιωτικός, φιλέλληνας.
LOT 136

CHURCH, Richard, 1784-1873, Ἄγγλος στρατιωτικός, φιλέλληνας.

Δυό ἐπιστολές μέ τήν ὑπογραφή του («R. Church») πρός τόν χιλίαρχο Ἀθανάσιο Κουτζ...

€ 500 - 700
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Βιᾶρος, 1774-1842, ἔκτακτος ἐπίτροπος τῶν Δυτικῶν Σποράδων.
LOT 137

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Βιᾶρος, 1774-1842, ἔκτακτος ἐπίτροπος τῶν Δυτικῶν Σποράδων.

Ἔγγραφο μέ τήν ὑπογραφή του («Β. Α. Καποδίστριας») πρός τούς «ἐγκατοίκους τῶν Νή...

€ 150 - 200 € 201
ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΣ, Κωνσταντῖνος.
LOT 138

ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΣ, Κωνσταντῖνος.

Γραμματική τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης.

€ 1.000 - 1.500 € 1.298
ΚΛΕΑΝΘΗΣ, Γεώργιος Ἀναγνώστης, 1801-1839, ἀγωνιστής καί ποιητής ἀπό τή Σάμο.
LOT 139

ΚΛΕΑΝΘΗΣ, Γεώργιος Ἀναγνώστης, 1801-1839, ἀγωνιστής καί ποιητής ἀπό τή Σάμο.

Ἑνότητα 18 ποιημάτων ἀπό τό ἀρχεῖο του (8 αὐτόγραφα καί 8 ἀνέκδοτα).

€ 3.000 - 4.000 € 3.540
ΟΘΩΝ, 1815-1867, Βασιλεύς τῆς Ἑλλάδος.
LOT 140

ΟΘΩΝ, 1815-1867, Βασιλεύς τῆς Ἑλλάδος.

Ὀκτώ σημειώματα καί ἐπιστολές μέ τήν ὑπογραφή του («Ὄθων») πρός τόν Ἀνδρέα Λόντο...

€ 500 - 700 € 649
ΛΟΝΤΟΣ, Ἀνδρέας, 1786-1846, ἀγωνιστής, ὑπουργός Στρατιωτικῶν, 3. 9. 1843 - 30. 3. 1844, καί Ἐσωτερικῶν, 12. 2. - 4. 8. 1844.
LOT 141

ΛΟΝΤΟΣ, Ἀνδρέας, 1786-1846, ἀγωνιστής, ὑπουργός Στρατιωτικῶν, 3. 9. 1843 - 30. 3. 1844, καί Ἐσωτερικῶν, 12. 2. - 4. 8. 1844.

Ὀκτώ ἔγγραφα ἀπό τό ἀρχεῖο του, μεταξύ τῶν ὁποίων τό διοριστήριό του στή θέση συ...

€ 300 - 400 € 389
ΑΜΑΛΙΑ, 1818-1875, Βασίλισσα τῆς Ἑλλάδος.
LOT 142

ΑΜΑΛΙΑ, 1818-1875, Βασίλισσα τῆς Ἑλλάδος.

Ἔγγραφο μέ τήν ὑπογραφή της («Ἀμαλία»), μέ τό ὁποῖο ἐγκρίνει τήν παραίτηση τοῦ ὑ...

€ 150 - 200 € 177
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α´, 1845-1913, Βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων.
LOT 143

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α´, 1845-1913, Βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων.

Διάταγμα μέ τήν ὑπογραφή του («Γεώργιος») περί «ἀπό κοινοῦ [μέ τή Γερμανία] ἐπιχ...

€ 2.000 - 3.000 € 4.484
ΣΜΟΛΕΝΣΚΗΣ, Κωνσταντῖνος, 1843-1915, ἀξιωματικός τοῦ πυροβολικοῦ, ἥρωας τοῦ πολέμου τοῦ 1897.
LOT 144

ΣΜΟΛΕΝΣΚΗΣ, Κωνσταντῖνος, 1843-1915, ἀξιωματικός τοῦ πυροβολικοῦ, ἥρωας τοῦ πολέμου τοῦ 1897.

Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Κωνσταντῖνος Σμολένσκης») πρός μία μή κ...

€ 250 - 350
ΖΑΝΤΕΣ, Λεωνίδας Δ., λοχίας Εὐζώνων.
LOT 145

ΖΑΝΤΕΣ, Λεωνίδας Δ., λοχίας Εὐζώνων.

Ἡμερολόγιον Ἑλληνοτουρκικοῦ Πολέμου 1912-1913.

€ 150 - 200 € 260
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, 1867-1922, μητροπολίτης Σμύρνης.
LOT 146

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, 1867-1922, μητροπολίτης Σμύρνης.

Αὐτόγραφο σημείωμα μέ τήν ὑπογραφή του («†ὁ Σμύρ. Χρ.»), πρός ἕνα μή κατονομαζόμ...

€ 200 - 300 € 236
ΒΑΚΑΣ, Δημήτριος, γ. 1893, ἀξιωματικός τοῦ πυροβολικοῦ, στρατιωτικός ἀκόλουθος στό Βουκουρέστι, συγγραφέας.
LOT 147

ΒΑΚΑΣ, Δημήτριος, γ. 1893, ἀξιωματικός τοῦ πυροβολικοῦ, στρατιωτικός ἀκόλουθος στό Βουκουρέστι, συγγραφέας.

Δεκαπέντε αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ τήν ὑπογραφή του («Δ. Βακᾶς», μία ὑπογεγραμμέν...

€ 600 - 800
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ, Νικόλαος, 1883-1953, στρατιωτικός καί πολιτικός.
LOT 148

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ, Νικόλαος, 1883-1953, στρατιωτικός καί πολιτικός.

Αὐτόγραφο τοῦ λόγου μέ τόν ὁποῖο κατέθεσε τήν ἐξουσία στήν ἐναρκτήρια συνεδρίαση...

€ 500 - 700 € 1.416
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ἐλευθέριος, 1864-1936, πρωθυπουργός.
LOT 149

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ἐλευθέριος, 1864-1936, πρωθυπουργός.

Αὐτόγραφο σχέδιο τοῦ λόγου πού ἐκφώνησε (καί ἐκ μέρους τῆς γυναίκας του) στά ἐγκ...

€ 400 - 600 € 1.180
HITLER, Adolf, 1889-1945, ἀρχηγός τοῦ Ναζιστικοῦ Κόμματος καί καγκελάριος τῆς Γερμανίας.
LOT 150

HITLER, Adolf, 1889-1945, ἀρχηγός τοῦ Ναζιστικοῦ Κόμματος καί καγκελάριος τῆς Γερμανίας.

Ἐπιστολή στά γερμανικά μέ τήν ὑπογραφή του («Adolf Hitler») πρός τόν βασιλιά Γεώ...

€ 4.000 - 6.000 € 4.720
ΗΛΙΑΔΗΣ, Σωκράτης Ζ., 1915-2009, Κύπριος ἐπιχειρηματίας, συνεργάτης τοῦ Γ. Γρίβα.
LOT 151

ΗΛΙΑΔΗΣ, Σωκράτης Ζ., 1915-2009, Κύπριος ἐπιχειρηματίας, συνεργάτης τοῦ Γ. Γρίβα.

Δυό δακτυλογραφημένες καί δυό αὐτόγραφες ἐπιστολές, ὅλες ἐκτός ἀπό μία μέ τήν ὑπ...

€ 150 - 200 € 260
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Μίκης, γ. 1925, μουσικοσυνθέτης.
LOT 152

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Μίκης, γ. 1925, μουσικοσυνθέτης.

Δήλωση τοῦ Μίκη Θεοδωράκη, πρώην βουλευτοῦ, πρός τόν ξένο τύπο καί τίς ξένες πρε...

€ 300 - 400 € 472
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, Ἀριστοτέλης, 1824-1879, ποιητής.
LOT 153

ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, Ἀριστοτέλης, 1824-1879, ποιητής.

Αὐτόγραφο τοῦ ποιήματός του «Ἀγράμπελη».

€ 250 - 350 € 295
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ἀλέξανδρος, 1851-1911, πεζογράφος.
LOT 154

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ἀλέξανδρος, 1851-1911, πεζογράφος.

Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Ἀλέξ. Παπαδιαμάντης») πρός τόν πατέρα τ...

€ 600 - 800 € 3.068
ΜΑΒΙΛΗΣ, Λορέντζος, 1860-1912, ποιητής.
LOT 155

ΜΑΒΙΛΗΣ, Λορέντζος, 1860-1912, ποιητής.

Αὐτόγραφο τοῦ ποιήματός του «Ἄνθρωπος».

€ 300 - 400 € 826
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ, Δημήτριος, 1885-1958, «Μίμης Βάλσας».
LOT 156

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ, Δημήτριος, 1885-1958, «Μίμης Βάλσας».

Oscar Wilde, Σαλώμη, τραγωδία σέ μιά πράξι μεταφρασμένη σέ στίχους στό ἑλληνικό...

€ 300 - 400