Quantcast

Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

25 Οκτωβρίου 2017

Lots (518)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ὁ Πάριος.
LOT 106

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ὁ Πάριος.

Ρητορική πραγματεία, ἤτοι τῆς Ἑρμογένους τοῦ Ταρσέως Ρητορικῆς τέχνης ἐξήγησις,...

€ 500 - 700 € 612
ΒΗΛΑΡΑΣ, Ἰωάννης.
LOT 107

ΒΗΛΑΡΑΣ, Ἰωάννης.

Η ρομεηκη γλοσα.

€ 600 - 800 € 2.691
ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Εὐγένιος.
LOT 108

ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Εὐγένιος.

Ἐπί τῶν ὑπομνηματικῶν παρεκβολῶν τοῦ σοφολογιωτάτου ἐν ἱεροδιακόνοις Νεοφύτου, τ...

€ 150 - 200 € 269
ΚΟΔΡΙΚΑΣ, Παναγιώτης.
LOT 109

ΚΟΔΡΙΚΑΣ, Παναγιώτης.

Μελέτη τῆς κοινῆς ἑλληνικῆς διαλέκτου, τόμος Α´ (δέν ἐκδόθηκε ἄλλος).

€ 250 - 350
ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος.
LOT 110

ΚΟΡΑΗΣ, Ἀδαμάντιος.

Συλλογή τῶν εἰς τήν Ἑλληνικήν Βιβλιοθήκην καί τά Πάρεργα προλεγομένων, καί τινων...

€ 100 - 150
ΜΑΚΡΗΣ, Βησσαρίων.
LOT 111

ΜΑΚΡΗΣ, Βησσαρίων.

Σταχυολογία τεχνολογική κατ’ ἐρωταπόκρισιν τῆς γραμματικῆς τέχνης, ἔτι δέ καί τό...

€ 150 - 200 € 734
LOT 112

Ἐπιστολάριον, ἐκ διαφόρων ἐρανισθέν καί τυπωθέν πατριαρχεύοντος τοῦ Παναγιωτάτου...

€ 200 - 300 € 245
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Μιχαήλ.
LOT 113

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, Μιχαήλ.

Ἐπιστολάριον κοινωφελές, περιέχον ὑποδείγματα ἐπιστολῶν καθ’ ὅλα τά εἴδη καί πρό...

€ 150 - 200 € 196
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ι.
LOT 114

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Ι.

Παροιμίαι δημώδεις, συλλεγεῖσαι καί ἑρμηνευθεῖσαι ὑπό Ι. Βενιζέλου, ἔκδοσις δευτ...

€ 50 - 70 € 61
ΠΟΛΙΤΗΣ, Ν. Γ.
LOT 115

ΠΟΛΙΤΗΣ, Ν. Γ.

Μελέται περί τοῦ βίου καί τῆς γλώσσης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ: Παροιμίαι (ἔκδοση τῆς...

€ 150 - 250
[LETRONNE, Antoine Jean].
LOT 116

[LETRONNE, Antoine Jean].

Γεωγραφία στοιχειώδης παλαιά καί νεωτέρα, [...], μεταφρασθεῖσα δέ μέ πολλάς προσ...

€ 40 - 60 € 196
BREDOW, Gabriel Gottfried.
LOT 117

BREDOW, Gabriel Gottfried.

Συνοπτική γενική ἱστορία τῶν ἀξιολογωτέρων συμβεβηκότων τοῦ κόσμου, εἰς χρῆσιν τ...

€ 70 - 90 € 342
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, Γαλάτεια.
LOT 118

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, Γαλάτεια.

Ἡ Ἑλενίτσα στήν ἐξοχή.

€ 80 - 120 € 98
ΡΥΣΙΟΣ, Διαμαντῆς.
LOT 119

ΡΥΣΙΟΣ, Διαμαντῆς.

Λατίνων θρησκείας ἔλεγχοι 36, καί τίς ὁ ἑκάστου λόγος, συλλεχθεῖσαι παρά τοῦ λογ...

€ 300 - 400
ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ὁ Χρυσοκέφαλος.
LOT 120

ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ὁ Χρυσοκέφαλος.

Λόγοι πανηγυρικοί ΙΔ´, νῦν πρῶτον τύποις ἐκδοθέντες, οἷς καί ἕτερ’ ἄττα προσετέθ...

€ 400 - 600 € 2.324
ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Νικηφόρος.
LOT 121

ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Νικηφόρος.

Κυριακοδρόμιον, ἤτοι ἑρμηνεία καί μετ’ αὐτήν ἠθική ὁμιλία εἰς τό κατά πᾶσαν Κυρι...

€ 600 - 800 € 734
ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, ὁ Ἁγιορείτης.
LOT 122

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, ὁ Ἁγιορείτης.

ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟ — Βιβλίον ψυχωφελέστατον, περιέχον διδασκαλίαν πρός τόν πνευματικό...

€ 300 - 400 € 673
LOT 123

Τά Βιβλία, τουτέστιν ἡ Θεία Γραφή τῆς Παλαιᾶς τε καί Καινῆς Διαθήκης, καί ἡ μέν...

€ 200 - 300
[ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ, Δημήτριος].
LOT 124

[ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ, Δημήτριος].

Παράλληλον φιλοσοφίας καί χριστιανισμοῦ, ἀθεϊσμοῦ καί δεισιδαιμονίας, ἤτοι ἐγκώμ...

€ 200 - 300
ΠΛΑΤΩΝ, μητροπολίτης Μόσχας.
LOT 125

ΠΛΑΤΩΝ, μητροπολίτης Μόσχας.

Ὀρθόδοξος διδασκαλία, ἤτοι σύνοψις τῆς χριστιανικῆς θεολογίας, μετάφρασις Α. Κορ...

€ 50 - 70 € 86
ΠΕΤΡΟΣ Α´, τσάρος τῆς Ρωσίας, ΙΕΡΕΜΙΑΣ Γ´, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κ.ἄ.
LOT 126

ΠΕΤΡΟΣ Α´, τσάρος τῆς Ρωσίας, ΙΕΡΕΜΙΑΣ Γ´, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κ.ἄ.

Τά τοῦ εὐσεβεστάτου Βασιλέως καί τῶν ἁγιωτάτων Πατριαρχῶν γράμματα περί τῆς συστ...

€ 50 - 70 € 183
LOT 127

Θεῖον καί ἱερόν Εὐαγγέλιον καί ἡ Ἀποκάλυψις Ἰωάννου, φυλακτήριον ἔνθεον, ἐν ᾧ κα...

€ 50 - 70 € 92
LOT 128

Εὐχαί τοῦ λυχνικοῦ καί τοῦ ὄρθρου, ἀπό τοῦ ἱεροῦ Εὐχολογίου ἀπαραλλάκτως ἐρανισθ...

€ 50 - 70 € 61
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, ὁ ἐκ Μαδύτων.
LOT 129

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ, ὁ ἐκ Μαδύτων.

Θεωρητικόν Μέγα τῆς μουσικῆς, ἐκδοθέν ὑπό Παναγιώτου Γ. Πελοπίδου Πελοποννησίου,...

€ 400 - 600 € 1.468
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ὁ Πρωτοψάλτης.
LOT 130

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ὁ Πρωτοψάλτης.

Εἱρμολόγιον καλοφωνικόν, μελοποιηθέν παρά διαφόρων ποιητῶν, παλαιῶν τε καί νέων...

€ 150 - 200 € 183
LOT 131

Μουσική Βιβλιοθήκη, διῃρημένη εἰς τόμους καί περιέχουσα ἁπάσης τῆς ἐνιαυσίου ἀκο...

€ 150 - 200 € 269
ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Ἀλέξανδρος.
LOT 132

ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Ἀλέξανδρος.

Μουσικόν δωδεκαήμερον, περιέχον ἅπαντα τά ἐν τῇ περιόδῳ ταύτῃ συμπίπτοντα ἰδιόμε...

€ 40 - 60 € 135
LAVOIX, Henri, fils.
LOT 133

LAVOIX, Henri, fils.

Ἱστορία τῆς μουσικῆς, μετάφρασις Ἀθηνᾶς Ν. Σερεμέτη, ἔκδοσις νέα.

€ 50 - 70
DESCARTES, René.
LOT 134

DESCARTES, René.

Ρενάτου Καρτεσίου, λόγος περί μεθόδου τοῦ ὁδηγεῖν καλῶς τόν νοῦν, καί ζητεῖν τήν...

€ 300 - 400 € 550
GRAVESANDE, Willem Jacob Storm van’s.
LOT 135

GRAVESANDE, Willem Jacob Storm van’s.

Εἰσαγωγή εἰς τήν φιλοσοφίαν Γ. Ι. Σ’ Γραβεζάνδου, περιέχουσα τήν μεταφυσικήν καί...

€ 200 - 300 € 245
ΒΑΜΒΑΣ, Νεόφυτος.
LOT 136

ΒΑΜΒΑΣ, Νεόφυτος.

Στοιχεῖα φιλοσοφίας.

€ 80 - 120
ΓΑΛΑΝΟΣ, Δημ., μεταφραστής.
LOT 137

ΓΑΛΑΝΟΣ, Δημ., μεταφραστής.

Ἰτιχασασαμουτσάϊα, τουτέστιν ἀρχαιολογίας συλλογή, ἤ περί διαλόγων τε καί μύθων...

€ 40 - 60 € 49
ΚΑΪΡΗΣ, Θεόφιλος.
LOT 138

ΚΑΪΡΗΣ, Θεόφιλος.

Γνωστική, ἤ τῶν τοῦ ἀνθρώπου γνώσεων σύντομος ἔκθεσις, ἐπιστασίᾳ Σ. Γλαυκωπίδου.

€ 40 - 60
BERTHELOT, Marcellin.
LOT 139

BERTHELOT, Marcellin.

Ἡ τῆς ἀλχημείας γένεσις, μετάφρασις Μιχαήλ Κ. Στεφανίδου (ἔκδοση τῆς Βιβλιοθήκης...

€ 60 - 80 € 135
ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Νικηφόρος.
LOT 140

ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Νικηφόρος.

Στοιχείων μαθηματικῶν, ἐκ παλαιῶν καί νεωτέρων συνερανισθέντων ὑπό τοῦ Πανιερωτά...

€ 600 - 800 € 1.957
ΡΗΓΑΣ, Ἀγάπιος.
LOT 141

ΡΗΓΑΣ, Ἀγάπιος.

Στοιχεῖα ἀριθμητικῆς, ἐκ διαφόρων συγγραφέων ἐρανισθέντα τε καί συντεθέντα, πρός...

€ 150 - 200 € 489
LEGENDRE, Adrien Marie.
LOT 142

LEGENDRE, Adrien Marie.

Λεγένδρου στοιχεῖα γεωμετρίας, μεταφρασθέντα ὑπό τοῦ πλωτάρχου Γ. Ζωχιοῦ.

€ 40 - 60 € 98
ΠΥΡΛΑΣ, Ἰωάννης Π.
LOT 143

ΠΥΡΛΑΣ, Ἰωάννης Π.

Ἐγχειρίδιον φυσικῆς, ἔκδοσις Β´.

€ 40 - 60 € 98
ΨΥΧΑΣ, Ἐμμανουήλ.
LOT 144

ΨΥΧΑΣ, Ἐμμανουήλ.

Στοιχεῖα τῆς πειραματικῆς φυσικῆς καί τῆς μετεωρολογίας.

€ 80 - 120 € 269
ΖΑΛΟΥΧΟΣ, Δημήτριος Σ.
LOT 145

ΖΑΛΟΥΧΟΣ, Δημήτριος Σ.

Τό Σύμπαν, στοιχειώδεις γνώσεις τῆς φυσικῆς ἀστρονομίας, συνταχθεῖσαι μέν ἐπί τῇ...

€ 100 - 150 € 269
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Σ. Ι.
LOT 146

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Σ. Ι.

Περί ὑποστρόφου πυρετοῦ (febris recurrens – fièvre à rechute), [πάνω:] Βιβλιοθήκ...

€ 50 - 70 € 673
ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ, Εὐάγγελος.
LOT 147

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ, Εὐάγγελος.

Ἐγχειρητική.

€ 100 - 150
ΒΟΥΡΟΣ, Κωνστ. Γ.
LOT 148

ΒΟΥΡΟΣ, Κωνστ. Γ.

Ἐγχειρίδιον λιπάνσεων καλλιεργείας καί πρακτικῆς μελισσοκομίας.

€ 30 - 40
ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνσταντῖνος.
LOT 149

ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνσταντῖνος.

Πρόχειρον, τό λεγόμενον ἡ Ἑξάβιβλος, εἰς κοινήν γλῶσσαν μεταφρασθεῖσα, προσετέθη...

€ 200 - 300 € 1.101
ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνσταντῖνος.
LOT 150

ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνσταντῖνος.

Πρόχειρον νόμων, τό λεγόμενον ἡ Ἑξάβιβλος, συλλεχθεῖσα ἀπό ὅλους τούς νόμους κατ...

€ 60 - 80 € 135
BARBARIGO, Agostino, δόγης τῆς Βενετίας, 1486- 1501.
LOT 151

BARBARIGO, Agostino, δόγης τῆς Βενετίας, 1486- 1501.

Ἐντολή καί ὁδηγίες διοίκησης (Commissione) πρός τόν νεοεκλεγέντα στρατιωτικό διο...

€ 8.000 - 12.000 € 42.812
PRIULI, Antonio, δόγης τῆς Βενετίας, 1618-1623.
LOT 152

PRIULI, Antonio, δόγης τῆς Βενετίας, 1618-1623.

Ἐντολή καί ὁδηγίες διοίκησης (Commissione) πρός τόν νεοεκλεγέντα προνοητή τῆς Σπ...

€ 4.000 - 6.000
LOT 153

[Μαθηματάριο ποικίλης ὕλης].

€ 1.500 - 2.000 € 1.835
LOT 154

Ἁγίων πατέρων ἀποφθεγμάτων ἀπανθήσματα [– Φιλοσοφικῶν ἀποφθεγμάτων ἀπανθήσματα].

€ 700 - 900 € 856
LOT 155

Ἡμερολόγιο γαλλικοῦ πολεμικοῦ πλοίου.

€ 1.500 - 2.000 € 3.058
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ, Λασκαρίνα, 1771-1825, ἡρωίδα τοῦ 1821.
LOT 156

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ, Λασκαρίνα, 1771-1825, ἡρωίδα τοῦ 1821.

Ἐπιστολή τῶν παιδιῶν τοῦ δεύτερου ἄντρα της Δ. Μπούμπουλη μέ τίς ὑπογραφές τους...

€ 600 - 800 € 1.957
LOT 157

Ἔγγραφο τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ψαριανῶν μέ τίς ὑπογραφές τῶν Ν. Χατζηαλεξανδρῆ, Μ. Κυ...

€ 400 - 600 € 489