Quantcast

Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

25 Οκτωβρίου 2017

Lots (518)

ΚΑΖΑΒΗΣ, Γεώργιος Ν.
LOT 315

ΚΑΖΑΒΗΣ, Γεώργιος Ν.

Νισύρου λαογραφικά.

€ 60 - 80
ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Ἀθηνᾶ.
LOT 316

ΤΑΡΣΟΥΛΗ, Ἀθηνᾶ.

Δωδεκάνησα.

€ 400 - 600
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, Κ. Ν.
LOT 317

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ, Κ. Ν.

Λεύκωμα τῆς Κάσου, ἤτοι ἐθνική, πολιτική καί κοινωνική δρᾶσις τῶν ἁπανταχοῦ Κασί...

€ 80 - 120 € 294
LOT 318

Documents relatifs à l’ insurrection de Crète, publiés par l’ administration de...

€ 80 - 120 € 98
ΒΛΑΣΤΟΣ, Παῦλος Γ.
LOT 319

ΒΛΑΣΤΟΣ, Παῦλος Γ.

Ὁ γάμος ἐν Κρήτῃ, ἤθη καί ἔθιμα Κρητῶν.

€ 50 - 70 € 61
ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗΣ, Ἠλίας Π.
LOT 320

ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗΣ, Ἠλίας Π.

Ἡμερολόγιον τοῦ Τάγματος τῶν Ἐπιλέκτων Κρητῶν (ὁ ἀγών τῆς Κρήτης κατά τό 1897 ἐν...

€ 70 - 90 € 86
ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ, Σπ. και Κ. ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ.
LOT 321

ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ, Σπ. και Κ. ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ.

Ἱστορία τῶν ἐπαναστάσεων τῆς Κρήτης, συμπληρωθεῖσα ὑπό Ἰωάννου Δ. Κονδυλάκη.

€ 80 - 120 € 98
ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ, Σπυρίδων.
LOT 322

ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ, Σπυρίδων.

Οἱ κρητικοί γάμοι, ἀνέκδοτον ἐπεισόδιον τῆς κρητικῆς ἱστορίας ἐπί Βενετῶν (1570)...

€ 100 - 150
LOT 323

Κρητική Πολιτεία. Σύνταγμα τῆς Κρητικῆς Πολιτείας, 1907.

€ 50 - 70 € 61
ΚΡΙΑΡΗΣ, Ἀριστείδης.
LOT 324

ΚΡΙΑΡΗΣ, Ἀριστείδης.

Πλήρης συλλογή κρητικῶν δημωδῶν ἀσμάτων, ἡρωικῶν, ἱστορικῶν, πολεμικῶν, τοῦ γάμο...

€ 50 - 70 € 61
LOT 325

Κώδηξ τῆς ἐθιμοταξίας, ἤτοι ὁδηγός τῶν ἀνθρώπων τῆς καλῆς κοινωνίας ἐν πάσαις τα...

€ 30 - 40 € 67
ΝΟΥΧΑΚΗΣ, Ἰωάννης Ἐμμ.
LOT 326

ΝΟΥΧΑΚΗΣ, Ἰωάννης Ἐμμ.

Κρητική χωρογραφία, γεωγραφία, ἱστορία, στατιστική πληθυσμοῦ, ἀποστάσεων κτλ., ἐ...

€ 80 - 120 € 98
ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ, Γεώργιος.
LOT 327

ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ, Γεώργιος.

Λόγοι Γεωργίου Ξενουδάκη, βουλευτοῦ τῶν ἐν τῷ Δήμῳ Ἀδάμαντος Κρητῶν, ἐκφωνηθέντε...

€ 40 - 60
ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ, Γρηγόριος.
LOT 328

ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ, Γρηγόριος.

Ἱστορία τῶν Σφακίων, ἤτοι μέρος τῆς κρητικῆς ἱστορίας.

€ 80 - 120
ΠΕΡΙΔΗΣ, Παρθένιος.
LOT 329

ΠΕΡΙΔΗΣ, Παρθένιος.

Ἀπομνημονεύματα Παρθενίου Περίδου. Ἡ Κρητική Ἐπανάστασις τοῦ 1866, [ἐκδιδόμενα]...

€ 50 - 70 € 61
ΨΙΛΑΚΗΣ, Βασίλειος.
LOT 330

ΨΙΛΑΚΗΣ, Βασίλειος.

Ἱστορία τῆς Κρήτης, ἀπό τῆς ἀπωτάτης ἀρχαιότητος μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς χρόνων.

€ 150 - 200
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Σταμάτιος.
LOT 331

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Σταμάτιος.

Μικρά Ἀσία.

€ 60 - 80
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, μητροπολίτης Σμύρνης.
LOT 332

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, μητροπολίτης Σμύρνης.

Ἐγκόλπιον τῶν μαθητῶν καί τροφίμων τῆς ἐν Χάλκῃ Θεολογικῆς Σχολῆς, ἤτοι λόγοι κα...

€ 100 - 150 € 122
ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Σκαρλάτος Δ.
LOT 333

ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Σκαρλάτος Δ.

Ἡ Κωνσταντινούπολις, ἤ περιγραφή τοπογραφική, ἀρχαιολογική καί ἱστορική τῆς περι...

€ 200 - 300 € 612
ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Σκαρλάτος Δ.
LOT 334

ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ, Σκαρλάτος Δ.

Ἡ Κωνσταντινούπολις, ἤ περιγραφή τοπογραφική, ἀρχαιολογική καί ἱστορική τῆς περι...

€ 150 - 200 € 355
LOT 335

Κανονισμός τῆς ἐν Χάλκῃ Ἑλληνεμπορικῆς Σχολῆς.

€ 80 - 120 € 159
LOT 336

Ἑλληνική Ἐμπορική Σχολή Χάλκης, σχολικόν ἔτος 1881-82.

€ 100 - 150 € 208
ΠΑΣΠΑΤΗΣ, Α. Γ.
LOT 337

ΠΑΣΠΑΤΗΣ, Α. Γ.

Τά βυζαντινά ἀνάκτορα καί τά πέριξ αὐτῶν ἱδρύματα.

€ 80 - 120
GUARNERI, Giovanni Antonio.
LOT 338

GUARNERI, Giovanni Antonio.

De bello Cyprio libri tres, quibus nobilissima & clarissima omnium sæculorum vic...

€ 4.000 - 6.000 € 6.728
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Φίλιππος.
LOT 339

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Φίλιππος.

Εἰδήσεις ἱστορικαί περί τῆς ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

€ 150 - 200 € 183
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Βασίλειος.
LOT 340

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Βασίλειος.

Ἡ ἀσθενής λύρα, λυρικά ποιημάτια.

€ 80 - 120 € 795
LOT 341

Παγκύπριον Γυμνάσιον. Τά κατά τήν γυμνασιαρχίαν Μιχαήλ Δ. Βολονάκη ἐν τῷ σχολικῷ...

€ 60 - 80 € 73
ΠΑΛΑΜΑΣ, Γρηγόριος.
LOT 342

ΠΑΛΑΜΑΣ, Γρηγόριος.

Ἱεροσολυμιάς, ἤτοι ἐπίτομος ἱστορία τῆς ἁγίας πόλεως Ἱερουσαλήμ, ἀπό τῆς θεμελιώ...

€ 100 - 150 € 135
LOT 343

Περιγραφή ἱερά τοῦ Ἁγίου καί Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ, τυπωθεῖσα νῦν πέμπτον [ἕκτο...

€ 300 - 400
GOGUÉ, Antoine.
LOT 344

GOGUÉ, Antoine.

Τά μυστήρια τῆς γαλλικῆς μαγειρικῆς, ἔργον [...] μεταγλωττισθέν ὑπό * *.

€ 70 - 90 € 196
LOT 345

Ξυλουργική, περιέχουσα ξυλολογίαν, πρακτικήν γεωμετρίαν, ἐπιπλοποιΐαν, κουφώματα...

€ 40 - 60 € 98
BURCHARDUS DE MONTE SION καί Barthélemy SALIGNAC.
LOT 346

BURCHARDUS DE MONTE SION καί Barthélemy SALIGNAC.

Descriptio Terræ Sanctae et regionumfinitimarum, auctore Borchardo, monacho Germ...

€ 1.000 - 1.500 € 1.223
VILLAMONT, Jacques de.
LOT 347

VILLAMONT, Jacques de.

Les voyages du Seigneur de Villamont, divisez en trois livres: le premier contie...

€ 800 - 1.200 € 3.180
[GRELOT, Guillaume Joseph].
LOT 348

[GRELOT, Guillaume Joseph].

Relation nouvelle d’ un voyage de Constantinople.

€ 1.500 - 2.000
CORONELLI, Vincenzo Maria.
LOT 349

CORONELLI, Vincenzo Maria.

Memoires, historiques & geographiques du Royaume de la Morée, Negrepont, & des p...

€ 1.000 - 1.500 € 2.446
CORONELLI, Vincenzo Maria.
LOT 350

CORONELLI, Vincenzo Maria.

Historia del Regno di Negroponte, e sue isole adiacenti, dedicate all’ Illustris...

€ 1.500 - 2.000 € 3.670
SMITH, Thomas.
LOT 351

SMITH, Thomas.

De Græcæ Ecclesiæ hodierno statu epistola, editio nova, auctior & emendatior.

€ 150 - 200 € 183
CORONELLI, Vincenzo Maria.
LOT 352

CORONELLI, Vincenzo Maria.

Arcipelago.

€ 6.000 - 8.000 € 24.464
LE HAY.
LOT 353

LE HAY.

Recueil de cent estampes representant differentes nations du Levant, tirées sur...

€ 3.000 - 4.000 € 6.728
GUYS, Pierre Augustin.
LOT 354

GUYS, Pierre Augustin.

Voyage littéraire de la Grèce, ou lettres sur les Grecs, anciens et modernes, av...

€ 250 - 350 € 428
GUYS, Pierre Augustin.
LOT 355

GUYS, Pierre Augustin.

A sentimental journey through Greece, in a series of letters written from Consta...

€ 100 - 150 € 465
[CHOISEUL-GOUFFIER, Marie Gabriel Auguste Florent, comte de)].
LOT 356

[CHOISEUL-GOUFFIER, Marie Gabriel Auguste Florent, comte de)].

Voyage pittoresque de la Grèce.

€ 5.000 - 7.000 € 6.116
BEAUVOISINS, Joseph Eugène.
LOT 357

BEAUVOISINS, Joseph Eugène.

Notice sur la Cour du Grand-Seigneur, son Sérail, son Harem, la famille du sang...

€ 100 - 150 € 122
KINNEIR, John MacDonald.
LOT 358

KINNEIR, John MacDonald.

Voyage dans l’ Asie Mineure, l’ Arménie et le Kourdistân, dans les années 1813 e...

€ 300 - 400 € 734
LEAKE, William Martin.
LOT 359

LEAKE, William Martin.

Travels in the Morea.

€ 1.000 - 1.500 € 2.079
BLOUET, Guillaume Abel.
LOT 360

BLOUET, Guillaume Abel.

Expédition scientifique de Morée, ordonnée par le Gouvernement Français. Archite...

€ 8.000 - 12.000 € 17.125
AULDJO, John.
LOT 361

AULDJO, John.

Journal of a visit to Constantinople and some of the Greek islands, in the sprin...

€ 200 - 300 € 269
LATOUR, Antoine de, καί André Louis W. A. de SINETY, marquis.
LOT 362

LATOUR, Antoine de, καί André Louis W. A. de SINETY, marquis.

Voyage de S. A. R. Monseigneur le duc de Montpensier à Tunis, en Égypte, en Turq...

€ 7.000 - 9.000 € 9.786
BAIRD, Henry M.
LOT 363

BAIRD, Henry M.

Modern Greece, a narrative of a residence and travels in that country, with obse...

€ 150 - 200
GRENIER, Pierre Antoine.
LOT 364

GRENIER, Pierre Antoine.

La Grèce en 1863.

€ 100 - 150 € 489
SANSON, Nicolas, fils.
LOT 365

SANSON, Nicolas, fils.

L’ Europe, dediée a Monseigneur Monseigneur le Tellier, Secret. d’ Estat &c.

€ 1.500 - 2.000 € 1.835
CELLARIUS, Christophorus.
LOT 366

CELLARIUS, Christophorus.

Geographia antiqua, being a complete set of maps of ancient geography, beautiful...

€ 100 - 150 € 171