Quantcast

Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

25 Οκτωβρίου 2017

Lots (518)

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Θεόδωρος.
LOT 210

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Θεόδωρος.

Ὁ γέρων Κολοκοτρώνης. Διήγησις συμβάντων τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς – Ρητά τοῦ Κολοκοτρ...

€ 40 - 60 € 147
ΤΟΜΠΑΖΗΣ, Ἰάκωβος Ν.
LOT 211

ΤΟΜΠΑΖΗΣ, Ἰάκωβος Ν.

Ἀδελφοί Ἰάκωβος καί Μανώλης Τομπάζης, συμβολή εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἐθνικῆς παλιγ...

€ 80 - 120
LOT 212

Mères endormez vos enfants, chant de Missolonghi, dédié aux dames françaises pro...

€ 150 - 200 € 856
VILLENEUVE, Eugène de.
LOT 213

VILLENEUVE, Eugène de.

Journal fait en Grèce pendant les années 1825 et 1826.

€ 300 - 400 € 367
ΜΕΤΑΞΑΣ, Κωνσταντῖνος.
LOT 214

ΜΕΤΑΞΑΣ, Κωνσταντῖνος.

Ἱστορικά ἀπομνημονεύματα ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως.

€ 80 - 120 € 171
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.
LOT 215

ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.

Γεώργιος Καραϊσκάκης, κατά τούς προτέρους βιογράφους, τά ἐπίσημα ἔγγραφα καί ἄλλ...

€ 70 - 90 € 98
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Ἰωάννης Θ.
LOT 216

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Ἰωάννης Θ.

Ἑλληνικά ὑπομνήματα, ἤτοι ἐπιστολαί καί διάφορα ἔγγραφα ἀφορῶντα τήν ἑλληνικήν ἐ...

€ 100 - 150 € 196
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ, Κ.
LOT 217

ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ, Κ.

Ἀπομνημονεύματα τοῦ περί αὐτονομίας τῆς Ἑλλάδος πολέμου τῶν Κρητῶν.

€ 80 - 120 € 196
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ, Κ.
LOT 218

ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ, Κ.

Παράρτημα εἰς τά ἀπομνημονεύματα τοῦ περί αὐτονομίας τῆς Ἑλλάδος πολέμου τῶν Κρη...

€ 30 - 40 € 245
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Φώτιος, ὁ «Φωτάκος».
LOT 219

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Φώτιος, ὁ «Φωτάκος».

Ἀπομνημονεύματα περί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ὑπό Φωτάκου, πρώτου ὑπασπιστοῦ...

€ 300 - 400 € 734
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Φώτιος, ὁ «Φωτάκος».
LOT 220

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Φώτιος, ὁ «Φωτάκος».

Βίοι Πελοποννησίων ἀνδρῶν καί τῶν ἔξωθεν εἰς τήν Πελοπόννησον ἐλθόντων κληρικῶν,...

€ 70 - 90 € 98
DOUIN, Georges.
LOT 221

DOUIN, Georges.

Navarin (6 juillet - 20 octobre 1827).

€ 150 - 200 € 183
ΜΑΜΟΥΚΑΣ, Ἀνδρέας Ζ.
LOT 223

ΜΑΜΟΥΚΑΣ, Ἀνδρέας Ζ.

Τά κατά τήν ἀναγέννησιν τῆς Ἑλλάδος ὑπό διαφόρων ἐθνικῶν συνελεύσεων συνταχθέντα...

€ 50 - 70 € 147
ΜΑΜΟΥΚΑΣ, Ἀνδρέας Ζ.
LOT 224

ΜΑΜΟΥΚΑΣ, Ἀνδρέας Ζ.

Τά κατά τήν ἀναγέννησιν τῆς Ἑλλάδος, ἤτοι συλλογή τῶν περί τήν ἀναγεννωμένην Ἑλλ...

€ 150 - 200 € 1.162
LOT 225

Ἀρ. 10,051. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ. ΑΦ’ Η...

€ 80 - 120 € 550
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Τρύφων Ε.
LOT 226

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, Τρύφων Ε.

Ἱστορία τοῦ Ἰωάννου Καποδιστρίου, Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος (1828-1831).

€ 70 - 90 € 135
ΙΔΡΩΜΕΝΟΣ, Α. Μ.
LOT 227

ΙΔΡΩΜΕΝΟΣ, Α. Μ.

Ἰωάννης Καποδίστριας, Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος (ἔκδοση τῆς Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ).

€ 40 - 60 € 116
LOT 228

Διάφορα ἔγγραφα καί ἐπιστολαί ἐκ τῆς συλλογῆς τοῦ ὑποστρατήγου Γενναίου Κολοκοτρ...

€ 70 - 90 € 171
LOT 229

Ποινική δικονομία. Gesetzbuch ueber das Straf-Verfahren.

€ 150 - 200 € 220
LOT 230

Ὅροι καί διαταγαί τοῦ Γένους καί τῆς Ἀδελφότητος τῶν Γραικῶν κατοίκων εἰς τήν πό...

€ 300 - 400 € 2.691
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Σπυρίδων.
LOT 231

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Σπυρίδων.

Τά δημοτικά, ἤτοι βιβλίον περιέχον τόν δημοτικόν νόμον ἐξηγημένον, μετάφρασιν τῆ...

€ 30 - 40 € 37
ΠΑΛΛΑΤΙΔΗΣ, Ἀναστάσιος.
LOT 232

ΠΑΛΛΑΤΙΔΗΣ, Ἀναστάσιος.

Ὑπόμνημα ἱστορικόν περί ἀρχῆς καί προόδου καί τῆς σημερινῆς ἀκμῆς τοῦ ἐν Βιέννῃ...

€ 150 - 200
TEXIER, Edmond.
LOT 233

TEXIER, Edmond.

La Grèce et ses insurrections.

€ 60 - 80
THOUVENEL, Édouard Antoine.
LOT 234

THOUVENEL, Édouard Antoine.

La Grèce du Roi Othon, correspondance de M. Thouvenel avec sa famille et ses ami...

€ 80 - 120 € 98
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ, Ἐπαμεινώνδας.
LOT 235

ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ, Ἐπαμεινώνδας.

Πολιτικά ἡμερολόγια – Πολιτικαί σημειώσεις – Πολιτικαί ἐπιστολαί, μέρος Α´ (δέν...

€ 40 - 60 € 49
ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γρηγόριος Γ.
LOT 236

ΠΑΠΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Γρηγόριος Γ.

Ἑλληνικοῦ Ἐκπαιδευτηρίου χρονικά, περίοδος Β´, ἔτος Β´: Ἔκθεσις περί τοῦ Ἑλληνικ...

€ 60 - 80 € 73
ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ, Πέτρος Α.
LOT 237

ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ, Πέτρος Α.

La Grèce telle qu’ elle est, précédé d’ une lettre de M. le Mis de Queux de Sain...

€ 50 - 70
LOT 238

Ἡ Ἑλλάς κατά τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνας τοῦ 1896, πανελλήνιον εἰκονογραφημένον λεύκ...

€ 800 - 1.200 € 1.590
FETZER, Karl Adolf.
LOT 239

FETZER, Karl Adolf.

Aus dem thessalischen Feldzug der Türkei, Frühjahr 1897, Berichte und Erinnerung...

€ 100 - 150
[ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Ἀριστείδης]. «ΑΘΗΝΑΙΟΣ, Αἰμίλιος».
LOT 240

[ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Ἀριστείδης]. «ΑΘΗΝΑΙΟΣ, Αἰμίλιος».

Ἡ μεγάλη ἱστορία τῶν λῃστῶν (δηλαδή τά κατορθώματα, αἱ αἰχμαλωσίαι, οἱ ἆθλοι καί...

€ 60 - 80 € 80
ΣΑΒΒΑΣ, Κωνσταντῖνος Γ.
LOT 241

ΣΑΒΒΑΣ, Κωνσταντῖνος Γ.

Τό νοσοκομεῖον τῶν παίδων ἡ «Ἁγία Σοφία», σύντομος περιγραφή αὐτοῦ.

€ 60 - 80 € 73
ΝΟΥΧΑΚΗΣ, Ἰωάννης Ἐμμ.
LOT 242

ΝΟΥΧΑΚΗΣ, Ἰωάννης Ἐμμ.

Ἑλληνική χωρογραφία, γεωγραφία, ἱστορία, στατιστική πληθυσμοῦ καί ἀποστάσεων.

€ 50 - 70 € 98
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Περικλῆς.
LOT 243

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Περικλῆς.

Ἔκκλησις πρός τό πανελλήνιον κοινόν.

€ 50 - 70 € 61
ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ, Θάλεια.
LOT 244

ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ, Θάλεια.

Ἐντυπώσεις ἀπό τόν πόλεμο τοῦ 1912-1913, Μακεδονία – Ἤπειρος.

€ 600 - 800 € 979
MILLER, William.
LOT 245

MILLER, William.

Ἡ Τουρκία καταρρέουσα, ἱστορία τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας ἀπό τοῦ ἔτους 1801 μ...

€ 60 - 80
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Βασίλειος Γ.
LOT 246

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Βασίλειος Γ.

Ὁ βασιλεύς ἐν τῷ συντάγματι, [στή σ. 5:] συνταγματολογική ἀνασκόπησις δημοσιευθε...

€ 30 - 40
LOT 247

Traité de paix entre les Puissances Alliées et Associées et l’ Allemagne, et pro...

€ 100 - 150
ΒΕΝΤΗΡΗΣ, Γ.
LOT 248

ΒΕΝΤΗΡΗΣ, Γ.

Ἡ Ἑλλάς τοῦ 1910-1920, ἱστορική μελέτη.

€ 60 - 80
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, Δημ.
LOT 249

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, Δημ.

Σοσιαλισμός, κομμουνισμός καί ἀγροτισμός, τό κοινωνικόν ζήτημα εἰς τήν Ἑλλάδα, [...

€ 30 - 40 € 37
LOT 250

ΗΡΩΕΣ. Ὁ μωρός, σύν τοῖς ἄλλοις, ἰταλικός ἐγκέφαλος, διέδιδεν εἰς τόν Κόσμον διά...

€ 50 - 70 € 61
LOT 251

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α. Ε. ΤΟΝ κ. Α. ΧΙΤΛΕΡ, ΑΡΧΙΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚ...

€ 40 - 60 € 318
LOT 252

Bastardi mediterranei, [πάνω:] La Nostra Guerra, 3, [κάτω δεξιά:] Se incontri un...

€ 30 - 40 € 367
LOT 253

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΛΑΟΝ. Κρῆτες, Ἐξουσιοδοτημένος ἀπό μέρους τ...

€ 50 - 70 € 171
LOT 254

Ο ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ, [πάνω ἀριστερά:] ΟΛΟΙ. Θά ἐπανέλθουμε καί σήμερα στό ἴδιο θέμα...

€ 30 - 40 € 220
LOT 255

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ. ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

€ 50 - 70 € 92
LOT 256

ΣΤΟ ΛΑΟ ΜΑΣ. Μά γώ θά ψάλλω ’να Λαό, γιαυτόν θά τραγουδήσω τραγούδια ἡρωικά... [...

€ 30 - 40 € 61
LOT 257

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ἐν Ἀθήναις τῇ 18 Ὀκτωβρίου 1...

€ 50 - 70 € 98
LOT 258

ΕΛΑΣΙΤΗ! Ποιός εἶνε ὁ ἀγῶνας γιά τόν ὁποῖον πολεμᾶς! Γιατί μάχεσαι σήμερα Ἐλασίτ...

€ 40 - 60 € 404
LOT 259

Οἱ ἀνατολικές συνοικίες τόν Δεκέμβρη τοῦ 1944, ἔκδοση τῆς 6ης Ἀχτίδας τῆς Κ.Ο.Α.

€ 40 - 60 € 294
LOT 260

ΕΛΔ - Σοσιαλιστικό Κόμμα τῆς Ἑλλάδας, διακήρυξη, [πάνω:] Ὅλη ἡ Ἐξουσία στό Λαό.

€ 50 - 70 € 147
MILLIEX, Roger.
LOT 261

MILLIEX, Roger.

Les Universitaires et intellectuels de Grèce au service de la Resistance, [στό ἐ...

€ 30 - 40 € 37
LOT 262

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πατριῶτες, 32 μέρες σκληρῆς καί ἡρωικῆς ἀντίστασης τῆς μαχόμενης Ἑλλά...

€ 30 - 40 € 55